• <
siemens_gamesa_2022

Cyfryzacja akcji ZMPSiŚ SA

ew

29.09.2020 10:43 Źródło: mat. prasowe

Partnerzy portalu

Cyfryzacja akcji ZMPSiŚ SA - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

Wszyscy posiadacze papierowych akcji Spółki  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście proszeni są do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (digitalizacji). Dokumenty akcji należy składać od 19 października 2020 r. w pokoju nr 34, na parterze siedziby Spółki tj. ul. Bytomska 7, Szczecin w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz w środy w godzinach od 10:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 91 430-83-84.

Z uwagi na wymogi sanitarne akcjonariusze proszeni są o przestrzeganie terminów umówionych wizyt oraz posiadanie maseczki ochronnej.  Opublikowane 29 września br. przez ZMPSiŚ SA wezwanie, jest wezwaniem pierwszym.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły  w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych  wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące w szczególności dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.

Zgodnie z regulacjami nowelizacji, do dnia 28 lutego 2021 r. wszystkie spółki akcyjne, w tym również „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”, są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji.  Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej (tj. papierowej) formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym, również w odniesieniu do akcji, które zostały już wyemitowane.

Od dnia 1 marca 2021 r. niezdematerializowane akcje, co do zasady utracą swoją moc obowiązującą, co oznacza, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy, nie będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Zdematerializowane akcje będą ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie papierów wartościowych.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście  S.A. informuje, że stosownie do Uchwały nr 29/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz  w związku z obowiązkiem wynikającym z  art. 328[1] kodeksu spółek handlowych,  Spółka zawarła w dniu 15 września 2020 r. umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Punkt obsługi klienta w Szczecinie: al. Niepodległości 44, 70 – 404 Szczecin, tel. 91 430 62 84.  

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, PKO BP BM będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie ZMPSiŚ S.A. Wszelkie dane osobowe akcjonariuszy oraz osób uprawnionych zostaną udostępnione przez Spółkę podmiotowi prowadzącemu rejestr, w wyniku czego PKO BP BM będzie pełnić funkcję Administratora ich danych osobowych w związku z prowadzonym rejestrem.
 
Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, po założeniu rejestru, podmiotem uprawnionym  do aktualizacji danych osobowych w rejestrze będzie PKO BP BM, w związku z czym w  przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 r. akcjonariusze Spółki powinni kontaktować  się bezpośrednio z PKO BP BM, do tego dnia akcjonariusze w powyższej sprawie powinni kontaktować się ze Spółką.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.