• <

Sześć podmiotów zainteresowanych Magneto

Strona główna Sześć podmiotów zainteresowanych Magneto
Sześć podmiotów zainteresowanych Magneto - GospodarkaMorska.pl

sons

29.05.2020 Źródło: ZBiAM

Do dia­logu tech­nicz­nego doty­czą­cego zada­nia “Demagnetyzacja oraz pomiar pól fizycz­nych okrę­tów” zgło­siło się sze­ściu poten­cjal­nych chętnych - poinformował Rzecznik Prasowy Inspektoratu Uzbrojenia.


Na początku maja Inspektorat Uzbrojenia poinformował o otwarciu dialogu technicznego na pływająca stację demagnetyzacyjną. Do inicjatywy można było zgłaszać się do 22 maja. Do tego czasu zgłosiło się sześć chętnych podmiotów. Lista obejmuje:

  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.,
  • Politechnikę Gdańską Centrum Morskich Technologii Militarnych,
  • Remontowa Shipbuilding S.A.,
  • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,
  • Griffin Group S.A.
  • Defence Sp.k.
  • SAES Electronica Submarina.

Spośród tych podmiotów Inspektorat Uzbrojenia wybie­rze grupę, która otrzyma szcze­gó­łowe RFI, nie­zbędne do reali­za­cji dia­logu tech­nicz­nego.

Dia­log zapla­no­wano na okres maj-lipiec bieżącego roku. 

Pływające stacje demagnetyzacyjne to statki mające za zadanie opasywanie innych jednostek pływających przewodami, przez które płynie prąd elek­tryczny, wytwa­rza­jący pole magne­tyczne. Działanie to redukuje pole magnetyczne jednostek, przez co stają się one bardziej odporne na ataki magnetycznych min morskich.

Obecnie Marynarka Wojenna eks­plo­atuje dwa okręty dema­gne­ty­za­cyjne SD-11 (8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu) oraz SD-13 (3. Flotylla Okrętów w Gdyni). Obie weszły do służby w latach 1971 – 72 – tego typu jed­nostki nie wystę­pują obec­nie w pań­stwach NATO, gdzie wyko­rzy­stuje się insta­la­cje sta­cjo­narne. Także w Polsce znaj­dują się tego typu insta­la­cje, które mają być zastą­pione nowymi – pro­gram Demag, któ­rego faza ana­li­tyczno-kon­cep­cyjna została zakoń­czona we wrze­śniu 2017 roku.

Źródło:
ZBiAM
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.