• <
BOTA_2023

Nowe zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego

26.05.2015 21:34 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nowe zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego

Partnerzy portalu

Nowe zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego - GospodarkaMorska.pl

Niedawno Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia, które zasadniczo zmieniły zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2015 r.  Głównym celem tych zmian jest centralizacja i zarazem specjalizacja Krajowej Informacji Podatkowej, która ma zacząć wydawać bardziej jednolite i poprawne merytorycznie interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Gwoli przypomnienia, obecnie interpretacje podatkowe są wydawane przez pięć izb skarbowych w Polsce tj. w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Izby te rozpatrują wszystkie wnioski składane przez wnioskodawców/podatników, zgodnie ze swoją właściwością, która wynika z miejsca zamieszkania wnioskodawcy/podatnika.

Niestety jakość wielu obecnie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego pozostawia wiele do życzenia. Poważnym problemem w polskim obrocie prawnym są wadliwe interpretacje podatkowe, które nie zostały zaskarżone przez wnioskodawców, co z kolei spowodowało, iż te wadliwe interpretacje funkcjonują w systemie jako „prawidłowa” interpretacja przepisów prawa stająca się z czasem pewną „sugestią interpretacyjną” dla organów stosujących prawo podatkowe.

Szczególnej uwagi wymaga równie fakt, iż interpretacje prawa podatkowego wydawane są przez Izby w oparciu o opisy stanów faktycznych zawarte w składanych wnioskach przez wnioskodawców/podatników, a nie w oparciu o analizę dokumentów, które to dokumenty będą przedmiotem weryfikacji przez organy podatkowe w przypadku ewentualnej kontroli lub czynności wyjaśniających u podatnika.

Nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Ministerstwo Finansów odeszło od modelu skupiającego się tylko na właściwości miejscowej Izb Skarbowych wydających indywidualne interpretacje podatkowe wprowadzając specjalizację rzeczową ww. organów upoważnionych do wydawania interpretacji.

Intencją Ministerstwa Finansów jest zapewnienie, poprzez ww. zmiany w prawie, większej jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji podatkowych, gdyż każda z Izb będzie specjalizowała się w interpretacjach dotyczących określonych podatków.

Z uwagi na powyższe, jeśli jeden podatnik będzie zadawał pytania np. w sprawie CIT i podatku od spadków i darowizn może dojść do sytuacji, iż będzie musiał złożyć dwa różne wnioski i skierować je do dwóch różnych Izby w zależności od specjalizacji rzeczowej.

Gdzie kierować wnioski od 1 lipca 2015 roku?

Wnioski w przedmiocie zapytań o podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) będą rozpatrywane przez izby skarbowe w: Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu i Katowicach.

Od 01.07.2015 roku Izba Skarbowa w Katowicach będzie rozpatrywać wnioski o indywidualne interpretacje dotyczące podatku CIT, które wnieśli wnioskodawcy mieszkający lub mający siedzibę w następujących województwach: łódzkim, lubelskim,  dolnośląskim, opolskim i świętokrzyskim.

Z kolei indywidualne interpretacje prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) wydawać będą Izby Skarbowe w Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Warszawie i Poznaniu.

Uwagi wymaga również fakt, że Izba Skarbowa w Katowicach nie będzie rozpatrywać wniosków, które na dzień dzisiejszy rozpatruje, dotyczących PIT od wnioskodawców z województwa podkarpackiego, gdyż te zadania przejmie Izba Skarbowa w Bydgoszczy. Natomiast wnioski z województwa śląskiego będą rozpatrywane przez Izbę Skarbową w Łodzi.

Natomiast wnioski dotyczące przepisów VAT od wnioskodawców zamieszkałych w  województwie opolskim będzie rozpatrywać Izba Skarbowa w Poznaniu zastępując w tym zakresie obecnie wydającą interpretacje w tym zakresie Izbę Skarbową w Łodzi.

Podatkami innymi m.in. podatkiem od spadków i darowizn, akcyzą, podatkiem od gier etc. będą zajmować się tylko dwie Izby Skarbowe w Polsce tj. Izba Skarbowa w Warszawie, która będzie wydawać interpretacje dla wnioskodawców zamieszkałych w województwie mazowieckim oraz niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce. Z kolei wnioskodawcy z pozostałych rejonów Polski będą zmuszeni składać wnioski tylko do Izby Skarbowej w Katowicach.

Nowy wzór wniosków ORD-IN

Drugim aktem wprowadzającym zmiany w omawianym zakresie jest rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

Zmiany te mają na celu dostosowanie wzoru wniosku do planowanych zmian w zakresie właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych.

Wprowadzenie objaśnień do wzoru wniosku ORD-IN dotyczących właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji ma pomóc wnioskodawcom w ustalaniu organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej bez konieczności każdorazowej analizy nowych przepisów.

Co ciekawe w nowych przepisach zrezygnowano z obsługi kasowej opłat od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Opłaty te będzie można od 01.07.2015 roku wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, do którego składany jest wniosek. Powyższa zmiana powodowana jest bardzo niewielką ilością wpłat kasowych dokonywanych dotychczas z tytułu opłat za wnioski o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Wnioski

Trudno ocenić czy ww. zmiany w prawie przyniosą oczekiwane przez Ministerstwo Finansów efekty. Należy jednak pamiętać, że podatnik chcący efektywnie złożyć wniosek o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego powinien zawsze bardzo dokładnie opisać stan faktyczny, który ma być przedmiotem analizy ze strony właściwej Izby Skarbowej, gdyż w innym przypadku wydana interpretacja przez organ podatkowy może okazać się całkowicie nieprzydatna w przypadku ewentualnej późniejszej kontroli skarbowej dotyczącej tej sprawy.

Szczególnej uwagi wymaga fakt, iż ww. interpretacje nie są źródłem prawa podatkowego w polskim systemie prawnym, gdyż najważniejszym źródłem prawa podatkowego w Polsce jest konstytucja, która stanowi, że nakładanie podatków następuje w drodze ustawy. Ustawowo należy określać co najmniej: podmiot i przedmiot opodatkowania, stawki podatkowe, a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków.

 

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Więcej informacji dotyczących pracy Kancelarii znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu , prawo-korporacyjne.pl

Znajdź nas na facebook

 

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.