• <
urząd_morski_gdynia_2021

95 sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) – IMO wprowadza paliwa gazowe

06.07.2015 10:49 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska 95 sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) – IMO wprowadza paliwa gazowe
95 sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) – IMO wprowadza paliwa gazowe - GospodarkaMorska.pl

Przyjęcie Międzynarodowego Kodeksu bezpieczeństwa statków napędzanych LNG lub innymi paliwami o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF) to jedna z ważniejszych decyzji podjętych podczas 95 sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu, która odbyła się w dniach 3-12 czerwca 2015 r. w Londynie.

W pogramie spotkania znalazły się również takie kwestie jak m.in. niebezpieczna mieszana migracja drogą morską, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwo statków pasażerskich. Komitet przyjął nowe trasy żeglugowe i zatwierdził szereg okólników przedłożonych przez podkomitety.

Przyjęcie Kodeksu IGF

Wykorzystanie gazu jako paliwa, w szczególności skroplonego gazu ziemnego (LNG), wzrosło w ostatnich latach z powodu mniejszej emisji siarki i pyłów w porównaniu z paliwem morskim, w tym olejem napędowym. Nie mniej jednak, paliwa gazowe oraz inne o niskiej temperaturze zapłonu, stanowią odrębne wyzwanie, którym dla zapewnienia wymogów bezpieczeństwa należy się szczególna uwaga. Kodeks IGF ma na celu zminimalizowanie zagrożenia dla statku, jego załogi i środowiska naturalnego, mając na względzie właściwości tego rodzaju paliw.

Wprowadzające obowiązkowe stosowanie Kodeksu IGF poprawki do rozdziału II-1 Konwencji SOLAS (Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne) dotyczą Części F – Alternatywne projekty i rozwiązania. Mają one na celu zapewnienie alternatywnych projektów i rozwiązań dla urządzeń maszynowych, instalacji elektrycznych oraz systemów do magazynowania i dystrybucji paliw o niskiej temperaturze zapłonu.

Wprowadza się również nową Część G – Statki stosujące paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, w celu dodania nowych przepisów zobowiązujących statki skonstruowane po oczekiwanej dacie wejścia w życie, tj. po 1 stycznia 2017 r., do spełnienia wymagań zawartych w Kodeksie IGF wraz z powiązanymi zmianami w rozdziale II-2 i Dodatku (Certyfikaty) Konwencji SOLAS.
Kodeks, przy zastosowaniu podejścia opartego na celu (GBS), odnosi się do wszystkich obszarów, które wymagają szczególnej uwagi ze względu na korzystanie w nich z paliw o niskiej temperaturze zapłonu. Cele i wymagania funkcjonalne określone są dla każdej sekcji, stanowiąc podstawę dla projektowania, budowy i eksploatacji statków korzystających tego rodzaju paliwa.

Poprawki do Konwencji STCW

Komitet MSC przyjął również poprawki do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW) oraz Kodeksu STCW, w celu włączenia nowych, obowiązkowych minimalnych wymogów dotyczących wyszkolenia i kwalifikacji kapitanów, oficerów, marynarzy oraz innego personelu na statkach, na zgodność z Kodeksem IGF. Poprawki te wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. wraz ze zmianami do Konwencji SOLAS dotyczącymi Kodeksu IGF.

Poprawki dot. układów odpowietrzenia


Komitet przyjął poprawki do następujących prawideł:

Prawidła II-2/4.5 i II-2/11.6 Konwencji SOLAS, które wyjaśniają zapisy związane ze środkami odpowietrzania zbiorników ładunkowych, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na wypadek zbyt wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia w przypadku uszkodzenia lub nieumyślnego zamknięcia zaworu izolującego zbiornika ładunkowego,
Prawidła II-2/20 Konwencji SOLAS związanego z pracą systemów wentylacyjnych.
Przewiduje się, że te poprawki wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przyjęcie poprawek do Międzynarodowego Kodeksu przewozu stałych ładunków masowych (IMSBC)

Komitet MSC przyjął następujące poprawki do Kodeksu IMSBC:

wymagania związane z koncentratami i innymi ładunkami ulegającymi upłynnieniu,
zapisy dot. konstrukcji statków towarowych ograniczających przemieszczanie się ładunku,
nowe indywidualne karty dotyczące koncentratów rudy żelaza,
poprawki do kilku istniejących kart, w tym poprawioną kartę rudy żelaza.
Komitet zatwierdził również następujące wytyczne:
MSC.1/Circ.1395/Rev.2 Lista masowych ładunków stałych, dla których można odstąpić od instalacji gazowego systemu gaśniczego lub dla których taki system jest nieskuteczny,
MSC.1/Circ.1453/Rev.1 Wytyczne dot. przesyłania informacji i uzupełniania karty właściwości ładunków nie umieszczonych na liście kodeksu IMSBC, jak również warunków ich przewozu,
MSC.1/Circ.1454/Rev.1 Wytyczne do opracowania i zatwierdzenia procedur pobierania próbek, badania i kontroli poziomu zawilgocenia dla masowych ładunków stałych ulegających upłynnieniu.

Niebezpieczna migracja na morzu

Podczas specjalnej sesji, Komitet MSC uznał, iż konieczne było podjęcie pilnych działań w celu zapobieżenia utraty życia nielegalnych migrantów w obliczu prognozowanego ciągłego wzrostu ich liczby. Komitet podkreślił potrzebę większych, międzynarodowych wysiłków na rzecz rozwiązania tego problemu np. poprzez stworzenie bezpieczniejszych i regularnych szlaków migracyjnych oraz podejmowanie działań karnych przeciwko organizatorom przemytu.

Aby umożliwić postęp prac nad aspektami tej katastrofy humanitarnej, Komitet zgodził się na umieszczenie tego tematu w swoim programie prac.
Komitet MSC zachęcił również Podkomitet ds. bezpieczeństwa żeglugi, radiokomunikacji oraz poszukiwania i ratownictwa (NCSR), do dokonania przeglądu wytycznych opracowanych przez przemysł w temacie „Operacje ratunkowe na morzu na szeroką skalę: Poradnik dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony marynarzy i osób uratowanych”, w celu rozpowszechnienia ich jako okólnik IMO.

Komitet MSC przekazał do rozpatrzenia Komitetowi Ułatwień (FAL) propozycje zmiany formatu raportowania dla wspólnych baz danych o incydentach z udziałem migrantów oraz o podejrzanych przemytnikach i statkach, opracowany wspólnie przez IMO, Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).

Bezpieczeństwo statków pasażerskich

W ramach programu podniesienia poziomu bezpieczeństwa statków pasażerskich, Komitet MSC przyjął projekt poprawek do Prawidła II—2/13 Konwencji SOLAS, które nakładają wymóg przeprowadzenia analizy ewakuacji na wszystkich statkach pasażerskich, nie tylko na statkach pasażerskich ro-ro.

Przyjęto również projekt poprawek do Prawidła II-1/22 Konwencji SOLAS wyjaśniające, kiedy dopuszcza się pozostawienie otwartych drzwi wodoszczelnych podczas podróży statku (ta kwestia dotyczy wszystkich statków).

Zatwierdzono Wytyczne określające warunki, dla których dopuszcza się pozostawienie otwartych drzwi wodoszczelnych podczas podróży statku pasażerskiego wraz z następującymi załącznikami: procedurą określenia wpływu otwartych drzwi wodoszczelnych na zdolność przetrwania statku (ocena pływalności), warunkami technicznymi drzwi wodoszczelnych na statkach pasażerskich oraz schematem pomagającym określić warunki, dla których dopuszcza się pozostawienie otwartych drzwi wodoszczelnych podczas podróży statku pasażerskiego, oraz przykład zastosowania w Wytycznych oceny pływalności w warunkach niebezpiecznych.

Komitet uaktualnił długo-terminowy plan bezpieczeństwa statków pasażerskich, który został poszerzony o następujące zagadnienia:

rozpatrzenie włączenia pomiarów inklinometrycznych do wszystkich rejestratorów przebiegu podróży statku,
opracowanie bardziej szczegółowych kryteriów oceny agencji rekrutacyjnych załóg oraz wytycznych dot. właściwego przyporządkowania wyszkolonej załogi do obowiązków w warunkach awaryjnych,
opracowanie wytycznych kompleksowej oceny ryzyka, planowania podróży i monitorowania pozycji statku,
skuteczne zarządzanie kadrą na mostku.

Sprawy bezpieczeństwa cybernetycznego przekazane do MSC 96 oraz FAL 40

Komitet MSC rozważył szereg uwag dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, uznając iż jest to ważne i aktualne zagadnienie. Komitet odnotował prace okrągłego stołu przemysłu morskiego (przy udziale CLIA (Cruise Lines Industry Association)), które przyczyniły się do rozwoju wskazówek dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego na pokładzie statku. Będą one przedłożone na następną tj. 40 sesję Komitetu Ułatwień (FAL) oraz 96 sesję Komitetu MSC w 2016 r. Komitet wzywa Państwa Członkowskie i organizacje międzynarodowe do współpracy nad propozycjami do wskazówek dotyczących morskiego bezpieczeństwa cybernetycznego i przedłożenia ich na następną sesję.

Okólnik dotyczący definicji „Obszaru Wysokiego Ryzyka” zagrożenia piractwem

Zatwierdzono okólnik w sprawie Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP) dla ochrony przed piractwem u wybrzeży Somalii, wzywając autorów BMP do zmiany współrzędnych Obszaru Wysokiego Ryzyka (HRA) w BMP 4 (okólnik MSC.1/Circ.1339), w następstwie wniosku złożonego przez Egipt o usunięcie obszaru Zatoki Sueskiej i Morza Czerwonego z definicji obszaru HRA. Okólnik zauważa, że obszar HRA zdefiniowany w BMP, jest podatny na modyfikacje w przypadku zmiany warunków rzeczywistych zagrożeń. Obecnie, dla celów BMP, obszar HRA został określony jako „obszar rozciągający się od Suezu i Cieśniny Ormuz na północy, po współrzędne 10°S na południu i 78°E na wschodzie”.

Komitet MSC zatwierdził również zmienione Tymczasowe Wytyczne dla państw bandery statków w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w Obszarach Wysokiego Ryzyka (aktualizacja okólnika MSC.1/Circ.1406/Rev.2)), po to by zalecić prywatnym agencjom ochrony (PMSC), zatrudniającym takich pracowników (PCASP) na statkach, posiadanie ważnego, akredytowanego certyfikatu na zgodność z normą ISO 28007-1:2015 (Statki i technika morska – Wytyczne dla prywatnych agencji ochrony (PMSC) zatrudniających prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach (PCASP)) lub spełnienie odpowiednich wymagań krajowych.

Trasy żeglugowe na obszarach specjalnych i szczególnie wrażliwych (PSA, PSSA)

Komitet przyjął nowe trasy żeglugowe, które chronią południowo-zachodnią części Morza Koralowego, w związku z proponowanym poszerzeniem obszaru specjalnego i szczególnie wrażliwego Wielkiej Rafy Koralowej i Cieśniny Torresa (PSSA), w tym jeden obszar ATBA (obszar wyłączony z żeglugi) oraz dwie nowe dwukierunkowe trasy o szerokości5 milmorskich. Przyjęto również pięć zalecanych obszarów ATBA na Wyspach Aleuckich. Te decyzje MSC wchodzą w życie 1 stycznia 2016 o północy czasu UTC.

Poprawki do przyjęcia na kolejnej sesji Komitetu

MSC zatwierdził następujące poprawki, które mają zostać przyjęte na kolejnej sesji (maj 2016):

projekt poprawek do Konwencji STCW i części A i B Kodeksu STCW dotyczące zrewidowanych wymagań szkoleniowych dla kapitanów i oficerów pokładowych statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
projekt poprawek do rozdziału 8 Międzynarodowego Kodeksu Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego (Kodeks FSS) o zapobieganiu wewnętrznej korozji i zapychaniu tryskaczy,
projekt nowego rozdziału 17 Kodeksu FSS zawierającego obowiązkowe wymagania dotyczące instalacji pianowych przeznaczonych na lądowiska helikopterów.

Standardy oparte na celu rozwijane w oparciu o analizę ryzyka (GBS-SLA)

Komitet MSC zatwierdził plan pracy na dalsze trzy sesje w obszarze standardów opartych na celu rozwijanych w oparciu o analizę ryzyka. Będzie tu rozpatrywał opracowane w tym czasie przez Podkomitet SSE (Statkowe Systemy i Wyposażenie) wymagania funkcjonalne do III rozdziału Konwencji SOLAS (urządzenia ratunkowe).

Podczas sesji dokonano postępu w opracowaniu projektu tymczasowych Wytycznych dot. stosowania GBS-SLA, a Komitet zachęcił rządy państw stowarzyszonych i organizacje międzynarodowe do zgłaszania komentarzy i propozycji do tych wytycznych na kolejną sesję.
Komitet zatwierdził okólnik MSC.1/Circ.1394/Rev.1 Ogólne wytyczne dla opracowywania standardów opartych na celu IMO. Zweryfikowane Wytyczne określają strukturę i zawartość wymagań funkcjonalnych zawartych w GBS wraz z przykładami. Wytyczne dodatkowo opisują proces opracowywania, weryfikacji, wdrażania i monitorowania tych standardów, co ma wspomóc proces powstawania przepisów w IMO.  GBS składają się z co najmniej jednego celu, wymagań funkcjonalnych związanych z tym celem, oraz weryfikacji, że przepisy spełniają wymagania funkcjonalne wraz z celami.

Komitet odnotował, że z końcem marca 2015 r. wszystkie pięć zespołów audytujących prowadzących weryfikację GBS dostarczyło okresowe sprawozdania, w tym 13 sprawozdań dot. odpowiednich organizacji uznanych oraz dwa sprawozdania okresowe dotyczące wspólnych przepisów przesłanych przez IACS do weryfikacji. Do końca czerwca b.r. pięć zespołów audytujących ma dostarczyć raporty końcowe do Sekretarza Generalnego IMO oraz audytowanych organizacji uznanych. Sekretariat IMO przedłoży te sprawozdania na 96 sesję Komitetu MSC w celu zatwierdzenia.

W oparciu o Wytyczne dot. weryfikacji zgodności ze standardami opartymi na celu w zakresie konstrukcji statku dla masowców i zbiornikowców (Rezolucja MSC.296(87)),  muszą być weryfikowane zasady konstrukcji masowców i zbiornikowców towarzystw klasyfikacyjnych, które działają jako organizacje uznane lub administracje państw.

Wytyczne i cyrkularze

MSC zatwierdził następujące okólniki zawierające:
Wytyczne dot. zapewnienia jakości oprogramowania oraz zasad projektowania w sposób ukierunkowany na człowieka w e-nawigacji - (MSC.1/Circ.1512),
Poprawki aktualizujące system dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (LRIT), tak aby  poprawić jego efektywność i skuteczność - (MSC.1/Circ.1259/Rev7, MSC.1/Circ.1294/Rev.5),
Podręcznik poprawnego stosowania ECDIS (Good practice guide for ECDIS)- (MSC.1/Circ.1503),
Poprawione wytyczne dla projektowania i standardów operacyjnych systemów wentylacji przestrzeni ładunkowych ro-ro - (MSC.1/Circ.1515), oraz
Poprawki do Zmienionych wytycznych dot. konserwacji i przeglądów systemów i urządzeń p.poż. (MSC.1/Circ.1432) - (MSC.1/Circ.1516).

Przewóz personelu przemysłowego

Komitet podjął decyzję, aby Podkomitet ds. Projektowania i Konstrukcji Statku (SDC), opracował obowiązkowy instrument prawny i/lub przepisy dot. standardów bezpieczeństwa przewozu więcej niż 12 osób pracowników przemysłowych na pokładzie jednostek uprawiających żeglugę międzynarodową.

Standardy dla nowych pokładowych urządzeń podnośnych i wciągarek

Komitet uzgodnił, że do Konwencji SOLAS powinny zostać opracowane przepisy wymagające tego, aby nowe pokładowe urządzenia podnośne i wciągarki były projektowane, konstruowane i instalowane „zgodnie z kodeksami i standardami zaakceptowanymi przez Organizację” albo „w sposób zadowalający Administrację”. Ponadto uzgodniono, że urządzenia te powinny być utrzymywane zgodnie z wytycznymi dot. bezpieczeństwa pokładowych urządzeń podnośnych i wciągarek, które zostaną opracowane przez IMO w ramach pracy Podkomitetu ds. Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE).

Spotkanie grupy roboczej ds. nielegalnych połowów

Zadecydowano, że IMO będzie gospodarzem 3. spotkania powołanej wspólnej grupy roboczej ad hoc FAO, IMO i ILO, która zajmuje się nielegalnym, nieuregulowanym i nieraportowanym połowem ryb, oraz kwestiami pochodnymi (IUU) , które odbędzie się w dniach 16-18 listopada br.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.