• <

Debata ministrów transportu państw UE

mj

23.02.2022 11:20 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Partnerzy portalu

Debata ministrów transportu państw UE - GospodarkaMorska.pl
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, fot. Arno Mikkor / Wikipedia

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów UE ds. transportu, które odbyło się w dniach 21-22 lutego 2022 r. w Le Bourget pod Paryżem. Tematami poruszanymi w trakcie spotkania były m.in. dekarbonizacja transportu drogowego, innowacje w transporcie, atrakcyjność sektora transportu, a także zmniejszenie emisji ze  środków transportu (przesunięcie modalne) i rewizja sieci TEN-T.

W dyskusji poświęconej dekarbonizacji transportu drogowego ministrowie rozmawiali na temat działań, jakie należy podjąć, aby przyspieszyć rozwój sieci stacji ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną, zachęcić do zwiększania wykorzystania paliwa wodorowego w sektorze transportu, a także wzmocnić zaufanie obywateli do korzystania z obu rodzajów nisekoemisyjnych paliw.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że Polska popiera wysiłki zorientowane na ograniczenie emisji z transportu drogowego. Zaznaczył też, że stosowane od 21 lutego 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności wprowadzają m.in. obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby przedsiębiorstwa oraz ograniczenia w wykonywaniu przewozów drogowych w ramach transportu kombinowanego, co będzie powodować konieczność wykonania przez pojazdy ciężarowe dodatkowych pustych przejazdów. Będzie to skutkowało dodatkową emisją CO2 w Unii Europejskiej na poziomie 3,3 mln ton CO2 rocznie.

- To jaskrawy przykład niespójności polityki transportowej z celami polityki klimatycznej UE, na co Polska wraz z innymi państwami wielokrotnie zwracała uwagę. Apeluję o podjęcie pilnych działań naprawczych, abyśmy mogli pokazać, że naprawdę chcemy ekologicznego transportu drogowego w Europie - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Innowacje w transporcie

Podczas sesji roboczej omówiono krajowe doświadczenia i działania ustawodawcze w kontekście kroków, które należałoby podjąć, aby pobudzić innowacje i stworzyć warunki dla rozwoju wszystkich gałęzi sektora transportu. Dyskutowano o istniejących przeszkodach oraz możliwych do zastosowania środkach wsparcia, które umożliwiłyby przejście z fazy eksperymentów do wdrażania na dużą skalę usług mobilności opartych na zautomatyzowanych pojazdach.

Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że nowoczesne technologie transportowe mają kluczowe znaczenie w procesie tworzenia efektywnego systemu transportowego.

Atrakcyjność sektora transportu

W części spotkania poświęconej atrakcyjności sektora transportu podkreślono, że kryzys wywołany pandemią COVID-19 spowodował szereg wyzwań stojących przed sektorem transportu, w tym również dotyczących zatrudnienia. Ministrowie omówili działania, które należy podjąć, aby pracę w sektorze transportowym uczynić bardziej atrakcyjną, w tym możliwe regulacje ustawodawcze w obszarze socjalnym, szczególnie w sektorach lotniczym i morskim, mające na celu zagwarantowanie uczciwej konkurencji i konkurencyjność europejskich operatorów na świecie.

Minister Andrzej Adamczyk dodał, że konieczność stosowania się przez przedsiębiorców do przepisów Pakietu Mobilności powoduje zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe, a w efekcie sztuczne ograniczenie konkurencyjności operacji transportowych.

Przesunięcie modalne i TEN-T

Przesunięcie modalne (ang. modal shift), które polega na przeniesieniu części przewozów z transportu drogowego na mniej emisyjne środki transportu, tj. krótkodystansowy transport morski, kolejowy, wodny śródlądowy lub kombinowane środki transportu, jest jednym z głównych celów strategicznych polityki transportowej Unii Europejskiej. W tym kontekście ministrowie zastanawiali się, jakie działania należy podjąć w celu realizacji przesunięcia modalnego zarówno w zakresie transportu pasażerskiego, jak i towarowego. W tej części spotkania dyskutowano również na temat warunków, które należy spełnić, aby zrealizować w zaplanowanym terminie projekty na transeuropejskiej sieci TEN-T.

- Polska konsekwentnie realizuje politykę transportową ukierunkowaną na wyrównanie dysproporcji rozwojowych i wzrost konkurencyjności niskoemisyjnych gałęzi transportu, w szczególności kolei – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Minister podziękował również Komisji Europejskiej za propozycję ustanowienia w ramach sieci TEN-T nowego korytarza łączącego trzy morza: Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, który poza wzmocnieniem połączeń lądowych będzie stanowił dźwignię istotnego wzrostu gospodarczego dla regionów, przez które będzie przebiegał.

- Nowy korytarz wpisuje się w realizowany z dużą determinacją przez grupę państw Europy Środkowej i Wschodniej szlak drogowy Via Carpatia, stwarzając szanse na powstanie efektywnego multimodalnego połączenia na osi północ-południe – dodał Adamczyk.

Spotkania dwustronne

Na marginesie debat minister Andrzej Adamczyk rozmawiał z przedstawicielami Czech, Grecji, Rumunii, Finlandii, Litwy, Węgier, Łotwy oraz Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W trakcie tych spotkań podkreślał istotne znaczenie nowego korytarza Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie sieci TEN-T, a także zwracał uwagę na konieczność jego uzupełnienia o odcinek prowadzący do państw bałtyckich. Wskazał również potrzebę dalszej intensyfikacji wspólnych prac nad projektem Via Carpatia.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34350,00 $ tona 1,48% 13 maj
 Cynk 3499,00 $ tona -1,16% 13 maj
 Aluminium 2722,00 $ tona 1,30% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.