• <

Rzecznik MŚP dostał objaśnienia ws. pomocy dla firm z Tarczy Antykryzysowej

ew

01.06.2020 10:46 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rzecznik MŚP dostał objaśnienia ws. pomocy dla firm z Tarczy Antykryzysowej

Partnerzy portalu

Rzecznik MŚP dostał objaśnienia ws. pomocy dla firm z Tarczy Antykryzysowej - GospodarkaMorska.pl

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnienia prawne dotyczące możliwości skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej - poinformowało w poniedziałek biuro rzecznika.

Chodzi o pomoc w formie wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy z tego funduszu.

Na pytanie, jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika, resort rodziny odpowiedział, że przez wynagrodzenie pracownika to miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodano, że dodatek funkcyjny jako stały element wynagrodzenia powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto, ale do wynagrodzenia miesięcznego nie wlicza się dodatków okresowych.

Z kolei na pytanie jak należy rozumieć pojęcie przestoju ekonomicznego, ministerstwo odpowiedziało, że przez to pojęcie rozumie się okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Resort rodziny poinformował ponadto, że przedsiębiorca ubiegający się o pomoc powinien spełniać kryterium braku przesłanek do ogłoszenia upadłości na dzień składania wniosku o przyznanie dofinansowania.

Na pytanie jak należy wyliczyć 15-procentowy spadek obrotów gospodarczych w przypadku przedsiębiorców, którzy nie uzyskiwali przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w 2019 r., tych którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r., oraz tych którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. ministerstwo odpowiedziało, że w przypadku takie firmy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodano, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. mogą ubiegać się o tę formę pomocy, o ile wykażą co najmniej 25 proc. spadek obrotów gospodarczych obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że przy wyliczaniu spadku obrotów gospodarczych należy wliczać także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.

Resort rodziny poinformował też, w odpowiedzi na pytanie rzecznika MŚP, że przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe może przysługiwać również pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanego dofinansowania, po spełnieniu ustawowych przesłanek. Wskazano, że świadczenia nie mogą być pobierane łącznie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jak tłumaczy ministerstwo, jeżeli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła w związku z ochroną miejsc pracy, to nie może skorzystać z dofinansowania na wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników. Nie ma możliwości skorzystania wyłącznie ze świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.