• <
urząd_morski_gdynia_2021

Polsko-czeskie spotkanie dot. ochrony powierza i gospodarki wodnej

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Polsko-czeskie spotkanie dot. ochrony powierza i gospodarki wodnej
Polsko-czeskie spotkanie dot. ochrony powierza i gospodarki wodnej - GospodarkaMorska.pl
28.11.2016 Źródło: własne

Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony powietrza to jeden z głównych tematów spotkania wiceministra środowiska Pawła Sałka z Komisją Rozwoju Regionalnego, Administracji Publicznej i Środowiska Naturalnego Senatu Republiki Czeskiej, której przewodniczyła Jitka Seitlová. Rozmowy odbyły się 25 listopada 2016 r.

Żeglowność Odry, w tym połączenie Odry z Dunajem

Jednym z punktów spotkania była dyskusja o aktualnym stanie inwestycji na Odrzańskiej drodze wodnej. Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Robert Kęsy, poinformował, że w perspektywie finansowej do 2020 r. realizowane będą inwestycje polegające na modernizacji śluz, jazów i stopni wodnych oraz, poprzez modernizację zabudowy regulacyjnej, poprawiające parametry żeglugi na Odrzańskiej drodze wodnej. Kontynuowana będzie również budowa stopnia wodnego Malczyce. Ogół środków finansowych wydatkowanych do roku 2020 na wspomniane inwestycje będzie wynosił ok. 2,3 mld zł. W zakończonej perspektywie finansowej 2007- 2013 na zadania z zakresu poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych wydano łącznie 430 mln zł.

Prezes Kęsy poinformował również, że 24 listopada 2016 r. we Wrocławiu odbyła się uroczystość przekazania Przewodnictwa w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Uroczystość była połączona z obchodami jubileuszu 20-lecia MKOOpZ. W obchodach wzięli udział przedstawiciele rządów Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej, a także obecni jak i byli członkowie MKOOpZ.

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry została powołana w 1996 r. Do jej podstawowych celów należą działania zmierzające do osiągnięcia „dobrego stanu” wód powierzchniowych i podziemnych, zapobieganie i redukcja zanieczyszczeń, utrzymanie i ochrona ekosystemów wodnych oraz ograniczanie ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Komisja w swoich działaniach realizuje zadania wynikające z unijnych dyrektyw – Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Przewodnictwo w MKOOpZ obejmują jej członkowie - Polska, Niemcy i Czechy zamiennie co 3 lata.

Poprawa jakości powietrza na granicy polsko-czeskiej

Uczestnicy spotkania przypomnieli, że polsko-czeska współpraca w zakresie ochrony powietrza została zainicjowana w ramach „Programu współpracy pomiędzy Ministerstwem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w okresie 2004-2005”.

Dodatkowo w celu wypracowania efektywnych działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości powietrza w rejonach nadgranicznych w listopadzie 2009 r. utworzona została polsko-czeska „Grupa roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych”. Dotychczas odbyło się dziewięć posiedzeń grupy.

Również polska Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje ze stroną czeską w zakresie jakości powietrza. Na bieżąco przekazywane są wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza ze stacji monitoringu jakości powietrza znajdujących się w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim i małopolskim (zachodnia część województwa). Jednocześnie, przekazywane są wzajemnie wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeń zawartych w tym pyle.
Polityka klimatyczno-energetyczna UE

Podczas spotkania dyskutowano także na temat polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. „Dobrowolność, własna polityka surowcowa, własna ścieżka dojścia, aby osiągnąć cele polityki klimatycznej są dla Polski bardzo istotne. Liczymy, że na bazie Porozumienia paryskiego uda się te kwestie uwzględnić w dokumentach, które będą powstawać w Unii Europejskiej” – powiedział wiceminister Paweł Sałek.

Wiceminister Sałek podkreślił również, że pochłanianie emisji gazów cieplarnianych powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie zmniejszenia koncentracji CO2.

Oddziaływanie Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Delegacja czeska była zainteresowana postępem prac nad opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko dla kopalni Turów. Prezes Kęsy poinformował o odbywających się naradach Zespołu Ekspertów do spraw oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego Turów na terytorium czeskie. W ramach prac Zespołu wzajemnie udostępniane są dane (geologiczne, hydrogeologiczne, hydrologiczne i środowiskowe). Przekazywane materiały są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości potencjalnego oddziaływania KWB Turów na wody podziemne na terytorium czeskim. Uwagi zgłoszone przez Stronę czeską do Karty Informacyjnej Projektu zostały uwzględnione, rozszerzając jednocześnie zapisy postanowienia określającego zakres raportu oddziaływania na środowisko.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.