• <
urząd_morski_gdynia_2021

Przekazanie nieruchomości tytułem umorzenia udziałów podlega opodatkowaniu VAT

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Przekazanie nieruchomości tytułem umorzenia udziałów podlega opodatkowaniu VAT
Przekazanie nieruchomości tytułem umorzenia udziałów podlega opodatkowaniu VAT - GospodarkaMorska.pl
19.07.2016 Źródło: własne

W ostatnim czasie na stronie portalu gospodarkamorska.pl pojawił się artykuł przedstawiający korzyści podatkowe operacji dobrowolnego nabycia udziałów za wynagrodzeniem rzeczowym.

W naszej ocenie, dokonując analizy przedmiotowego zagadnienia na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) nie należy pominąć, kluczowej w tym aspekcie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA), podjętej w rozszerzonym składzie dnia 16 listopada 2015 r. o sygn. I FPS 6/15, która ostatecznie rozstrzygnęła zagadnienie prawne budzące wątpliwości interpretacyjne.

NSA w podjętej uchwale uznał, że „…przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm).”

Analizowany problem, przed podjęciem przedmiotowej uchwały, był przedmiotem m.in. rozstrzygnięć zwykłych składów NSA, które zaprezentowały dwa przeciwne stanowiska.

Pierwsze stanowisko zaprezentowane zostało w wyroku NSA z 1 września 2011 r. w sprawie sygn. akt I FSK 1212/10, w którym sąd uznał, że otrzymanie rzeczy w zamian za umorzone udziały będzie odpowiadało dostawie towarów, w myśli przepisów ustawy o VAT, jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel, która dodatkowo ma charakter odpłatny. Sąd podkreślił, że pojęcie "rozporządzenia towarami jak właściciel" należy rozumieć szeroko, obejmując nim sprzedaż i zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu. Ponadto w kontekście analizy rozumienia pojęcia odpłatności, NSA odwołał się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w którym przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce również, gdy wynagrodzenie przybiera postać rzeczową.

Natomiast przeciwny pogląd zaprezentowany został w wyroku NSA z 10 maja 2012 r. w sprawie sygn. akt I FSK 1010/11, w którego uzasadnieniu sąd uznał, że nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia nie będzie czynnością dokonaną w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, co skutkować będzie tym, że nie będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. NSA podkreślił, że przedmiotem transakcji ocenianej pod kątem możliwości zakwalifikowania jej jako czynności opodatkowanej, jest przekazanie udziałów w celu umorzenia, będące przyczyną wypłaty wynagrodzenia, a nie samo wynagrodzenie oderwane od zaistnienia określonego zdarzenia. Stanowisko to zostało również powielone w wyroku NSA z 12 lutego 2015 r. w sprawie sygn. akt I FSK 1814/13.

W podjętej przez NSA uchwale I FPS 6/15 sąd podzielił pierwsze stanowisko. Dodatkowo wskazał, iż umorzenie udziału zarówno przymusowe jak i dobrowolne wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała taka powinna określać wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Tym samym można uznać, iż nabycie udziałów przez spółkę od wspólnika za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia następuje na skutek umowy sprzedaży między tymi podmiotami, w ramach której wspólnik zbywa swoje udziały o określonej wartości, a spółka przekazuje wspólnikowi towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT (którym jest niewątpliwie nieruchomość). W takiej sytuacji bezsprzecznie dochodzi do dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem doszło do przeniesienia przez spółkę na rzecz wspólnika prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel. Dodatkowo przeniesienie to jest odpłatne, gdyż spółka uzyskuje w zamian udziały, które mają określoną wartość. Nie ma przy tym znaczenia, że czynność ta odbywa się w ramach instytucji umorzenia udziałów.   

Co więcej, NSA słusznie zwrócił uwagę na fakt, iż zgodnie z przepisami Dyrektywy nie ma wątpliwości co do tego, że wkłady niepieniężne, w tym także nieruchomości wnoszone do spółek prawa handlowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, tym samym nie ma żadnego uzasadnienia do uznania, by w sytuacji odwrotnej, tj. przekazania przez spółkę prawa handlowego wspólnikowi nieruchomości w zamian za nabyte od wspólnika udziały, czynność tę traktować inaczej tylko z tego powodu, że odbywa się ona w ramach instytucji umorzenia udziałów.

Natomiast w kontekście przeciwnego podejścia NSA, które nie zostało poparte w uchwale,  sąd podkreślił, iż sam fakt, że przekazywana nieruchomość została nabyta przez spółkę do celów prowadzenia jej działalności gospodarczej, przesądza o tym, iż transakcja przekazania nieruchomości odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

W świetle powyższego zdarzenie polegające na przekazaniu wspólnikowi wynagrodzenia rzeczowego z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów nie będzie obojętne podatkowo.


Anna Lewińska, doradca podatkowy
Maciej Janicki, doradca podatkowy
Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
www.deloitte.com/pl

Więcej informacji o zmianach w prawie i podatkach w newsletterze Deloitte www.deloitte.com/pl/subskrypcje.

Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje w zakresie zagadnienia będącego jego przedmiotem i nie stanowi wyczerpującej i kompleksowej analizy danego zagadnienia. Zatem zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako wystarczająco kompletne, adekwatne, dokładne czy przydatne dla indywidualnych celów jej odbiorców oraz stanowić podstawy ich decyzji, działań lub zaniechań. Informacje zawarte w artykule nie stanowią doradztwa, konsultacji ani opinii w indywidualnych sprawach. Osoby korzystające z informacji zawartych w artykule ponoszą wyłączne ryzyko i odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie zawartych w nim informacji i ich skutki. Informacje zawarte w artykule przeznaczone są do wiadomości odbiorcy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów, w szczególności komercyjnych.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.