• <
urząd_morski_gdynia_2021

Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich - GospodarkaMorska.pl

oprac. MN

06.12.2016 Źródło: własne

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Będzie to pierwszy w historii Polski morski plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) do opracowania projektu planu zobowiązani są Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, natomiast plan zostanie przyjęty w formie rozporządzenia ministra ds. gospodarki morskiej oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Projekt Planu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt Planu przygotowuje interdyscyplinarny zespół specjalistów z Instytutu Morskiego w Gdańsku w konsorcjum z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni działającego również w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie. Prognozę opracowuje zespół ekspercki Instytutu Morskiego w Gdańsku przy współpracy specjalistów z DHI Polska Sp. z o.o., Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz firmy ARBOREA.
Zgodnie z wymogami Ustawy, Projekt Planu zostanie poddany uzgodnieniom na poziomie krajowym. Otrzymane opinie i uzgodnienia zostaną uwzględnione w dalszych pracach. Projekt Planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem wniosków i zaleceń wynikających z prognozy oddziaływania na środowisko.

Projekt Planu zostanie poddany konsultacjom społecznym w ramach, których zorganizowane zostaną cztery spotkania konsultacyjne na poziomie krajowym. Zorganizowane zostaną także dwa spotkania międzynarodowe o charakterze roboczym. Ponadto, w miarę potrzeb, odbywać się będą dodatkowe spotkania konsultacyjne, organizowane przez Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Planuje się maksymalnie 10 dodatkowych spotkań konsultacyjnych.

Projekt Planu wraz z Prognozą będzie obejmował obszary morskie w rozumieniu Ustawy, to jest obszary:

a) wyłącznej strefy ekonomicznej wraz ze strefą przyległą;
b) morza terytorialnego RP;
c) morskich wód wewnętrznych przylegających do morza terytorialnego położonych pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego;
d) morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej.

Z zakresu planu wyłączono wody portów określone w art. 4 pkt 4 Ustawy oraz wody Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego.

Projekt Planu zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Będzie ona procedowana w następujących etapach:
uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (z właściwym organem ochrony środowiska i właściwym organem inspekcji sanitarnej); sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zapisów Projektu Planu;
uzyskanie wymaganych ustawą OOŚ opinii o prognozie; zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w całym postępowaniu.

Realizowany zgodnie z harmonogramem pierwszy etap prac nad Projektem Planu to przygotowanie „charakterystyki uwarunkowań” stanowiącej podstawę do opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. W ramach tego zadania:
pozyskiwane są dostępne dane źródłowe oraz materiały planistyczne, tj. dokumenty, opracowania oraz mapy niezbędne do sporządzania Projektu Planu lub mogące mieć wpływ na jego rozstrzygnięcia; zebrane zostały wnioski do planu od interesariuszy; analizowane są uwarunkowania rozwoju transportu morskiego, rybołówstwa, ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju akwakultury, pozyskiwania energii odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin, lokalizacji infrastruktury technicznej, rozwoju turystyki, sportu i rekreacji oraz utrzymania obronności kraju.

W ramach rozpoczętych prac nad opracowywaniem Prognozy zbierane są aktualnie wszelkie dostępne dane źródłowe oraz informacje o środowisku morskim objętym projektem planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. takie jak: wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, monitoringów środowiskowych, raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach morskich, mapy, plany oraz inne materiały i zbiory danych przestrzennych. Inwentaryzowane są również dane dotyczące obszarów sąsiadujących z obszarem objętym projektem planu zagospodarowania, na których mogą wystąpić pozytywne i negatywne oddziaływania w wyniku realizacji jego zapisów. Zebrane informacje i dane będą stanowić podstawę do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Na dzień 8 marca 2017 roku zaplanowano pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne, które w imieniu Zlecającego organizowane jest przez Instytut Morski w Gdańsku. Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni, gdzie będą zamieszczone szczegóły konsultacji.

Instytucją wykonującą prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich jest Instytut Morski w Gdańsku,a instytucją zlecającą prace nad projektem Urząd Morski w Gdyni.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.