• <
BOTA_2023

Tarcza antykryzysowa 2.0 faktycznym wsparciem?

ew/Mateusz Romowicz

10.04.2020 10:10 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Tarcza antykryzysowa 2.0 faktycznym wsparciem?

Partnerzy portalu

Tarcza antykryzysowa 2.0 faktycznym wsparciem? - GospodarkaMorska.pl

Dnia 9 kwietnia 2020 roku Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mający w zamyśle stanowić uzupełnienie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku, zwanej potocznie: „Tarczą antykryzysową”. Akt ten ma rozszerzać przyznane przedsiębiorcom uprawnienia, które mają pozwolić na przetrwanie na rynku mimo postępującego kryzysu gospodarczego. Projekt ustawy obecnie będzie przedmiotem obrad Senatu.

Dodatkowo, w dniu 8 kwietnia 2020 roku Premier RP ogłosił założenia kolejnego projektu wsparcia finansowego dla przedsiębiorców – Tarczy Finansowej.

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

W ustawie wsparcie rozumiane jest jako wszelkie formy instrumentów finansowych wsparcia zwrotnego udzielonego przedsiębiorcom na warunkach rynkowych, w szczególności: pożyczki, gwarancje, poręczenia i inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie ich działalności.

Wsparcie to udzielane będzie przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną na wniosek przedsiębiorcy, a wszelkich formalności pozwalające na jego uzyskanie będzie można dopełnić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji finansowej oraz tryb jego składania – oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wsparcie zostanie udzielone w oparciu o zawartą z przedsiębiorcą umowę.

Kto może skorzystać ze wsparcia finansowego udzielanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. ?

Wsparcie finansowe z ARP S.A. może być udzielone przedsiębiorcy, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), będącego:

a) osobą fizyczną;
b) osobą prawną;
c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
d) wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

Trudna sytuacja finansowa rozumiana jest jako spadek obrotów gospodarczych w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Co istotne, ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w ww. postępowaniach, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

Należy mieć jednak na uwadze, że przyjęty przez Sejm projekt zawiera szereg przepisów zmieniających inne ustawy – w tym zakresie wskazany zakres podmiotowy nie będzie miał zastosowania do ustaw zmienianych, a jedynie w zakresie wsparcia z ARP S.A.

Świadczenie postojowe wypłacane nie raz, a trzy razy

Projekt zmienia charakter świadczenia postojowego – świadczenie to można będzie uzyskać nie jednorazowo, ale aż trzykrotnie w wysokości dotychczas ustalonej tj. co do zasady 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, za wyjątkiem zleceniobiorców, których wysokość osiąganego wynagrodzenia z jednej bądź kilku umów nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (świadczenie w wysokości sumy osiąganego wynagrodzenia) oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej, którzy korzystali ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy (50% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Kolejna wypłata świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

Ponowna wypłata świadczenia wymaga oświadczenia osoby uprawnionej, że jej sytuacja finansowa nie uległa poprawie. Wskazać jednakże należy, że wniosek składany przez zleceniobiorcę za pośrednictwem zleceniodawcy nie wymaga udowodnienia pogorszenia sytuacji finansowej, a jedynie wykazania niedojścia do skutku umowy cywilnoprawnej na skutek przestoju oraz nieprzekroczenia górnej granicy wynagrodzenia, stąd też niejasnym pozostaje, kto powinien złożyć takie oświadczenie (zleceniodawca czy zleceniobiorca) oraz co konkretnie powinno zostać w oświadczeniu potwierdzone.

Wskazać należy, że w dalszym ciągu w mocy pozostanie przepisów pozwalającym Radzie Ministrów przyznanie w drodze rozporządzenia ponownej wypłaty świadczenia osobom, które uzyskały już świadczenie.

Zmiany w zwolnieniu ze składek ZUS

Projekt ustawy zawiera szerszy katalog podmiotów, którym przysługiwać będzie zwolnienie ze składek ZUS, bowiem uprawnienie to będzie przysługiwać także płatnikom, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Co istotne, w tym zakresie zwolnienie wynosić będzie wysokość 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Kolejnym podmiotem nieuwzględnionym uprzednio jest spółdzielnia socjalna, niezależnie od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia osób.

Należy przy tym podkreślić, że zawarty w pierwotnej treści ustawy katalog podmiotów nie uległ zmianie – w dalszym ciągu ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych oraz samozatrudnieni.

Dodatkowo sprecyzowano, że liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.

Zasiłek dla rolników

Ustawa uzupełniająca wprowadza novum w zakresie zasiłku dla rolników i ich domowników, w sytuacji objęcia ich obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Zasiłek ten przysługiwać będzie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przepis ten to z pewnością odpowiedź na protesty wobec treści rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego, który ustalił zasiłek choroby na kwotę 15,00 złotych dziennie, co przy 14-dniowej kwarantannie dawało 210,00 złotych (50% minimalnego wynagrodzenia to 1.300,00 złotych brutto).

Zmiany w zakresie funkcjonowania Poczty Polskiej


Ustawa wprowadza możliwość doręczenia tradycyjnych przesyłek pocztowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej polegające na:

a) przyjęciu przesyłki poleconej od nadawcy (w tym przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru);
b) przemieszczeniu i doręczeniu w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.

Usługa ta będzie dostępna wyłącznie dla podmiotów posiadających profil zaufany.

Możliwym będzie skorzystanie z tego rozwiązania do dnia 30 września 2020 roku, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.

Co istotne, ustawa wprowadza fikcję doręczenia, bowiem co do zasady datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata, jednakże w razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu. Sposób doręczenia hybrydowego jest zwolniony z dodatkowych opłat.

Tego sposobu doręczenia nie stosuje się w przypadkach, gdy korespondencja nie może być doręczona ze względu na:

1) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;
2) ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny;
3) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;
4) inne przyczyny techniczne.
Co istotne, tego sposobu doręczeń nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

1) Sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.

Dodatkowo, w ustawie wskazano na możliwość niedoręczenia nadawcy przesyłki pocztowej, której nie mógł doręczyć adresatowi. Nie dotyczy to przesyłek niedoręczalnych tj. takich, których nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy.

Co istotne, nieodebranych pism, w tym pism sądowych, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w awizie wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Jednocześnie, swoista fikcja doręczenia dotyczyć będzie następujących postępowań sądowych:

1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: a) Sądy i Trybunały, b) prokuraturę i inne organy ścigania, c) komornika sądowego.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Postępujący kryzys może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców na tyle, że ci osiągną stan niewypłacalności rozumiany jako utrata zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań. Wówczas koniecznym jest złożenie wniosku w terminie (30 dni), którego niezachowanie może być szczególnie dotkliwe dla członków organów spółek kapitałowych – jedynie terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości uchroni ich od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Projektowana zmiana wstrzymuje i przerywa bieg terminów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale wyłącznie jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Co warto podkreślić, to fakt, że jeśli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19 – niewypłacalny nie musi zatem wykazywać, że przyczyną jego sytuacji finansowej jest COVID – 19, wystarczy udowodnienie, że podstawa do złożenia wniosku zaistniała w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Nowe warunki umorzenia pożyczki udzielonej przez starostę


Zgodnie z projektowaną zmianą pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy udzielona przez starostę (do wysokości 5.000,00 złotych) zostanie umorzona, jeśli ten będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki – wystarczającym jest załączenie do wniosku o jej umorzenie oświadczenia przedsiębiorcy, że ten prowadził działalność gospodarczą przez wymagany okres (w pierwotnym projekcie koniecznym było, aby przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku).

W konsekwencji, zmiana ta pozwala na umorzenie należności z tytułu pożyczki mimo zwalniania pracowników.

Możliwość dalszego wydłużenia terminu do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zgodnie z treścią pierwotnej „Tarczy antykryzysowej” dokonano wydłużenia terminu do uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do dnia 30 czerwca 2020 roku – nowelizacja zakłada, że termin ten może być odroczony na dalszy czas w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – nowy termin nie może przypadać jednak później niż do końca 2020 roku.

Obniżenie wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID - 19 jako utrata dochodu

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID – 19 stanowić będzie utratę dochodu na kanwie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres pobierania świadczeń od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 października 2021 roku.

Ustawa nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób należy wykazać związek pomiędzy spadkiem uzyskiwanych dochodów a przeciwdziałaniem COVID – 19, a nie ustanowiono w tym zakresie domniemania.

Dalsze uprawnienia pracodawcy względem pracownika


Na mocy projektowanej ustawy pracodawca zyska, obok wprowadzonych zmian w zakresie możliwości zmiany systemu i rozkładu czasu pracy czy powierzenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, możliwość zobowiązania pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz do realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Przedłużenie ważności przeglądów technicznych pojazdów osób podlegających kwarantannie lub poddanych leczeniu z powodu COVID-19


Zgodnie z projektem ustawy, badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Nielogicznym pozostaje jednak treść przepisu w zakresie zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny – jego literalne brzmienie prowadzi do wniosku, iż możliwym jest zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny celem dojazdu na badanie techniczne pojazdu.

Zmiany w działalności organów


Projekt wprowadza możliwość podejmowania uchwał przez rady nadzorcze spółek kapitałowych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość tego rodzaju głosowania w fundacjach i stowarzyszeniach.

Postępowania sądowe

W zakresie postępowań sądowych warto wskazać na dwie ciekawe zmiany:

a) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego,
b) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego. Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu okoliczności sprawy sąd nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie – wskazać bowiem należy, że co do zasady zmiana bądź uchylenie zabezpieczenia wymaga wysłuchania uprawnionego, natomiast przepis ten dozwala na odstępstwo od tej zasady.

Wsparcie w celu ochrony miejsc pracy także dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych

Projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie uprawnienia organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych do skorzystania z form wsparcia takich jak: m.in. dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy oraz przestoju czy zmiany warunków umowy kredytu i jego spłaty.

Dodatkowy wolny dzień od pracy

Poprawką klubu parlamentarnego PiS nadano Prezesowi Rady Ministrów uprawnienie do wyznaczenia dowolnego dnia dniem wolnym od pracy, co spowoduje niemożliwość np. zrobienia zakupów w tym dniu.

Zawieszenie spłaty kredytu studenckiego

Przyjętą poprawką klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zawieszona zostanie spłata kredytu studenckiego na wniosek kredytobiorcy na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców, czyli szansa na realne pieniądze dla firm

Obok będących przedmiotem obrad Sejmu ustawy uzupełniającej „Tarczę antykryzysową”, premier RP Mateusz Morawiecki w dniu 8 kwietnia 2020 roku zapowiedział wprowadzenie dodatkowego pakietu wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, zwanego „Tarczą Finansową”.

Program ten, prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., jest kierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii koronowirusa - otrzymają oni szybko dostępną pomoc w postaci subwencji. Co istotne, pomoc ta ma być w większości bezzwrotna.

Pomoc będzie przysługiwać przedsiębiorcy, który:

a) odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 bądź, jeśli działalność jest objęta zakazem prowadzenia z uwagi na restrykcje sanitarne;
b) prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku;
c) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
d) posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
e) nie prowadzi przedsiębiorstwa, wobec którego zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
f) nie prowadzi działalności w zakresie: produkcji i handlu bronią oraz amunicją; produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych, np. przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji środków odurzających.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Podawane publicznie wartości pomocy stanowią jedynie szacowane wartości pomocy.

Mikroprzedsiębiorcy, a więc ci zatrudniający mniej niż 10 pracowników, których obrót roczny lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, mogą liczyć na finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków do maksymalnej kwoty 324 tys. złotych na 3 lata, przy czym środki te będą mogły być bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy w następujący sposób:

a) 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
b) dodatkowe 50% subwencji będzie bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Mali i średni przedsiębiorcy – zatrudniający do 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, mogą liczyć na subwencję do 3,5 mln zł na 3 lata, wypłacane także za pośrednictwem banków. Bezzwrotność tej pomocy, oprócz warunków wskazanych w odniesieniu do mikrofirm, wymaga zanotowania straty na sprzedaży w ciągu 12 miesięcy. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców pomoc będzie udzielana w wysokości od 4 do 8 % wysokości sprzedaży, z uwzględnieniem zanotowanego spadku.

Otrzymana przez małego bądź średniego przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

a) 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
b) 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
c) 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców pomoc udzielana będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej przez wybrane banki – obecnie lista banków nie została jeszcze udostępniona.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz przedsiębiorcy określać będzie umowa subwencji.

Wsparcie winno być przeznaczone na:

a) pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków PFR S.A. na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy;
b) przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji;
c) rozliczenie z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z wła- ścicielem przedsiębiorstwa.

Duże firmy, zatrudniające więcej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, uzyskają wsparcie w oparciu o indywidualną analizę finansową dokonaną przez PFR S.A. – do nich też stosowane są osobne kryteria co do możliwości ubiegania się o pomoc. Formularz wniosku o wsparcie dla dużych przedsiębiorców jest już dostępny na stronie internetowej PFR S.A.

Warto wskazać, że za pracownika, którego miejsce pracy podlegać ma ochronie wobec warunków zwrotu subwencji poczytuje się zarówno osobę pozostającą z przedsiębiorcą w stosunku pracy, ale i osobę fizyczną współpracującą regularnie z przedsiębiorcą, która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego, a jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2 600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020.

Kompleksowa ocena tego projektu, wobec podania do publicznej wiadomości jedynie głównego zarysu pomocy nie jest możliwa, jednakże same jej założenia co do zasady winny być ocenione pozytywnie.

Wskazać jednak należy, że nieprecyzyjność terminologii poprzez odwoływanie się do pojęć znanych z ustawy – Prawo przedsiębiorców, jak mikroprzedsiębiorcy czy mali i średni przedsiębiorcy przy jednoczesnym stosowaniu tej definicji w wersji niepełnej tj. poprzez określenie poziomu średniorocznych obrotów lub sumy bilansowej przedsiębiorcy bez wyjaśnienia, czy ocenie podlega jedynie ostatni rok czy też dwa ostatnie lata obrotowe (jak w definicji tychże pojęć). Logicznym wydaje się jednak, że pod uwagę brane powinny być dwa ostatnie lata obrotowe, a wymóg co do wysokości obrotów czy sumy bilansowej winien być spełniony chociażby w jednym z nich.

Z informacji wynika także, że ocenie podlega liczba zatrudnionych pracowników na dzień złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, co wobec panującego już kryzysu mogłoby skutkować mniejszą liczbą pracowników niż nawet kilka tygodni temu, a w konsekwencji może doprowadzić do możliwości ubiegania się o pomoc jako mikroprzedsiębiorca, mimo iż stosunkowo niedawno przedsiębiorca był małym przedsiębiorcą, co może w niektórych przypadkach doprowadzić do uzyskania wsparcia w niższej wysokości.

Podsumowanie

Wskazać należy, że przyjęte przez Sejm zmiany mają w zasadzie, poza kilkoma wyjątkami, znaczenie jedynie kosmetyczne i stanowią niewielką, względem realnego zastrzyku finansowego oferowanego w ramach Tarczy Finansowej, formę wsparcia dla przedsiębiorców, jednakże warto o nich pamiętać.

Interesującym pozostaje, jak realnie wyglądać będzie wsparcie finansowe nie tylko w ramach programu obsługiwanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (Tarcza Finansowa), ale także pomocy mającej być udzielaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. W tym zakresie bowiem zapowiadane była wsparcie branży transportowej w zakresie refinansowania umów leasingu czy udzielania pożyczek obrotowych, niestety jednak ustawa stanowi jedynie wyjaśnienie w zakresie sposobu ubiegania się o pomoc, bez szczegółowego wyjaśnienia form wsparcia.

W zakresie Tarczy Finansowej już teraz pojawiają się głosy, że jest to pierwszy projekt mogący realnie pomóc znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji przedsiębiorcom, o ile jednak jego wykonanie będzie w istocie tak nieskomplikowane, jak zakładano.

 

Radca prawny  Mateusz Romowicz

Aplikant Radcowski Joanna Bober

http://www.prawo-korporacyjne.pl/

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz

 

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.