• <
escort_980x120_gif_2020

Wody Polskie rozwijają retencję w korytach rzek

ew

14.07.2020 11:35 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Wody Polskie rozwijają retencję w korytach rzek

Partnerzy portalu

Wody Polskie rozwijają retencję w korytach rzek  - GospodarkaMorska.pl
fot. Wody Polskie

Podpisana została czwarta umowa na realizację, przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku, zadań zaplanowanych w ramach programu „Kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych”. Była to ostatnia część przetargu ogłoszonego przez Wody Polskie w regionie Dolnej Wisły.

Czwarta, sfinalizowana właśnie, część przetargu dotyczyła terenów administrowanych przez Zarząd Zlewni w Tczewie. Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo PRIM s.c. z Lniana.

Poprzednie części przetargu dotyczyły Zarządów Zlewni w Chojnicach, Elblągu i Gdańsku. Pierwszą części wykona Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Wojciech Czapiewski z Brus, a dwie pozostałe konsorcjum przedsiębiorstw: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL oraz Zakład Usług Melioracyjnych Tadeusz Sobiecki z Nowego Dworu Gdańskiego.

- Zrealizowane w wyniku tego przetargu zadania to oczekiwana przez rolników odpowiedź na pojawiające się coraz częściej dynamiczne zmiany klimatu, gdzie okresy niedoboru wody przeplatają się z ulewnymi opadami. Zadania te, zrealizowane jeszcze w tym roku pozwolą na osiągniecie niewielkimi nakładami stosunkowo dużych efektów w krótkim horyzoncie czasowym – powiedział po podpisaniu umowy, dyrektor RZGW w Gdańsku, Aleksandra Bodnar.

Zakres realizowanych prac obejmuje zwiększenie tzw. retencji korytowej na obszarach wiejskich zgodnie z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy. Więcej na ten temat TUTAJ

W ramach programu „Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku realizuje działania mające złagodzić skutki suszy (remonty istniejących i budowa nowych obiektów), na łączną kwotę 4,255 mln zł (w ciągu trzech lat).

Jest to 16 zadań w woj. pomorskim, woj. warmińsko – mazurskim i kujawsko – pomorskim. Zadania te obejmują remont bądź budowę budowli piętrzących. Szesnastym zadaniem, nie wymienionych w powyższym zestawieniu jest wykonanie nowych budowli piętrzących na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej, objęte osobnym przetargiem.

Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych zastosowanie zaplanowanych rozwiązań wpływa korzystnie na bilans wodny w terenie w krótkim horyzoncie czasowym, tj. jednego roku. Działania na obiektach melioracyjnych i ciekach muszą być bardzo szczegółowo opracowane w fazie projektu, są to bowiem działania punktowe, rozproszone, ale jednocześnie bardzo efektywne.

Łączne efekty prac to zwiększenie retencji w korytach rzek i kanałach o 8,35 mln. m sześc. wody, co wpłynie na 7,2 tys. ha. gruntów rolnych.

W woj. pomorskim, w 2020 r., szacunkowe koszty poniesione na odbudowę i budowę obiektów hydrotechnicznych, w tym ewentualne wykonanie dokumentacji to 800 tys. zł. Zaplanowane zadania spowodują dodatkowe retencjonowanie 7,9 mln m sześc. wody.  

Ogółem budżet inwestycyjny Regionalnego Zarządu wynosi 12,7 mln. zł, czym na inwestycje związane z retencją przeznaczone jest 3,55 mln zł.

Na cele utrzymaniowe w tym roku przeznaczone zostaną 43 mln. zł. W tej kwocie mieści się 705 tys. zł przeznaczone na działania zwiększające retencję niezależnie od wdrażania programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

Region wodny Dolnej Wisły, pod względem Przeciwdziałania Skutkom Suszy jest w stosunkowo korzystnym położeniu. Tereny o wysokim i ekstremalnym zagrożeniu suszą stanowią kilka procent całego obszaru. Uwzględniając potrzeby i sygnały płynące od samorządów oraz społeczności lokalnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na bieżąco monitoruje sytuację na ciekach i zbiornikach wodnych.

Ze względu na  dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe niezbędna jest wzmożona kontrola obiektów hydrotechnicznych zarówno w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy, jaki i zagrożeniu powodziowemu.


Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych wdrażają Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników. To nowatorskie podejście, realizowane jest w ramach działań programu STOP SUSZY! które ma na celu poprawić zdolności retencyjne cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.