• <
urząd_morski_gdynia_2021

Optymalizacja podatkowa na celowniku OECD - ostateczne raporty Projektu BEPS

17.10.2015 14:09 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Optymalizacja podatkowa na celowniku OECD - ostateczne raporty Projektu BEPS
Optymalizacja podatkowa na celowniku OECD - ostateczne raporty Projektu BEPS - GospodarkaMorska.pl

5 października 2015 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała końcowy zestaw 13 raportów Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, zawierających zalecenia zmierzające do ujednolicenia przepisów podatkowych obowiązujących w państwach członkowskich OECD, państwach Grupy G20, ale także w państwach rozwijających się (w tworzeniu projektu współuczestniczyło bezpośrednio ponad 60 państw, wiele kolejnych konsultowało jego założenia na poziomie regionalnym, by wspólnie z innymi przedstawić swoje stanowisko).

Składające się łącznie niemalże z 2000 stron raporty zostały przedłożone 8 października 2015 r. ministrom finansów państw grupy G20 podczas spotkania w Limie (Peru). Natomiast zatwierdzenie projektu ma nastąpić podczas spotkania szefów państw grupy G20 w Antalyi (Turcja) 15 i 16 listopada 2015 r. Obszerność materiału wymaga dalszej analizy. Artykuł ten przedstawia jedynie najważniejsze punkty końcowego efektu prac, zaś bardziej szczegółowe zagadnienia w zakresie dotykającym polskie przedsiębiorstwa żeglugowe przedstawimy w najbliższym czasie.

W raporcie Addressing Base Erosion and Profit Shifting, opublikowanym przez OECD w 2013 r., będącym przyczynkiem do ponad dwuletniej pracy w tym zakresie, stwierdzono, że to brak dopasowania przepisów podatkowych do dzisiejszych realiów, brak odpowiedniej koordynacji między przepisami różnych państw, a także brak odpowiedniej współpracy administracji podatkowych, stwarzają dla nieuczciwych podatników możliwości podejmowania działań, które skutkują rozkładem podstawy opodatkowania i przerzucaniem dochodów. Uznano, że jedynie skoordynowana akcja na szczeblu międzynarodowym może skutecznie zwalczyć nieuczciwe działania podatników, skutkujące nierzadko podwójnym nieopodatkowaniem, a w konsekwencji brakami w budżetach państw całego świata na poziomie kilkuset miliardów dolarów rocznie. Opublikowane raporty stanowią efekt tej pracy. Projekt jest także uzupełnieniem do częściowego opracowania przedstawionego przez OECD we wrześniu 2014 roku, którego najważniejsze elementy opisywane były w poprzedniej serii artykułów na ten temat.

Końcowe raporty Projektu BEPS dotyczą:

1. sprostania wyzwaniom cyfrowej gospodarki, czyli uszczelnienia opodatkowania handlu elektronicznego. Raport ten skupia się na dopasowaniu istniejących regulacji (w szczególności dotyczących VAT) do realiów współczesnego handlu elektronicznego. Praca OECD i państw G20 nie została w tym zakresie ukończona. Ze względu na skomplikowanie problemu i możliwość pojawienia się w przyszłości kolejnych istotnych kwestii, twórcy projektu zgodzili się monitorować rozwój sytuacji;
2. neutralizacji skutków wykorzystywania instrumentów hybrydowych. Raport skupia się na wskazaniu środków do walki z instrumentami wykorzystującymi różnice w systemach podatkowych różnych państw. Walka ta oprzeć się musi na zmianach zarówno krajowych przepisów podatkowych, jak też umów międzynarodowych;
3. stworzenia efektywnych przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Raport wskazuje właściwe rozwiązania służące stworzeniu przepisów dotyczących opodatkowania CFC na poziomie krajowym, pozostawiając państwom swobodę w tym zakresie;
4. ograniczenia rozkładu podstawy opodatkowania przez potrącenia odsetek i innych kosztów. W tej kwestii twórcy projektu skupili się na wskazaniu środków do walki ze sztucznym obniżaniem dochodów poprzez wykorzystanie możliwości potrącania odsetek i innych kosztów od tych dochodów. Wdrożenie przedstawionych przez OECD zasad będzie wymagało zmian w przepisach krajowych;
5. zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych. W tej części skupiono się na metodologii oceny kryterium znacznej aktywności, obowiązkowej spontanicznej wymianie interpretacji podatkowych oraz przeglądzie preferencyjnych systemów podatkowych. Wdrożenie zaproponowanych zmian ma nastąpić na poziomie krajowym;
6. zapobiegania nadużywaniu postanowień międzynarodowych umów podatkowych. Raport skupia się na przeciwdziałaniu nabywaniu korzyści umownych i innym praktykom, w których wykorzystuje się postanowienia umów międzynarodowych. W celu implementacji proponowanych rozwiązań wymagana jest zmiana umów międzynarodowych;
7. zapobiegania sztucznemu unikaniu powstawania tzw. zakładów. Raport przedstawia sugerowane zmiany do definicji „zakładu” ujętej w art. 5 modelowej konwencji OECD, których wdrożenie ma nastąpić poprzez modyfikację umów międzynarodowych;
8. -10. zapewnienia, by rezultaty stosowania cen transferowych były zgodne z tworzeniem wartości. Raport przedstawia zalecenia dotyczące stosowania przepisów o cenach transferowych, nie wymagające formalnej implementacji;
11. stworzenia metod monitorowania BEPS. Raport przedstawia wyniki badań nad BEPS i zaleca współpracę państw w zakresie monitorowania problemu;
12. obowiązkowych zasad ujawniania przez podatników porozumień tworzących agresywne planowanie podatkowe. Raport przedstawia zalecenia, dotyczące stworzenia zasad obowiązkowego ujawniania informacji o strukturach planowania podatkowego. Zalecenia nie przedstawiają minimalnego standardu wymaganego przez OECD, pozostawiając państwom swobodę w zakresie tego, czy dane rozwiązania powinny wprowadzić w życie, czy też nie;
13. weryfikacji zasad dotyczących dokumentacji cen transferowych i wzajemnego przekazywania informacji. Raport przedstawia zalecenia, mające wpłynąć na jakość przekazywanych administracjom podatkowym informacji. Wdrożenie rekomendacji ma nastąpić przez zmianę przepisów krajowych lub umów międzynarodowych;
14. usprawnienia mechanizmów rozwiązywania sporów. Raport przedstawia zalecenia dotyczące rozwiązywania sporów wynikłych ze stosowania międzynarodowych umów podatkowych;
15. stworzenia wielostronnego instrumentu zdolnego do wprowadzenia działań planu BEPS oraz modyfikacji istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Raport przedstawia założenia stworzenia wielostronnego dokumentu, który pozwoli na zmianę ponad 3.500 międzynarodowych dwustronnych umów podatkowych bez konieczności ich każdorazowego negocjowania. Umowa taka ma pozwolić na szybką implementację niektórych postanowień Projektu BEPS.

Wprowadzenie w życie poszczególnych punktów Projektu będzie wymagało określonych działań, w niektórych przypadkach dokonywanych na szczeblu krajowym, w innych zaś przez stworzenie wielostronnej umowy. Determinacja przedstawiana przez twórców Projektu prowadzi do wniosku, że do istotnych zmian w przepisach podatkowych może dojść w ciągu najbliższych 2-3 lat, co byłoby ze względu na globalną skalę Projektu znaczącym osiągnięciem.  

Jaki będzie wpływ Projektu BEPS na branżę morską?

Projekt ma wpłynąć na kształt i zastosowanie przepisów, odnoszących się do działania przedsiębiorców funkcjonujących na arenie międzynarodowej. Poszczególne raporty dotyczą regulacji, które mają niewątpliwy wpływ na działanie struktur zbudowanych z podmiotów ulokowanych w różnych państwach. Szczególne znaczenie mogą mieć raporty odnoszące się do zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, wykorzystywania postanowień umów międzynarodowych, unikania powstawania tzw. „zakładów”, dokumentacji cen transferowych, czy też zasad ujawniania przez podatników porozumień korzystających z rozwiązań strukturalno-korporacyjnych kwalifikowanych jako agresywne planowanie podatkowe, w szczególności prowadzenia działalności za pośrednictwem spółek nie prowadzących w swoich jurysdykcjach rzeczywistej działalności.

Radca prawny Aleksander Błahy
Aplikant radcowski Paweł Bilicki
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 0,13% 21 paź
 Cynk 3584,00 $ tona 0,03% 21 paź
 Aluminium 3013,00 $ tona -1,66% 21 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.