• <
ATC_CARGO_TOP

OT Logistics: Wyższy zysk na akcję, wzrost przychodów za sprawą konsolidacji nowych spółek z Grupy Kapitałowej

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski OT Logistics: Wyższy zysk na akcję, wzrost przychodów za sprawą konsolidacji nowych spółek z Grupy Kapitałowej
OT Logistics: Wyższy zysk na akcję, wzrost przychodów za sprawą konsolidacji nowych spółek z Grupy Kapitałowej - GospodarkaMorska.pl

pc

15.05.2017 Źródło: własne

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w I kwartale 2017 r. wypracowała 219,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zysk netto na poziomie 3,4 mln zł.

Wyniki Grupy Kapitałowej OT Logistics osiągnięte w I kw. 2017 r. potwierdzają właściwy kierunek rozwoju nakreślony strategią ogłoszoną rok wcześniej. Przychody Grupy Kapitałowej wzrosły o 24,5 % co było w większości efektem konsolidacji nowych lub nowo utworzonych spółek wchodzących w skład grupy, których wyniki nie były brane pod uwagę rok wcześniej. Rozpoczęto konsolidację m. in. Sealand Logistics oraz spółek kolejowych: STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej.

W okresie od stycznia do marca 2017 roku grupa wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 3,7 mln zł, co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 13, 8% i była nieco niższa niż rok wcześniej. Wynik EBITDA w I kw. 2017 r. wzrósł o 9,4 % do 18,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 3,4 mln zł i wzrósł o 14,3 %.

W I kwartale 2017 r. dokonano również rejestracji podwyższenia kapitału 577,5 tys. akcji serii D wyemitowanych w ramach rozliczenia transakcji zakupu udziałów w STK Group. Uwzględniając podwyższenie kapitału i konsolidację wyników nowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, zysk grupy na jedną akcję osiągnięty na koniec I kw. 2017 r. wyniósł 0,28 zł wobec 0,26 zł rok wcześniej.

Z uwagi na słabszy globalny sentyment na rynku węgla i stali, grupa skutecznie realizowała plan zwiększania wolumenu przeładunków towarów agro w segmencie portowym. Obserwowano również niewielkie ożywienie w przeładunkach rudy żelaza. Jest to związane z wprowadzeniem na początku bieżącego roku ceł na produkty stalowe, m.in. z Chin, ale także z ogólną poprawą koniunktury gospodarczej w Europie. Spiętrzenie w jednym czasie zwiększonych wolumenów przeładunków wpłynęło na wzrost kosztów pracy zewnętrznej w portach, co jest jednym z podstawowych parametrów kosztowych. Na segment spedycyjny, na który pozytywny wpływ miała konsolidacja Sealandu, z drugiej strony wpływały zawirowania związane z organizacją transportu węgla i przedłużającymi się przerwami technologicznymi u klientów, niezależnymi od spółki. Obserwowano także powolny wzrost stawek frachtów morskich w imporcie z Dalekiego Wschodu.

– Pierwszy kwartał 2017 r. był kolejnym, w którym osiągamy pozytywne przepływy z działalności operacyjnej. To potwierdza pozytywny kierunek rozwoju i zmian zachodzących w Grupie Kapitałowej. Od początku tego roku w wynikach Grupy Kapitałowej konsolidujemy nowe spółki, których akwizycje przeprowadzaliśmy w 2016 r. Sądzimy, że w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej OT Logistics będzie miało m. in. dostosowanie operacyjne przejętych spółek grupy kolejowej i sprawne włączenie ich do łańcucha logistycznego. Wypracowanie synergii w tym zakresie pozwoliłoby na rozszerzenie oferty dla klientów, a w konsekwencji – wzrost udziałów rynkowych i rentowności działalności – mówi Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

– Niecierpliwie czekamy też na informacje z Czarnogóry. W pierwszym kwartale zakończyliśmy negocjacje w sprawie przejęcia ważnego portu w Czarnogórze oraz tamtejszego przewoźnika kolejowego. Z zaskoczeniem przyjęliśmy fakt zakończenia procesu prywatyzacji tych spółek bez rozstrzygnięcia i sprzedaży udziałów. Niemniej, zgodnie z naszą strategią, uważamy, że budowa korytarza logistycznego Bałtyk-Adriatyk ma strategiczne i ekonomiczne uzasadnienie – dodaje Nowik.

Spółka OT Logistics w marcu 2017 r. zakończyła negocjacje ze Skarbem Państwa w Czarnogórze w sprawie nabycia 50 % udziałów w spółce AD Montecargo (przewoźnik kolejowy) i 30 % udziałów Luka Bar AD BAR (operator portu morskiego). Otwierało to drogę do formalnej akceptacji warunków zakupu udziałów przez odpowiednie instytucje Czarnogóry. Na koniec kwietnia 2017 r. spółka otrzymała jednak informacje o zakończeniu procesu prywatyzacji przez rząd w Czarnogórze bez dokonania transakcji sprzedaży. OT Logistics odwołała się od tej decyzji. Do dnia publikacji raportu za I kw. 2017 r. nie otrzymała jednak odpowiedzi na wniesione odwołanie.

Największy udział w strukturze całkowitych przychodów grupy miały usługi spedycji – 49,6 %, przewozy i inne usługi transportowe – 21,5 %, pozostałe (w tym podnajem nieruchomości i działalność kolejowa) – 21,2 %. W przychodach w tej kategorii odnotowano wzrost rok do roku o 720 % do poziomu 46,5 mln zł. Usługi portowe (przeładunki i składowanie) miały udział na poziomie 7,7 %.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.