• <
urząd_morski_gdynia_2021

Polska aktywnie o pakiecie mobilności

Polska aktywnie o pakiecie mobilności - GospodarkaMorska.pl

pc/MIB

09.08.2017 Źródło: własne

Propozycje regulacji prawnych, na które składa się tzw. pakiet mobilności, są w centrum zainteresowania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa od 2016 roku. Przedstawiciele kierownictwa resortu odbyli kilkadziesiąt spotkań poświęconych temu tematowi – z przedstawicielami: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Byliśmy w kontakcie z instytucjami UE, monitorowaliśmy też o przebieg procesu legislacyjnego. Minister Andrzej Adamczyk oraz członkowie kierownictwa MIB wielokrotnie rozmawiali na ten temat z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc oraz wysokimi urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu UE. W lutym tego roku minister A. Adamczyk spotkał się w tej sprawie z posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym koordynatorami największych grup politycznych Komisji ds. Transportu i Turystyki.

1 marca 2017 r. w Brukseli MIB zorganizowało seminarium  „Liberalizacja czy protekcjonizm – szanse i zagrożenia dla międzynarodowego transportu drogowego”, skierowane do urzędników Komisji Europejskiej, przedstawicieli państw członkowskich, europarlamentarzystów oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń branżowych. Podczas seminarium zaprezentowano raport dot. wpływu regulacji sektora transportu drogowego na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy Unii Europejskiej.

Minister Adamczyk w dniu prezentacji pakietu na forum Parlamentu Europejskiego (31 maja 2017 r.) brał udział w debacie plenarnej. Po debacie zorganizowane zostało seminarium z udziałem ministra, wiceprzewodniczącego PE Ryszarda Czarneckiego oraz komisarz Violety Bulc. Miało ono przede wszystkim pokazać, że rząd jest gotowy do prezentacji wspartego argumentami stanowiska Polski. Przedstawione zostały wstępne wyniki prac badawczych współpracującego z resortem zespołu naukowców Uniwersytetu Gdańskiego, które dotyczą konsekwencji wprowadzenia pakietu dla Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE. Minister Adamczyk był pierwszym ministrem, z którym komisarz Bulc rozmawiała zaraz po prezentacji pakietu.

Minister Andrzej Adamczyk uczestniczył także w pierwszej dyskusji ministrów transportu państw UE nt. pakietu, jaka odbyła się podczas posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (8 czerwca 2017 r.).

Konsekwentnie realizowany jest plan działań, który zakłada zabezpieczenie interesów polskich przedsiębiorców i konsumentów. Potwierdzają to obecność i rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka w dniu publikacji pakietu w Brukseli, czy też uzgodnienie Wspólnego Oświadczenia Ministrów Transportu: Bułgarii, Litwy, Łotwy, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji i Węgier podczas posiedzenia Rady TTE w czerwcu.

Prace nad regulacjami i negocjacje finalnych zapisów dopiero się rozpoczęły, a państwa członkowskie analizują propozycje Komisji. Jednakże wiele państw członkowskich, i to nie tylko państw z Europy Środkowo-Wschodniej, wydaje się prezentować sceptyczne stanowisko wobec szczegółów zaprezentowanego pakietu.  Między innymi w odniesieniu do propozycji objęcia wszystkich operacji międzynarodowego transportu drogowego przepisami o delegowaniu pracowników.

Zaprezentowany pakiet, zamiast sprzyjać mobilności, doprowadzi do jej ograniczenia. Rozwiązania, jakie zawiera, są niezgodne z priorytetami rozwoju europejskiej polityki transportowej, wyznaczonymi w Białej Księdze Transportu z 2011 r.

Już z pierwszych analiz opublikowanych projektów oraz ich ocen wpływu przeprowadzonych przez Polskę wynika, że propozycja Komisji nie znajduje uzasadnienia w danych, które powinny stanowić argumentacją dla proponowanych rozwiązań.

Tzw. pakiet mobilności w opublikowanym kształcie został podporządkowany realizacji określonych celów politycznych niektórych państw członkowskich. Polska wprowadza do debaty racjonalne argumenty, opierając się na poszerzonych analizach eksperckich.

Rząd będzie kontynuował dialog z ministrami ds. transportu państw członkowskich UE, przedstawicielami unijnych instytucji, europosłami oraz środowiskami branżowymi. Będzie również prezentować opinii publicznej wyniki analiz dotyczące społeczno-ekonomicznych skutków wprowadzenia rozwiązań zawartych w pakiecie. Skupi działania na uzyskaniu równowagi między proponowanymi inicjatywami a pożądanym kształtem rynku transportu drogowego w UE, zdolnego wspierać sprawne funkcjonowanie unijnej gospodarki.

Celem Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich powinna być realizacja założeń polityki transportowej UE, określonych w Białej Księdze Transportu. W związku z tym szczególnej rozwagi wymagają decyzje dotyczące objęcia wyśrubowanymi zasadami delegowania pracowników międzynarodowego transportu drogowego.

Stanowisko Senatu

27 lipca 2017 r. Senat  negatywnie zaopiniował propozycje Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji prawa unijnego w zakresie transportu, czyli tzw. pakietu mobilności. Według wyższej izby polskiego parlamentu jest on niezgodny z unijną zasadą pomocniczości.

– Opinia Senatu utwierdza nas w przekonaniu, że stanowisko polskiego rządu wobec pakietu mobilności jest słuszne. Konsekwentnie podkreślam, że propozycje Komisji Europejskiej stoją w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami jednolitego rynku i ograniczyłyby konkurencyjność wielu europejskich przedsiębiorstw transportowych, nie tylko polskich – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Zdaniem senatorów proponowane zmiany mogą przyczynić się do załamania kluczowego sektora polskiej gospodarki, związanej z transportem drogowym. Jak piszą w opinii: „opracowane raporty wskazują na potencjalnie istotne negatywne konsekwencje proponowanych regulacji, związane z upadkiem firm transportowych oraz zwolnieniami pracowników sektora transportu. Skutki te niewątpliwie stoją w sprzeczności z celami funkcjonowania wspólnego rynku, opartego na fundamentalnej swobodzie przepływu usług oraz poszanowaniu prawa konkurencji”. Członkowie izby wyższej parlamentu podkreślili, że polityka transportowa UE powinna realizować cele traktatowe, szczególnie te odnoszące się do funkcjonowania rynku wewnętrznego „w ramach społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego”.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.