• <
urząd_morski_gdynia_2021

Nowy zryczałtowany podatek dla przedsiębiorców okrętowych

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Nowy zryczałtowany podatek dla przedsiębiorców okrętowych
Nowy zryczałtowany podatek dla przedsiębiorców okrętowych - GospodarkaMorska.pl

mk

11.01.2017 Źródło: własne

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która wprowadza możliwość opodatkowania przychodów ze sprzedaży oraz przebudowy statków w wysokości 1% przychodów.

Kto może skorzystać?

Z nowego, zryczałtowanego podatku dla przedsiębiorców okrętowych będą mogły skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek osobowych (poza spółką partnerską), wspólnicy spółki cywilnej albo przedsiębiorcy zagraniczni mający odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku.

Jakie czynności umożliwiają opodatkowanie ryczałtem?

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem będzie możliwe w przypadku:

i)    budowy nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku albo
ii)    przebudowy statku przeprowadzonej w całości przez przedsiębiorcę okrętowego, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej – przez tę spółkę:
a)    której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 milionów euro lub
b)    polegającą na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu.

Za statek będzie uznawana jednostka pływająca używana do żeglugi morskiej lub śródlądowej, o długości kadłuba powyżej 5 metrów, podlegająca nadzorowi technicznemu uznanej organizacji, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, jak również morska platforma wiertnicza lub produkcyjna.

Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego:

i)    dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku;
ii)    dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku – w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej.

Do wniosku należy dołączyć umowę o budowę statku albo umowę o przebudowę statku albo dokumenty uznanej organizacji wydane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.o bezpieczeństwie morskim – w przypadku certyfikatu zakończenia budowy statku lub przebudowy statku.

Warunki skorzystania z ryczałtu

Warunkiem skorzystania z nowej formy opodatkowania dla przedsiębiorców okrętowych jest złożenie oświadczenia o wyborze takiego opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania. Tym samym, w przypadku podatników, których rok podatkowy kończy się 31 grudnia 2016 r., oświadczenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu 20 stycznia 2017 r.

Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wynosi 3 kolejne lata podatkowe (w tym czasie nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania).

Wykaz środków trwałych i WNiP

Przedsiębiorcy okrętowi, którzy skorzystają z preferencyjnej formy opodatkowania, będą zobowiązani prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku. Szczegółowe zasady prowadzenia ww. wykazu zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów (obecnie prowadzoną są prace legislacyjne w tym zakresie).

Wysokość podatku i podstawa opodatkowania

Zryczałtowany podatek będzie wynosił 1 % podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania będzie stanowił przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Przychód opodatkowany ryczałtem, nie łączy się z innymi przychodami przedsiębiorcy okrętowego, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowego podatku daje przedsiębiorstwom okrętowym możliwość wyboru sposobu opodatkowania przychodów ze sprzedaży lub przebudowy statku według standardowych regulacji ustawy o podatku dochodowym lub według zryczałtowanego podatku 1%.

Piotr Nadzieja-Nadija, doradca podatkowy, project manager w Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.
Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej – sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Najważniejsze informacje o zmianach w prawie podatkowym – zapisz się na newsletter Alerty podatkowe.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.