• <

Unijny Kodeks Celny – wdrożeniowe wyzwania i zagrożenia dla agencji celnych

Rafał Malujda, radca prawny, LL.M., Partner zarząd

18.05.2016 12:00 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Unijny Kodeks Celny – wdrożeniowe wyzwania i zagrożenia dla agencji celnych
Unijny Kodeks Celny – wdrożeniowe wyzwania i zagrożenia dla agencji celnych - GospodarkaMorska.pl

Od dnia 01 maja 2016 roku obowiązuje w całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe rozporządzenie unijne - Unijny Kodeks Celny (dalej: „UKC”)1. Rozporządzenie to jest obecnie wdrażane zarówno na poziomie  faktycznym (nowa treść gwarancji) jak i prawnym, gdzie toczą się prace dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie – Prawo celne.

Bez wątpienia, podmiotami, które w istotny sposób zostaną dotknięte zmianami przepisów będą agencje celne. Muszą one informować o zmianach swoich klientów, a niekiedy same dokonywać zmian w swojej działalności, tak aby dostosować się do zmieniających się przepisów. Na jakie więc zmiany agencje celne powinny zwrócić uwagę?

Magazyny czasowego składowania oraz składy celne z zabezpieczeniem

Unijny Kodeks Celny wprowadził wymóg złożenia zabezpieczenia w celu ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz składu celnego (art. 211 ust. 3 pkt c UKC  i art. 148 ust. 2 pkt c UKC). Co istotne, dotychczas wydane pozwolenia (bez zabezpieczeń) pozostają w mocy do momentu ich ponownej oceny, która nastąpi nie później niż do dnia 01 maja 2019r. – jest to bardzo istotny i atrakcyjny okres przejściowy. Zgodnie z nowymi regulacjami, pozwolenia wydane na czas nieokreślony na gruncie „starych” przepisów, po 1 maja 2016 r. zachowują swoją ważność do czasu dokonania ich ponownej oceny przez organ celny, która powinna nastąpić najpóźniej do 1 maja 2019 r. Pozwolenia wydane na czas określony obowiązują natomiast do czasu ich wygaśnięcia albo do 1 maja 2019 r.  – w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

Ustalanie wartości celnej i rabaty


Wartość celną ustala się na podstawie wartości transakcyjnej towarów, tzn. ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii, w razie potrzeby skorygowanej. Cena faktycznie zapłacona lub należna to całkowita płatność, która została lub ma zostać dokonana przez kupującego sprzedającemu lub przez kupującego stronie trzeciej na korzyść sprzedającego za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności, które zostały lub mają zostać dokonane jako warunek sprzedaży przywożonych towarów. (art. 70 ust. 1 i 2 UKC). Zgodnie z art. 71 UKC do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się wymienione we wskazanym artykule koszty, np. koszty w wysokości, w jakiej są ponoszone przez kupującego, lecz nie zostały ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary. Przy obliczaniu wartości celnej nie należy wliczać kosztów wyszczególnionych w art. 72 UKC, np. kosztów transportu przywożonych towarów po ich wprowadzeniu na obszar celny Unii. To bardzo istotne, że znowu należy „pilnować” kosztów i wyróżniać je na fakturze.

Pojawił się także odrębny przepis dotyczący rabatów (art. 130 rozporządzenia wykonawczego) poświęcony traktowaniu  rabatów  w  związku  z  ustalaniem  wartości  celnej  (do tej pory  jedyną  podstawą  prawną zaakceptowania rabatów jest przepis definiujący pojęcie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej). Przepis przewiduje akceptowanie rabatów:

  • gdy  w chwili  zgłoszenia celnego umowa  zawarta pomiędzy kontrahentami przewiduje ich stosowanie i określa ich wysokość,
  • za wcześniejszą płatność (nawet w sytuacji, gdy w chwili zgłoszenia towaru cena nie została zapłacona).

Jednocześnie przepis wyklucza możliwość uwzględniania rabatów wynikających ze zmian w umowie dokonanych po przyjęciu zgłoszenia celnego.

Zastępstwo bezpośrednie w procedurach uproszczonych – koniec pozwoleń dla agencji celnych i odpowiedzialność solidarna

Wydaje się, że to największe wyzwanie dla agencji celnych. Do dnia 01.05.2016 możliwe były następujące formy wydawania pozwoleń umożliwiających na korzystanie z procedury uproszczonej „wpisu do rejestru zgłaszającego” (dotychczasowe pozwolenie na procedurę „w miejscu” staje się pozwoleniem na wpis do rejestru zgłaszającego).:

1. pozwolenia wydawane dla osób, które dokonują zgłoszeń celnych we własnym imieniu i na własną rzecz,
2. pozwolenia wydawane na rzecz przedstawiciela pośredniego,
3. pozwolenia wydawane na rzecz przedstawiciela bezpośredniego, który działa na rzecz podatnika nie posiadającego pozwolenia na stosowanie uproszczenia.

Po wejściu w życie UKC, pozwolenia wydawane są jedynie osobom, które będą dokonywały zgłoszeń celnych w swoim imieniu i na swoją rzecz lub jako przedstawiciele pośredni (punkty 1 i 2 powyżej). Odpadnie więc możliwość działania w oparciu o dotychczasową praktykę, bardzo wygodną i korzystną dla agencji celnych, która już nie  będzie możliwa, a ponadto – zakładając wejście w życie przepisów zmieniających przepisy podatkowe w aktualnym ich brzmieniu – działanie na dotychczasowych pozwoleniach w tym zakresie będzie obciążone odpowiedzialnością solidarną za podatek od towarów i usług (VAT). Agencje mają więc jeszcze czas na to, aby przygotować i wdrożyć rozwiązania, które stawiają je po bezpiecznej stronie i w tym zakresie podmioty zainteresowane oczywiście zapraszamy do kontaktu.

Mec. Rafał Malujda
Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego
www.malujda.pl, biuro@malujda.pl

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.