• <

Zasady Posejdona - Część 2 – Implementacja

Strona główna Prawo, polityka Zasady Posejdona - Część 2 – Implementacja
Zasady Posejdona - Część 2 – Implementacja - GospodarkaMorska.pl

ew/Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

29.04.2020 Źródło: własne

Kontynuując rozważania na temat Zasad Posejdona, w kolejnej części artykułu przedstawiamy w jaki sposób w praktyce następuje ich wdrożenie przez sygnatariuszy.

Przedstawiona w poprzedniej części trzecia zasada („Zasada egzekwowania”) wymaga, aby sygnatariusz zapewniał ciągłą zgodność swoich działań z Zasadami, włączając w to zobowiązanie pożyczkobiorcy do dostarczenia pożyczkodawcy informacji niezbędnych do postępowania w zgodzie z Zasadami. Takie informacje dostarczone przez pożyczkobiorcę, powinny umożliwić sygnatariuszowi (pożyczkodawcy) obliczenie intensywności emisji dwutlenku węgla w swoim portfelu i ułatwić ogólną ocenę dopasowania do klimatu.

Informacje wymagane od pożyczkobiorcy powinny zasadniczo być takie same, jak informacje przekazane przez armatora do IMO, dotyczące wydajności ich floty, zgodnie z obowiązkowym systemem gromadzenia danych na temat oleju napędowego („DCS”), który wymaga gromadzenia danych i przekazywania ich do bazy danych IMO dla statków o pojemności brutto 5000. Dane DCS przekazane IMO są anonimizowane. O ile postanowienie o przekazaniu wspomnianych informacji nie zostanie zawarte w umowie kredytowej (lub w innej dokumentacji pomocniczej), pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do dostarczenia takich informacji sygnatariuszom, a w konsekwencji sygnatariusze nie będą w stanie dokonać dokładnej oceny dostosowania klimatu.

Stowarzyszenie Zasad Posejdona („Stowarzyszenie”) opublikowało sugerowane brzmienie postanowienia (poniżej) mające ułatwić osiągnięcie zgodności z Zasadami. Można wnioskować, że Stowarzyszenie zaleca włączenie takiej klauzuli do nowych umów.

„[Właściciel], na wniosek [Sygnatariusza] i na koszt [Właściciela], do dnia [31 lipca] każdego roku kalendarzowego, dostarczy lub zamówi dostawę [Agenta Kredytowego] [lub Sygnatariusza] wszystkich informacji niezbędnych dla [Sygnatariusza] do wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Zasad Posejdona w odniesieniu do poprzedniego roku, w tym między innymi wszystkie dane dotyczące zużycia oleju napędowego na statku, które należy zebrać i zgłosić, zgodnie z prawidłem 22A załącznika VI do Konwencji MARPOL oraz każdego oświadczenia o zgodności, w każdym przypadku dotyczącym [statku] za poprzedni rok kalendarzowy [pod warunkiem, że [żaden sygnatariusz] publicznie nie ujawni takich informacji wraz z tożsamością [statku] bez uprzedniej pisemnej zgody [Właściciela] / [. Aby uniknąć wątpliwości, takimi informacjami będą [„Informacje poufne”] [„Informacje”] do celów [Klauzula [•] (Informacje poufne)] [Część [•] (Postępowanie z niektórymi informacjami; Poufność)]] ale [Właściciel] przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Zasadami Posejdona takie informacje będą stanowić część opublikowanych informacji dotyczących dopasowania do klimatu [odpowiedniego] [Sygnatariusza]”.

Proponowana klauzula w języku angielskim:

"The [Owner] shall, upon the request of [any Lender] and at the cost of the [Owner], on or before [31st July] in each calendar year, supply or procure the supply to [the Facility Agent] [such Lender] of all information necessary in order for [any Lender] to comply with its obligations under the Poseidon Principles in respect of the preceding year, including, without limitation, all ship fuel oil consumption data required to be collected and reported in accordance with Regulation 22A of Annex VI and any Statement of Compliance, in each case relating to the [Vessel] for the preceding calendar year [provided always that [no Lender] shall publicly disclose such information with the identity of the [Vessel] without the prior written consent of the [Owner]/[.For the avoidance of doubt, such information shall be [“Confidential Information”][“Information”] for the purposes of [Clause [•] (Confidential Information)] [Section [•] (Treatment of Certain Information; Confidentiality)]] but the [Owner] acknowledges that, in accordance with the Poseidon Principles, such information will form part of the information published regarding the [relevant] [Lender’s] portfolio climate alignment".

W efekcie pożyczkobiorca lub armator (w zależności od przypadku) zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji (za pośrednictwem uznanych organizacji IMO lub bezpośrednio przez siebie danych (najlepiej w formie wymaganej przez IMO w celu zmniejszenia ryzyka błędu), w celu ułatwienia sygnatariuszowi wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Zasad, w odniesieniu do poprzedniego roku. Informacje te stanowią „Informacje poufne” określonej umowy pożyczki, przy czym sygnatariusz ma prawo do włączenia ich do publikowanych danych, dotyczących dostosowania klimatu, zgodnie z Zasadami Posejdona.

Pożyczkobiorcy i armatorzy są wyraźnie zaniepokojeni szerokim zakresem klauzuli o proponowanej treści, ponieważ „wszystkie niezbędne informacje” umożliwiają sygnatariuszowi zgromadzenie szerokiego zakresu danych. W takim przypadku, wskazanym byłoby wynegocjowanie węższego obowiązku dla pożyczkobiorcy lub armatora i ograniczenie informacji, które zobowiązany będzie przekazywać, wyłącznie do informacji dostarczonych IMO dla DCS. Innym problemem jest zapewnienie anonimowości informacji publikowanych przez sygnatariusza. W standardowej formie umowa pozwala sygnatariuszowi na publiczne ujawnienie informacji o tożsamości statku tylko wtedy, gdy pożyczkobiorca lub armator wyrazi na to zgodę. W nawiązaniu do przedstawionych problemów, każda klauzula powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Stowarzyszenie zwraca uwagę na to, że ​​przedstawiona umowa oraz wynikające z niej obowiązki nie są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek inne zobowiązanie kredytobiorcy do okresowego udzielania sygnatariuszom informacji, zgodnie z odpowiednią umową kredytową. Ponadto, zaleca się, aby taka umowa obejmowała okresy karencji przyznane pożyczkobiorcy, zgodnie z pozostałą częścią umowy kredytu. Pożyczkobiorca powinien pamiętać, że jeśli takie informacje nie zostaną dostarczone w wymaganym terminie - byłoby to tożsame z niewykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy kredytu oraz obarczone stosowną sankcją.

W celu ułatwienia gromadzenia i bezpiecznego zarządzania poufnymi informacjami wymaganymi od pożyczkobiorcy pojawia się sporo rozwiązań komercyjnych. Jednym z takich przykładów jest rozwiązanie LOC Group, międzynarodowej firmy konsultingowej ds. Morskich i inżynieryjnych, która ma uruchomić platformę cyfrową „TRITΩN”. Jej głównym celem jest wspieranie sygnatariuszy i ich klientów, poprzez ocenę osiągów statków pod względem emisji dwutlenku węgla oraz dostosowanie portfeli inwestycyjnych z celami określonymi w Zasadach.

Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 47,80 $ baryłka  4,39% 18:58
 Cyna 18890,00 $ tona 0,91% 20 lis
 Cynk 2787,00 $ tona 2,43% 20 lis
 Aluminium 1984,00 $ tona 0,05% 20 lis
 Pallad 2347,40 $ uncja  0,03% 18:57
 Platyna 959,55 $ uncja  2,92% 18:57
 Srebro 23,25 $ uncja  -1,52% 18:57
 Złoto 1802,75 $ uncja  -1,77% 18:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.