• <
BOTA_2023

Od 30.04.2018 r. – możliwa blokada rachunków bankowych przez organy podatkowe

pc

23.05.2018 03:56 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Od 30.04.2018 r. – możliwa blokada rachunków bankowych przez organy podatkowe

Partnerzy portalu

Od 30.04.2018 r. – możliwa blokada rachunków bankowych przez organy podatkowe - GospodarkaMorska.pl

Konsekwentność i zaangażowanie rządu w celu wzmocnienia i zabezpieczenia systemu podatkowego w dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwi. Dotychczas zmiany w ustawodawstwie polegały na przekształceniu i reorganizacji przepisów podatkowych, które w opinii aparatu skarbowego były nadmiernie wykorzystywane przez nieuczciwych podatników. Skarb państwa usatysfakcjonowany dotychczasową aprecjacją dochodów budżetowych został wyposażony w kolejne narzędzie lustracyjne pozwalające na całodobową kontrolę i podgląd przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami płatniczymi przedsiębiorców.

System teleinformatyczny izby rozliczeniowej (w skrócie STIR) to narzędzie Krajowej Administracji Skarbowej do walki z oszustwami skarbowymi i zwalczania wyłudzeń VAT, organizowanych i kreowanych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotów takich jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną.  STIR został wprowadzony ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Przepisy wprowadzające STIR zaczęły być wprowadzane stopniowo, obowiązują zasadniczo od 13 stycznia 2018 r., jednakże 30 kwietnia 2018 r. wprowadzone zostały restrykcyjne regulacje dotyczące blokady rachunków bankowych przedsiębiorców. 

Co to jest STIR?

STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej stworzony do przetwarzania danych bankowych według określonych algorytmów w celu wykrycia nieprawidłowości świadczących o możliwości dokonania wyłudzeń skarbowych. Banki i SKOK-i muszą przekazywać do STIR informacje o rachunkach otwieranych przez przedsiębiorców oraz o przeprowadzanych na nich transakcjach. STIR ma na celu ustalenie wskaźnika ryzyka wykorzystywania sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych. Podmiotami, których dotyczy ta daleko idąca kontrola są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną. Za pomocą algorytmów opracowanych przez izby rozliczeniowe za pomocą najlepszych praktyk sektora bankowego, STIR ma automatycznie namierzać podejrzane transakcje np. polegające na dokonywaniu w seryjnych, periodycznych odstępach czasowych kilkunastu przelewów i przelewów zwrotnych między tymi samymi podmiotami.

Jak działa STIR? – blokada rachunku bankowego

Informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych, dokonywanych transakcjach oraz wskaźniku zagrożenia zbierane są przez Izbę rozliczeniową. Wskaźniki zagrożenia analizowane są pod kątem wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych. Tak uzyskane informacje przekazywane są automatycznie i elektronicznie  przez Izbę rozliczeniową, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Takie działanie pozwala na dokonanie szybkiej i skutecznej analizy wystąpienia nadużyć rachunku bankowego do oszustwa skarbowych. W razie potrzeby w celu uniknięcia transferu środków pochodzących z wyłudzeń Szef KAS może dokonać blokady konkretnego rachunku bankowego. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma prawo zablokować rachunek takiego podmiotu na okres 72 h. Jeżeli szacowana wysokość zobowiązania podatkowego przekraczać będzie 10 tysięcy euro, blokada rachunku będzie mogła zostać przedłożona na okres do 3 miesięcy. W tym celu Szef KAS sporządza stosowne postanowienie zawierające m.in.: okres, na który ma zostać dokonana blokada konta. Następnie przekazuje bankowi lub SKOK-owi żądanie dokonania blokady. Ponad to zawiadomienie o zastosowaniu takiego środka otrzymują prokurator oraz właściwy dla przedsiębiorcy urząd skarbowy i urząd celno-skarbowy. Równolegle z blokadą rachunku bankowego, Szef KAS podejmuje dalsze czynności i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, by stwierdzić czy pozyskane informacje w trakcie analizy ryzyka rzeczywiście mają związek z wyłudzeniem podatku.

Konsekwencją blokady konta jest udaremnienie przedsiębiorcy zarządzaniem i korzystaniem ze zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych. Od tej zasady przewidziano jednak parę wyjątków. Podmiot, którego konto zostało zablokowane, będzie mógł zwrócić się do Szefa KAS o zgodę na pobranie środków na bieżące pensje pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 miesiące przed dokonaniem blokady takiego konta wraz z należnym do nich podatkiem dochodowym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem uzyskania zgody Szafa KAS będzie przedłożenie odpisu listy płac. Ponad to przedsiębiorca, którego konto zostanie czasowo zablokowane będzie mógł domagać się wypłaty środków na pokrycie zasądzonych alimentów, renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem odszkodowania oraz kwot wymaganych do uregulowania zobowiązania podatkowego lub należności celnej. W szczególnych przypadkach Szef KAS, będzie mógł zwolnić zajęty rachunek bankowy. Powyższe jedynie świadczy o tym, iż uchwalone przepisy wprowadzają znaczną uznaniowość działania organów KAS.

Wnioski

Występujące jak dotąd procedury w polskim prawie podatkowym mające na celu identyfikację i zwalczanie przestępczości gospodarczej wynikające z prawa bankowego, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, choć skuteczne i rozbudowane uznane zostały przez rząd za niewystarczające. Dlatego też ustawa STIR rozszerzyła uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej o kolejny mechanizm kontroli- analizę ryzyka. Po raz kolejny polski ustawodawca wprowadził regulacje na rzecz poszerzenia kontroli i wpływu ze strony państwa oraz dążąc do wzrostu środków na rzecz Skarbu Państwa, znacząco ograniczając swobodę działalności gospodarczej przedsiębiorców. Skrupulatne i gruntowe zmiany w dziedzinie zwalczania oszustw podatkowych oraz szerokie kompetencje przyznane Szefowi KAS mogą budzić uzasadniony niepokój nie tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których przepisy bezpośrednio dotyczą, ale także mogą wprowadzać zrozumiałą obawę i niepewność u osób fizycznych. Skoro rząd uchwalił i wprowadził tak daleko idącą kontrolę przedsiębiorców, nic nie stoi na przeszkodzie by za jakiś czas wprowadzić nowe regulacje prawne dotyczące kontroli rachunków bankowych osób fizycznych, aczkolwiek nie ma w tym względzie projektów zmian przepisów.

Wydaje się, że na dzień dzisiejszy jedynym sposobem ustrzeżenia się od negatywnych skutków blokady konta jest kontrola kontrahentów z którymi przedsiębiorca zawiera umowy i dokonuje transakcji ze szczególnym uwzględnieniem ich statusu i wiarygodności finansowej oraz rozważne dokonywanie transakcji bezgotówkowych.

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Asystenka Patrycja Giers

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu, www.prawo-korporacyjne.pl.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.