• <
BOTA_2023

Deklaracja Bukareszteńskiej Dziewiątki: Szczyt NATO powinien wzmocnić jedność Sojuszu

pc

08.06.2018 11:46 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Deklaracja Bukareszteńskiej Dziewiątki: Szczyt NATO powinien wzmocnić jedność Sojuszu

Partnerzy portalu

Deklaracja Bukareszteńskiej Dziewiątki: Szczyt NATO powinien wzmocnić jedność Sojuszu - GospodarkaMorska.pl

Lipcowy szczyt NATO powinien wzmocnić jedność Sojuszu oraz wypracować kompleksową odpowiedź na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia hybrydowe - głosi wspólna deklaracja, którą przywódcy Bukareszteńskiej Dziewiątki przyjęli w piątek w Warszawie.

W piątek w Warszawie spotkali się przywódcy państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. W trakcie obrad, w których uczestniczyli prezydenci Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz przewodniczący parlamentu Czech, przyjęta została wspólna deklaracja dziewięciu państw.

W tekście uzgodnionego przez kraje B9 dokumentu wyrażono przekonanie, że szczyt NATO powinien "jeszcze bardziej wzmocnić jedność Sojuszu oraz – w duchu zasady 360 stopni – wypracować kompleksową odpowiedź na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia hybrydowe, w obliczu których stanęli Sojusznicy". Jak zaznaczono, aby zapewnić spójność wszystkich wysiłków sojuszniczych należy "oprzeć się na kluczowych decyzjach podjętych na szczytach w Walii i w Warszawie".

"Z należytą uwagą należy odnieść się do kwestii zapewnienia spójnego i zintegrowanego podejścia do obrony wschodniej flanki, opartego na efektywnej i skupionej na regionach strukturze dowodzenia NATO, wzmocnieniu sił morskich, silnej obronie powietrznej oraz realistycznej strategii wsparcia" - zgodzili się przywódcy.

Podkreślili, że zwiększenie gotowości i zdolności sił NATO do odpowiedzi, a także mobilności wojskowej na terytorium Sojuszu ma "zasadnicze znaczenie w kontekście odstraszania i obrony na wschodniej flance NATO". "Będziemy nadal podążać w tym kierunku" - oświadczyli.

Przywódcy B9 zapowiedzieli też dalsze inwestowanie w bezpieczeństwo swych państw, aby wzmocnić ogólne zdolności NATO. "Nasze kraje są zdecydowane zapewnić utrzymanie wydatków na obronę na poziomie 2 proc. PKB lub – odpowiednio – zbliżać się do tego poziomu, zgodnie z decyzją podjętą na szczycie NATO w Walii w 2014 r. Będziemy nadal inwestować w nowoczesne zdolności i brać udział w operacjach i misjach NATO" - oświadczyli.

W przyjętym w piątek dokumencie przedstawiciele państw flanki wschodniej podtrzymali poparcie dla polityki NATO wobec Rosji opartej na "wzmocnionej postawie odstraszania i obrony oraz otwarciu na dialog polityczny". Podejście to - ustalone na szczycie NATO w Warszawie - "pozostaje naszą polityką i kieruje naszymi działaniami" - podkreślono.

Przywódcy B9 ocenili zarazem, iż pożądane wyniki dialogu z Rosją będą osiągnięte wówczas, gdy Rosja ponownie zacznie w pełni przestrzegać prawa międzynarodowego i swoich międzynarodowych zobowiązań, a NATO - "utrzymywać silne mechanizmy odstraszania i obrony".

W deklaracji odnotowano jednocześnie "z głębokim zaniepokojeniem" wielorakie "działania i strategie destabilizujące realizowane nieprzerwanie przez Rosję poza granicami NATO jak również na terytorium Sojuszu". Wskazano także na "stałe rozbudowywanie przez ten kraj zdolności ofensywnych o charakterze konwencjonalnym i hybrydowym oraz agresywne zachowania", które - w ocenie przywódców B9 - zagrażają "długofalowej wizji Europy jednej, wolnej i żyjącej w pokoju", stanowiąc "fundamentalne wyzwanie dla Sojuszu".

Szczególne ubolewanie wyrażono z powodu "braku postępów na drodze do rozwiązania konfliktów" we wschodnim sąsiedztwie NATO, który - według autorów dokumentu - wynika z "utrzymującej się, nielegalnej i bezprawnej aneksji Krymu, destabilizacji wschodniej Ukrainy oraz podważania integralności terytorialnej Gruzji i Republiki Mołdawii".

Deklaracja odnotowuje zarazem zagrożenia i wyzwania płynące z południowego sąsiedztwa Sojuszu, m.in. terroryzm, masowe napływy migrantów oraz proliferację broni masowego rażenia i środków ich przenoszenia.

"Wspieramy bardziej strategiczne, skoncentrowane i spójne podejście NATO do Południa, w tym poprawę zdolności Sojuszu do antycypowania kryzysów, i oczekujemy podjęcia dalszych decyzji w tym względzie na nadchodzącym szczycie NATO" - czytamy w dokumencie. Przywódcy B9 zapowiedzieli także, że będą "nadal wspierać i intensyfikować naszą wspólną walkę z terroryzmem, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszych społeczeństw, poprzez udział w Globalnej Koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim, zaangażowanie w operacje, misje i działania NATO, na czele z misją Resolute Support oraz planowaną misją szkoleniową NATO w Iraku".

Deklaracja wyraża także oczekiwanie państw wschodniej flanki, iż "nadchodzący szczyt NATO przyniesie decyzje co do dalszych kroków" prowadzących do przyjęcia do Sojuszu nowych członków, które podejmowane będą na podstawie merytorycznej oceny każdego z krajów aspirujących. Przywódcy B9 wezwali jednocześnie chętnych do przystąpienia do Sojuszu, by "nadal wdrażali konieczne reformy i decyzje przygotowujące ich do członkostwa, w tym w pełni realizowali swoje deklaracje i zobowiązania".

Pomyślnie realizowana polityka otwartych drzwi - według sygnatariuszy dokumentu - "skutecznie przyczynia się do umacniania pokoju, dobrych rządów, bezpieczeństwa i stabilności w Europie i na świecie". Jak dodano, partnerstwa z NATO "są niezbędne, by wzmocnić odporność partnerów na zagrożenia, pomóc im we wdrażaniu reform i wspierać ich proeuropejskie i proatlantyckie dążenia". "Będziemy w dalszym ciągu jak najlepiej korzystać z ich potencjału, pomagając Gruzji, Republice Mołdawii, Ukrainie oraz krajom Bałkanów Zachodnich w dążeniu do urzeczywistnia ich aspiracji" - oświadczyli.

Deklaracja potwierdza przywiązanie państw regionu do roli NATO jako fundamentu ich bezpieczeństwa oraz obrony zbiorowej. Przywódcy B9 zapewnili o swojej pełnej determinacji, by "realizować wszystkie inicjatywy opracowane w ramach wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance". Wyrazili jednocześnie zadowolenie w związku z dotychczasowymi postępami w zakresie wdrażania wysuniętej obecności "od Bałtyku po Morze Czarne".

Kraje wschodniej flanki NATO zadeklarowały zarazem swoje zaangażowanie "w dalsze wdrażanie wszystkich uzgodnionych obszarów współpracy NATO-UE zgodnie ze Wspólną Deklaracją Warszawską".

Opowiedziały się przy tym, by w nowej Wspólnej Deklaracji NATO-UE podkreślić zarówno osiągnięcia, jak i priorytetowe obszary współpracy. Zdaniem przywódców B9 powinny one objąć m.in. mobilność wojskową, poprawę infrastruktury, zwalczanie zagrożeń hybrydowych, zwiększanie odporności na zagrożenia krajów partnerskich z Bałkanów Zachodnich i wschodniego sąsiedztwa, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i komunikację strategiczną.

"Przyszłość unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony polega na integracji, niepowielaniu działań, ścisłej koordynacji i synergii z NATO. Dlatego też aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu stałej współpracy strukturalnej (PESCO), angażując się w konkretne projekty, by wypełnić ujawnione luki w zdolnościach" - oświadczono w deklaracji.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.