• <
urząd_morski_gdynia_2021

Najważniejsze postanowienia z 71. sesji Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

pc/PRS

27.07.2017 01:33 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Najważniejsze postanowienia z 71. sesji Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
Najważniejsze postanowienia z 71. sesji Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) - GospodarkaMorska.pl

71. sesja Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego odbyła się w dniach 3-7 lipca br. Wzięli w niej udział członkowie delegacji polskiej.

Konwencja BWM

Konwencja BWM wchodzi w życie 8 września 2017 r. Na chwilę obecną została ratyfikowana przez 61 krajów, co stanowi 68,46% światowego tonażu.

Komitet MEPC na ostatniej sesji poprawił praktyczny harmonogram wdrażania Konwencji BWM dla statków, którego celem jest powstrzymanie przenoszenia gatunków potencjalnie inwazyjnych w wodach balastowych.

Od momentu wejścia Konwencji w życie, wszystkie statki będą musiały posiadać plan postępowania z wodami balastowymi i prowadzić książkę zapisów balastowych. Zobowiązane będą również do spełnienia tak zwanego standardu D-1 lub standardu D-2.

Standard D-1 wymaga, aby statki przeprowadziły wymianę wody balastowej w taki sposób, aby co najmniej 95% jej objętości było wymieniane z dala od wybrzeża.

Standard D-2 wymaga takiego zarządzania wodą balastową, aby ograniczyć do określonej maksymalnej ilości zawartość żywych organizmów w wodzie dopuszczonej do zrzutu, a tym samym ograniczyć zrzut określonych drobnoustrojów wskaźnikowych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Projekt poprawek do Konwencji BWM zatwierdzony na ostatniej sesji MEPC doprecyzowuje, kiedy statki muszą spełniać wymogi standardu D-2. Będzie on rozesłany po wejściu w życie Konwencji BWM, celem ich przyjęcia na następnej sesji Komitetu MEPC (w kwietniu 2018 r.). Zgodnie z zatwierdzonymi poprawkami, nowe statki, w tym zbudowane w dniu 8 września 2017 r. lub po tej dacie, będą zobowiązane zarządzać wodami balastowymi co najmniej zgodnie ze standardem D-2 od daty oddania ich do użytku. Dla statków istniejących, zbudowanych przed dniem 8 września 2017 r., data spełnienia standardu D-2 jest powiązana z przeglądem odnowieniowym statku i wystawieniem świadectwa IOPP zgodnie z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL. Dla statków istniejących byłby to pierwszy lub drugi przegląd odnowieniowy w cyklu pięcioletnim, przeprowadzony po 8 września 2017 r.:

 • do pierwszego przeglądu odnowieniowego- dotyczy sytuacji, w której pierwszy przegląd odnowieniowy statku odbywa się w dniu 8 września 2019 r. lub po tej dacie, lub gdy przegląd odnowieniowy został zakończony w dniu 8 września 2014 r. lub później, ale przed dniem 8 września 2017 r.
 • do drugiego przeglądu odnowieniowego- dotyczy to sytuacji, gdy pierwszy przegląd odnowieniowy po dniu 8 września 2017 r. ma miejsce przed dniem 8 września 2019 r. W tym przypadku osiągnięcie zgodności musi nastąpić podczas drugiego przeglądu odnowieniowego (pod warunkiem, że poprzedni przegląd nie został zakończony w okresie między 8 września 2014 r., a 8 września 2017 r.).


Statek istniejący, dla którego nie ma zastosowania przegląd odnowieniowy IOPP zgodnie z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL, musi spełniać standard D-2 od daty ustalonej przez Administrację, ale nie później niż na dzień 8 września 2024 r.

W związku z powyższym, Komitet MEPC przyjął rezolucję, zgodnie z którą Strony Konwencji BWM powinny wdrożyć harmonogram zgodności przedstawiony w projekcie poprawek, przed ich przyjęciem i wejściem w życie.

W ramach pozostałych prac dotyczących wdrożenia Konwencji BWM, Komitet MEPC między innymi:

 • przyjął Wytyczne 2017 dotyczące wymiany wody balastowej (G6),
 • przyjął Wytyczne 2017 dotyczące oceny ryzyka w myśl prawidła A-4 Konwencji BWM (G7),
 • przyjął rezolucję MEPC w sprawie "Fazy budowania doświadczeń związanej z Konwencją BWM",
 • zatwierdził Kodeks zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi wraz z projektem zmian do Konwencji BWM, umożliwiających nadanie temu kodeksowi statusu obowiązkowego, tak by możliwe było ich przyjęcie na następnej sesji,
 • zatwierdził poprawki do rozdziału E (Przegląd i certyfikacja) Konwencji BWM, w celu przyjęcia ich na następnej sesji,
 • zatwierdził podręcznik "Ballast Water Management - How to do it",
 • zatwierdził Wytyczne dotyczące środków zaradczych zgodnie z Konwencją BWM,
 • zatwierdził okólnik dotyczący stosowania Konwencji BWM do statków operujących na obszarach morskich, gdzie wymiana wody balastowej zgodnie z przepisami prawidła B-4.1 i standardu D-1 nie jest możliwa,
 • przyznał zatwierdzenie końcowe jednemu systemowi oraz zatwierdzenie podstawowe dwóm systemom zarządzania wodami balastowymi, które wykorzystują substancje aktywne.


Wdrożenie globalnego limitu siarki

Komitet MEPC uzgodnił zakres niezbędnych prac, w celu osiągnięcia spójnego wdrożenia ogólnoświatowego limitu zawartości siarki w paliwach statków wynoszącego 0,50%, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Wartość 0,50% jest określona w prawidle 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

Podkomitet ds. zapobiegania i reagowania na zanieczyszczenia (PPR) został poinstruowany by zbadać jakie działania należałoby podjąć, aby zapewnić spójne i skuteczne wdrożenie limitu 0,50% zawartości siarki w paliwie wykorzystywanym przez statki operujące poza wyznaczonymi obszarami kontroli emisji SOx i/lub nie używające równoważnych środków, takich jak systemy oczyszczenia gazów spalinowych. Praca Podkomitetu ma objąć również ewentualne działania, które mają ułatwić wdrożenie skutecznej polityki przez państwa członkowskie IMO.

Aby zapewnić zakończenie prac do 2020 r., Komitet MEPC zatwierdził (z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Radę IMO) zorganizowanie międzynarodowego spotkania grupy roboczej w drugiej połowie 2018 r.

W ramach pozostałych prac dotyczących zanieczyszczenia powietrza Komitet MEPC:

 • przyjął poprawki do Załącznika VI do Konwencji MARPOL w celu wyznaczenia Morza Północnego i Morza Bałtyckiego obszarami kontroli emisji (ECAs) tlenków azotu (NOx) zgodnie z prawidłem 13 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Poprawki wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.;
 • przyjął poprawki dotyczące informacji, które mają zostać uwzględnione w kwicie dostawy paliwa, odnoszące się do dostaw paliwa na statki wyposażone w alternatywne mechanizmy, mające na celu umożliwienie spełnienia wymogów dotyczących emisji siarki;
 • przyjął Wytyczne 2017 w sprawie selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).


Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze statków


Komitet MEPC kontynuuje prace nad przyjęciem wstępnej strategii IMO dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków w 2018 r. zgodnie z Mapą Drogową zatwierdzoną podczas MEPC 70.

Grupa Robocza ds. opracowania ww. strategii po kolejnym międzysesyjnym spotkaniu, które miało miejsce w dniach 26-30 czerwca br., przedstawiła wyniki swojej pracy.

Wstępna strategia ma zawierać:

 • preambułę/wstęp/kontekst zawierający scenariusze emisji,
 • wizję,
 • poziomy założeń/ podstawowe zasady,
 • listę potencjalnych krótko-, średnio- i długoterminowych środków wraz z możliwymi terminami i ich wpływem na państwa,
 • bariery i działania wspierające, budowanie potencjału i współpraca techniczna, R&D,
 • działania następcze w dziedzinie opracowania zrewidowanej Strategii,
 • okresowy przegląd Strategii.


Komitet MEPC zatwierdził zakres zadań na drugie i trzecie spotkanie Międzysesyjnej Grupy Roboczej.

Do zadań drugiego spotkania Międzysesyjnej Grupy Roboczej (23-27.10.2017), oprócz dalszych rozważań na temat metod postępowania w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków i pełnienia funkcji doradczej względem Komitetu, dodano dalsze opracowanie struktury i zidentyfikowanie podstawowych elementów projektu Strategii IMO. Termin składania wniosków ustalono na dzień 22 września 2017 r.

Do zadań trzeciego spotkania Międzysesyjnej Grupy Roboczej (3-6.04.2018), należeć będzie sfinalizowanie tekstu projektu Strategii IMO dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków i przedłożenie raportu ze swych prac na MEPC 72 (9-13.04.2018).

Efektywność energetyczna statków

Normy efektywności energetycznej dla nowych statków i związane z nimi działania operacyjne na rzecz efektywności energetycznej istniejących statków, stały się obowiązkowe w 2013 r. wraz z wejściem w życie odpowiednich zmian w Załączniku VI do Konwencji MARPOL. Komitet został poinformowany, że prawie 2500 nowych morskich statków uzyskało certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.

W ramach pozostałych prac związanych z wprowadzaniem w życie obligatoryjnych środków w zakresie efektywności energetycznej w Załączniku VI do Konwencji MARPOL, Komitet MEPC:

 • przyjął Wytyczne 2017 w sprawie weryfikacji przez Administrację danych dotyczących zużycia paliwa przez statki, w celu wsparcia wdrożenia obowiązkowych wymagań Konwencji MARPOL dla statków o pojemności 5000 ton brutto i większej, by możliwe było zbieranie danych dotyczących zużycia przez nie każdego rodzaju paliwa, jak również dodatkowych określonych danych, w tym wskaźników pracy transportowej, począwszy od 2019 roku,
 • przyjął Wytyczne 2017 dotyczące opracowania i zarządzania bazą danych na temat zużycia paliwa przez statki,
 • zatwierdził okólnik MEPC dotyczący przekazywania danych do systemu zbierania danych na temat zużycia paliwa przez statki z państw niebędących stroną Załącznika VI do Konwencji MARPOL,
 • zatwierdził projekt poprawek do prawidła 21 Załącznika VI do Konwencji MARPOL w sprawie wymogów EEDI dla statków ro-ro pasażerskich i ro-ro towarowych w celu przyjęcia na MEPC 72,
 • utworzył Grupę korespondencyjną w sprawie przeglądu wskaźnika efektywności energetycznej (EEDI) poza fazą 2, aby zaprezentować postępy prac na MEPC 72 i przedstawić zalecenia dla MEPC 73 w odniesieniu do ram czasowych i stawek redukcji dla wymagań fazy 3 EEDI.


Ochrona Arktyki przed ciężkimi paliwami olejowymi


Komitet MEPC wyraził zgodę na dodanie nowego punktu do swojego programu prac, który dotyczyć będzie opracowania środków mających na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z używaniem i przewożeniem przez statki ciężkiego paliwa olejowego (HFO), jako paliwa, na wodach Arktyki. Nowy punkt pojawi się w porządku obrad Komitetu MEPC na 72 sesji w kwietniu 2018 r.

Rządy państw członkowskich i organizacje międzynarodowe zostały poproszone o przedłożenie konkretnych propozycji dotyczących tego, jakie rodzaje środków powinny zostać opracowane na MEPC 72, aby można było podać jasne instrukcje dla Podkomitetu PPR, który przeprowadzi szczegółowe prace techniczne, poczynając od swojej 6 sesji.

Używanie i przewożenie ciężkiego paliwa olejowego jest zabronione na wodach Antarktyki zgodnie z Konwencją MARPOL. Kodeks Polarny zaleca, aby państwa postępowały zgodnie z tą samą zasadą w Arktyce.

Wyznaczenie Parku Narodowego Raf Tubbataha (Filipiny) jako szczególnie wrażliwego obszaru morskiego PSSA


Komitet MEPC zatwierdził wyznaczenie Parku Narodowego Raf Tubbataha położonego na Morzu Sulu, na Filipinach jako szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (PSSA), po uprzednim przyjęciu przez Komitet ds. Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) nowego „area to be avoided” jako powiązanego środka ochronnego. Celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka wpłynięcia statku na mieliznę na terenie parku, zapobiegając w ten sposób wszelkim zanieczyszczeniom morza i zniszczeniu delikatnego ekosystemu raf koralowych, a także zapewnienie zrównoważonego rozwoju lokalnemu tradycyjnemu rybołówstwu.

W ten sposób liczba chronionych obszarów morskich wynosi obecnie 15 (plus dwa rozszerzenia).

Kodeks Chemiczny OSV

Komitet MEPC zaakceptował projekt Kodeksu transportu i postępowania z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi przewożonymi luzem na morskich statkach pomocniczych (Kodeks Chemiczny OSV), który został przygotowany przez PPR 4, potem zmieniony i zatwierdzony przez MSC 98, a następnie przekazany na trzydziestą sesję Zgromadzenia IMO w celu przyjęcia go jeszcze w tym roku.

Kursy modelowe dotyczące zanieczyszczeń olejami


Komitet MEPC zatwierdził zaktualizowane kursy modelowe dotyczące gotowości, reagowania i współpracy w zakresie zanieczyszczenia olejami (OPRC Model Training Courses). Kursy modelowe OPRC zostały zmienione, aby zapewnić aktualne wytyczne dotyczące gotowości i reagowania na wycieki olejowe.

Współpraca techniczna


Komitet MEPC został poinformowany o ostatnich postępach w odniesieniu do głównych projektów współpracy technicznej dotyczących środowiska. Mając na celu kontynuację współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego morza, która rozpoczęła się od wspólnego projektu GloBallast, zakończonego w czerwcu 2017 r., IMO uzyskało dalsze finansowanie z Globalnego Funduszu Środowiska (GEF) w celu przygotowania dokumentu dotyczącego nowego globalnego projektu mającego na celu pomoc we wdrażaniu Wytycznych IMO w sprawie kontroli i zarządzania bioodpornością statków.

W czasie trwania sesji Komitetu MEPC, wiodący armatorzy, operatorzy, towarzystwa klasyfikacyjne, producenci i dostawcy silników i technologii, wiodący dostawcy danych oraz firmy naftowe, przystąpili do nowego globalnego sojuszu przemysłowego (Global Industry Alliance), w celu wspierania transportu morskiego i powiązanych z nim branż, w drodze do niskoemisyjnej przyszłości. GIA została utworzona pod auspicjami Projektu GloMEEP oraz programu GEF-ONZ,  które mają wspierać kraje rozwijające się we wdrażaniu środków służących efektywności energetycznej w żegludze.

Tymczasem projekt Global MTCC Network (GMN), finansowany przez Unię Europejską utworzył centra współpracy w zakresie technologii morskich (MTTCs), w pięciu docelowych regionach - Azji, Afryce, Karaibach, Ameryce Łacińskiej i Pacyfiku. Mając na celu wsparcie działań na rzecz żeglugi niskoemisyjnej, MTTC skoncentrują się na wysiłkach w zakresie budowania potencjału i wdrażania pilotażowych projektów obejmujących gromadzenie danych dotyczących zużycia paliwa i rozwijanie technologii niskoemisyjnych.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.