• <
BOTA_2023

Rząd przyjął projekt noweli Prawa wodnego ograniczającą biurokrację

ew

29.05.2018 16:13 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rząd przyjął projekt noweli Prawa wodnego ograniczającą biurokrację

Partnerzy portalu

Rząd przyjął projekt noweli Prawa wodnego ograniczającą biurokrację - GospodarkaMorska.pl

Do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane opłaty za te usługi - zakłada projekt noweli Prawa wodnego przyjętego przez rząd. Nowe przepisy ograniczają formalności związane m.in. z udzielaniem zgód wodnoprawnych.

Rząd we wtorek przyjął projekt noweli ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.

"Projekt nowelizacji ustawy rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie przewidziano także zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych" - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Jak napisano, w projekcie zaproponowano m.in. zlikwidowanie obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

"Po zmianach zostaną skrócone postępowania oraz zmniejszone obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, które prowadzi wiele postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych" - czytamy.

Zgodnie z projektem podmioty, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi będą miały możliwość kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu. Ponadto, zakłada on zakaz wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.

"Do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane opłaty za usługi wodne. Znaczna część zakładów korzystających z usług wodnych prowadzi pomiary ilości pobieranych wód oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Przyjęte rozwiązanie ograniczy ewentualną ingerencję Wód Polskich w działalność prowadzoną przez zakłady oraz zmniejszy obciążenia, które wiązałyby się m.in. z kontrolą gospodarowania wodami na terenie zakładów" - czytamy. Zdaniem autorów projektu, nowe przepisy zapewnią również przejrzystość działań Wód Polskich przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazywaniu zakładom informacji w tym zakresie.

W projekcie zapisano, że opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości opłaty. Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w sprawie informacji o wysokości opłaty.

Doprecyzowano również możliwości rozporządzania przez Wody Polskie gruntami znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi lub ich częściami. W projekcie zapisano, że urządzenia wodne wykonane przez Wody Polskie na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa.

"Podmiot ponoszący opłaty za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wodnych ma przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej. Likwidacja obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego do lokalizowania tymczasowych (do 180 dni) obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią" - napisano.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.