• <
port_rezerwa_mega_1100_200

VII Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem przedstawicieli MIiR

22.04.2015 14:33 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski VII Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem przedstawicieli MIiR
VII Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem przedstawicieli MIiR - GospodarkaMorska.pl

Wiceszefowe resortu Iwona Wendel i Dorota Pyć uczestniczyły w VII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się 21 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Wiceminister Wendel wzięła udział w panelach: Design, projektowanie, kreatywność oraz Finansowanie innowacji, natomiast  wiceminister Pyć uczestniczyła w dyskusji: Inwestycje w polskich portach morskich.

Inwestycje we wzornictwo

– Nowoczesne wzornictwo oraz szeroko rozumiana innowacyjność produktów są dzisiaj niepodważalnymi fundamentami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – mówiła wiceminister Iwona Wendel podczas dyskusji w panelu: Design, projektowanie, kreatywność. Wskazała, że najbardziej dynamiczne rozwijające się sektory gospodarki w Unii Europejskiej to przemysły kreatywne. – Wzornictwo generuje wysoki poziom PKB, kreuje stałe miejsca pracy, wpływa na stosowanie w procesie produkcyjnym nowych technologii i kreatywnych rozwiązań – stwierdziła.

Istotnym źródłem wsparcia przedsiębiorców w realizacji innowacyjnych projektów w latach 2014-2020 będą fundusze europejskie. – Na wsparcie inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności przeznaczymy prawie 16 mld euro, które będą dostępne w ramach Programów Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz programów regionalnych – mówiła wiceminister Wendel. Dodała, że fundusze unijne dla firm w będą wspierać przede wszystkim te projekty, które wpisują się w tzw. inteligentne specjalizacje. Z końcem 2014 roku Inteligentne Technologie Kreacyjne, a więc i  wzornictwo, zostały wpisane na listę specjalizacji krajowych. Wyraziła też nadzieję, że przewidziane instrumenty wsparcia oraz dostępna skala środków przyczyni się do promocji postaw innowacyjnych wśród polskich przedsiębiorców. Pieniądze te będą budować konkurencyjność gospodarki głównie poprzez innowacje, które mają powstawać dzięki współpracy przedsiębiorców i naukowców.

Finansowanie innowacji z FE 2014-2020


Wiceminister Iwona Wendel uczestniczyła również w panelu: Finansowanie innowacji – teraz decyduje przemysł?, podczas którego uczestnicy dyskutowali m.in. o zmianach w modelu finansowania działalności innowacyjnej w UE, potencjale polskich firm do jej prowadzenia, efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich na lata 2014-2020, a także wsparciu państwa
w finansowaniu innowacji.

– Możliwość generowania innowacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tempie rozwoju gospodarczego i utrzymywaniu konkurencyjności w świecie, który buduje swoje przewagi w oparciu o wiedzę. Stymulowanie firm do aktywności w sferze badań i rozwoju jest wciąż ogromnym wyzwaniem stojącym przez instytucjami publicznymi w Polsce – powiedziała wiceminister. Czynnikami, które zwiększają tę aktywność są m.in. popyt na innowacje i przejrzyste procedury ich komercjalizacji, polityka ukierunkowana na obniżanie kosztów prowadzenia działalności B+R oraz sprzyjające otoczenie makroekonomiczne i instytucjonalne.

Wiceszefowa resortu przypomniała, że w latach 2014-2020 zmienia się podejście dysponentów środków publicznych do wsparcia projektów w tym obszarze. – W poprzednich latach szeroko wspierane były projekty polegające na zastosowaniu w działalności firm innowacji, które miały postać gotowych rozwiązań, np. zakupionych patentów, licencji lub maszyn i urządzeń. W latach 2014-2020 stawiamy na kreowanie innowacji, czyli rozwijanie nowych pomysłów od etapu badań – stwierdziła wiceminister Wendel.

Szczególny nacisk zostanie położony na zacieśnianie współpracy sektorów nauki i biznesu. Chodzi o to, aby badania realizowane przez polskich naukowców w lepszym stopniu odpowiadały na potrzeby gospodarki, a tym samym, aby wyniki tych badań były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w ich działalności.

Wiceminister Wendel podkreśliła, że z funduszy europejskich finansowane będą nie tylko badania, ale także wdrożenie innowacji w działalności przedsiębiorstw, przy czym w tym drugim przypadku zakłada się szersze wykorzystanie wsparcia zwrotnego (pożyczek, gwarancji). – W ramach Programu Inteligentny Rozwój planowane jest utworzenie Funduszu Gwarancyjnego, który będzie zapewniał gwarancje dla banków udzielających kredyty na inwestycje w innowacyjne rozwiązania – dodała.

Wiceszefowa resortu przedstawiła również czynniki zapewniające sprawne i efektywne wykorzystanie funduszy europejskich 2014-2020. Zaliczyła do nich m.in. prawidłowe zaprojektowanie instrumentów wsparcia, sposób przeprowadzenia oceny wniosków, która powinna być bardziej elastyczna, czyli w większym niż dotychczas stopniu dostosowana do charakteru działalności innowacyjnej.

Rozwój portów morskich

Stan realizacji projektów strategicznych w zakresie infrastruktury portowej i dostępu do portów w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz planowane inwestycje w latach 2014-2020 to główne tematy wystąpienia wiceminister Doroty Pyć w panelu Inwestycje w polskich portach morskich. – Poprawa konkurencyjności polskich portów na bałtyckim i europejskim rynku usług portowych to priorytet Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - zaznaczyła wiceszefowa resortu.

Źródłem finansowania inwestycji portowych są środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki własne podmiotów zarządzających portami. Na projekty realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przeznaczono ponad 750 mln euro,  z czego prawie 644 mln euro to dofinansowanie unijne. Na liście znalazły się 34 projekty morskie, z czego 14 inwestycji zostało zakończonych, a 20 jest w trakcie realizacji. Beneficjentami  są zarówno zarządy portów, jak i urzędy morskie oraz gminy miast portowych.

Inwestycje w zakresie infrastruktury portowej i dostępu do portów będą również realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020. Zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 całkowity koszt  tych inwestycji szacowany jest na  ponad 11 mld zł.  

Ponadto, w ramach POIiŚ 2014-2020 współfinansowane będą projekty w zakresie transportu multimodalnego. Przewiduje się nabór wniosków o dofinansowanie w procedurze konkursowej, tak jak to miało miejsce w kończącej się perspektywie finansowej. Na realizację pozostałych projektów beneficjenci będą mogli uzyskać środki finansowe z nowego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investment – EFSI), będącego elementem Planu Inwestycyjnego dla Europy.  Również Europejski Bank Inwestycyjny jest zainteresowany udzieleniem kredytu przeznaczonego na sfinansowanie projektów w zakresie transportu morskiego.

Podczas debaty wiceminister D. Pyć mówiła również o rekordowych przeładunkach w polskich portach morskich. W 2013 r. łączne obroty ładunkowe w portach morskich (Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin i Świnoujście) wyniosły 64,1 mln ton, tj. o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim. – Zwiększające się obroty przeładunkowe świadczą o wzroście konkurencyjności polskich portów w regionie Morza Bałtyckiego, uzyskanym w efekcie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych w portach oraz poprawie infrastruktury dostępu do portów, co umożliwia ich lepsze skomunikowanie z zapleczem – podkreśliła wiceminister.

W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się też uroczysta gala wręczenia wyróżnień w VI konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym roku nagrodzone zostały przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu w następujących kategoriach: Innowacyjny projekt, Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu, Wizjoner ICT, Firma odpowiedzialna w biznesie, Firma na miarę dużych możliwości, Technologia kosmiczna oraz nagroda specjalna w kategorii Lider Innowacji i Rozwoju.

Celem konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w biznesie poprzez promowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie na projekt realizowany w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 za pośrednictwem PARP - szczególnie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. 

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.