• <

Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

oprac. MN

06.12.2016 15:26 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich - GospodarkaMorska.pl

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Będzie to pierwszy w historii Polski morski plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) do opracowania projektu planu zobowiązani są Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, natomiast plan zostanie przyjęty w formie rozporządzenia ministra ds. gospodarki morskiej oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Projekt Planu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt Planu przygotowuje interdyscyplinarny zespół specjalistów z Instytutu Morskiego w Gdańsku w konsorcjum z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni działającego również w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie. Prognozę opracowuje zespół ekspercki Instytutu Morskiego w Gdańsku przy współpracy specjalistów z DHI Polska Sp. z o.o., Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz firmy ARBOREA.
Zgodnie z wymogami Ustawy, Projekt Planu zostanie poddany uzgodnieniom na poziomie krajowym. Otrzymane opinie i uzgodnienia zostaną uwzględnione w dalszych pracach. Projekt Planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem wniosków i zaleceń wynikających z prognozy oddziaływania na środowisko.

Projekt Planu zostanie poddany konsultacjom społecznym w ramach, których zorganizowane zostaną cztery spotkania konsultacyjne na poziomie krajowym. Zorganizowane zostaną także dwa spotkania międzynarodowe o charakterze roboczym. Ponadto, w miarę potrzeb, odbywać się będą dodatkowe spotkania konsultacyjne, organizowane przez Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Planuje się maksymalnie 10 dodatkowych spotkań konsultacyjnych.

Projekt Planu wraz z Prognozą będzie obejmował obszary morskie w rozumieniu Ustawy, to jest obszary:

a) wyłącznej strefy ekonomicznej wraz ze strefą przyległą;
b) morza terytorialnego RP;
c) morskich wód wewnętrznych przylegających do morza terytorialnego położonych pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego;
d) morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej.

Z zakresu planu wyłączono wody portów określone w art. 4 pkt 4 Ustawy oraz wody Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego.

Projekt Planu zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Będzie ona procedowana w następujących etapach:
uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (z właściwym organem ochrony środowiska i właściwym organem inspekcji sanitarnej); sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zapisów Projektu Planu;
uzyskanie wymaganych ustawą OOŚ opinii o prognozie; zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w całym postępowaniu.

Realizowany zgodnie z harmonogramem pierwszy etap prac nad Projektem Planu to przygotowanie „charakterystyki uwarunkowań” stanowiącej podstawę do opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. W ramach tego zadania:
pozyskiwane są dostępne dane źródłowe oraz materiały planistyczne, tj. dokumenty, opracowania oraz mapy niezbędne do sporządzania Projektu Planu lub mogące mieć wpływ na jego rozstrzygnięcia; zebrane zostały wnioski do planu od interesariuszy; analizowane są uwarunkowania rozwoju transportu morskiego, rybołówstwa, ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju akwakultury, pozyskiwania energii odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin, lokalizacji infrastruktury technicznej, rozwoju turystyki, sportu i rekreacji oraz utrzymania obronności kraju.

W ramach rozpoczętych prac nad opracowywaniem Prognozy zbierane są aktualnie wszelkie dostępne dane źródłowe oraz informacje o środowisku morskim objętym projektem planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. takie jak: wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, monitoringów środowiskowych, raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach morskich, mapy, plany oraz inne materiały i zbiory danych przestrzennych. Inwentaryzowane są również dane dotyczące obszarów sąsiadujących z obszarem objętym projektem planu zagospodarowania, na których mogą wystąpić pozytywne i negatywne oddziaływania w wyniku realizacji jego zapisów. Zebrane informacje i dane będą stanowić podstawę do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Na dzień 8 marca 2017 roku zaplanowano pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne, które w imieniu Zlecającego organizowane jest przez Instytut Morski w Gdańsku. Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni, gdzie będą zamieszczone szczegóły konsultacji.

Instytucją wykonującą prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich jest Instytut Morski w Gdańsku,a instytucją zlecającą prace nad projektem Urząd Morski w Gdyni.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43850,00 $ tona -0,77% 21 sty
 Cynk 3685,00 $ tona 0,33% 21 sty
 Aluminium 3079,00 $ tona -0,96% 21 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.