• <
gryfia_70lat

Strategia dla Bałtyku na lata 2021-2027. Czas na partnerów, projekty i euro

11.07.2021 16:07 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Strategia dla Bałtyku na lata 2021-2027. Czas na partnerów, projekty i euro

Partnerzy portalu

Strategia dla Bałtyku na lata 2021-2027. Czas na partnerów, projekty i euro - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Praktycznie zakończyły się  już finalne prace nad skonkretyzowaniem priorytetów i działań, które realizowane będę w ramach „Programu działania państw bałtyckich na lata 2021-2027”. Teraz nadszedł czas na poszukiwanie partnerów i podejmowanie wspólnych projektów. 

W czerwcu br. odbywały się już finalne spotkania wypracowujące zasadnicze cele i polityki, które będą realizowane przez najbliższe 7 lat w regionie Morza Bałtyckiego. Wymiana poglądów i propozycje wypracowywane zostały na wielu spotkaniach międzynarodowych. Tutaj istotną rolę odgrywają inicjatywy podejmowane w ramach programu „Umbrella-2.0”. To flagowy projekt działającego w Gdyni “Bałtyckiego Instytutu Studiów Europejskich i Regionalnych BISER”. W Polsce prace trwają w środowiskach integrujących przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych oraz instytucji działających  na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.  W czerwcu odbyło się krajowe spotkanie nt. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) zorganizowane przez Wydział Europy Północnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Bałtycka współpraca

Obszar współpracy w ramach Programu obejmuje dziesięć krajów, w tym osiem państw członkowskich UE i dwa kraje partnerskie. Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy (kraje (kraje związkowe) Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn i Niedersachsen (tylko obszar NUTS II region Lüneburg)), Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja, to państwa, które od aktywnie wspierają działania integracyjne w regionie Morza Bałtyckiego w kluczowych obszarach wyznaczanych na każdy 7-letni okres programowania. 

Uczestniczą w nim również kraje partnerskie: Norwegia, Białoruś i Rosja (Petersburg, obwód archangielski, obwód wołogdzki, obwód kaliningradzki, republika Karelii, republika Komi, obwód leningradzki, obwód murmański, niemiecki okręg autonomiczny, obwód nowogrodzki i obwód pskowski).W zależności od politycznej atmosfery, ta współpraca przyjmuje charakter bardziej otwarty  lub formalny. 

Na wspólne działania w ostatnich 7 latach przeznaczono około 181 mln euro. Przeznaczono je na międzynarodowe projekty. Na innowacje  przeznaczono ponad 84 mln euro i tyle samo na wspólne działania mające na celu ochronę zasobów naturalnych. 66 mln euro wydzielono no rozwój nowych rozwiązań w transporcie, w tym transporcie morskim. Te środki przeznaczono na wykonanie wspólnymi siłami  140 projektów. Na każdy przeznaczono do około 3 mln euro, choć były również projekty o większych budżetach. W działania integracyjne Norwegia włączyła się z funduszem 4,8 mln euro. Na działania mające na celu rozwój współpracy sąsiedzkiej z północnymi regionami Rosji przeznaczono 7,9 mln euro. 

Ekologiczny transport pod kontrolą ICT

Jednym z ciekawszych projektów realizowanych w naszym regionie jest ECOPRODIGI. Aż ponad 4,4 mln euro przeznaczono na wspólne rozwiązania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu morskiego na środowisko. Projekt koncentruje się zarówno na rozwiązaniach  środowiskowych, jak i efektach ekonomicznych optymalizacji ruchu statków na Bałtyku. Chodzi tu o to, by poprawić efektywność ekologiczną statku na wszystkich etapach cyklu życia jednostki, zaczynając od etapu projektowania i budowy po eksploatację i remonty. Założeniem uczestników projektu  ECOPRODIGI ustalenie źródeł i miejsc największych zakłóceń w eko-efektywności transportu morskiego. Jednym z istotnych działań jest wykorzystanie technologii ICT w celu pomiaru, wizualizacji i optymalizacji procesów transportowych. Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny jest partnerem wspierającym projektu i promuje wykreowane w jego ramach innowacje. 

Bałtycka strategia

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) została przyjęta w 2009 r.  Była  pierwszą makroregionalną strategią Unii Europejskiej. Formalnie przyjęta przez Radę Europejską po komunikacie Komisji Europejskiej (KE), EUSBSR jest porozumieniem podpisanym przez państwa członkowskie i KE w celu rozwoju współpracy między krajami leżącymi nad Morzem Bałtyckim. W tworzonej wówczas strategii wyznaczono  trzy zasadnicze cele: Save the Sea (ochronić morze], Connect the Region (integrować region) oraz Increase Prosperity (zwiększyć dobrobyt). Cele te podzielone były na 9 podcelów wytyczających wspólne działania. Co istotne, ważnym rozwiązaniem jest rozwój współpracy na bazie istniejących już instytucji i organizacji.   Istotą współpracy jest odwołanie się do trzech zasad NIE. Nie tworzymy  nowych instytucji, nie uruchamiamy nowego finansowania, nie tworzymy nowego prawodawstwa. Jednocześnie niezwykle ważne jest włączanie do uczestnictwa w projektach wielu społeczności. 

Pandemia Covid-19 zweryfikowała sposoby aktywności ale nie zmieniła priorytetów wyznaczonych w EUSBSR. Przez najbliższe 7. lat skoncentrujemy się wspólnej realizacji zadań w ramach 14 Obszarów Tematycznych SUERMB. To wynik rewizji Planu Działania przeprowadzonej w pierwszej połowie 2021 roku. Dyskusje prowadzone były w wielu gremiach międzynarodowych. Szczególnie ważną rolę odegrały organizacje działające w regionie od wielu lat: Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS), Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM), Wizje i Strategie Wokół Morza Bałtyckiego (VASAB), Związek Miast Bałtyckich (UBC), Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) lub Euroregion Bałtyk (ERB). W ramach obszarów tematycznych zaplanowano 44 działania. 

Polska w innowacyjnym transporcie morskim

Na przykład w obszarze transport (Policy area Transport) podejmować będzie się działania mające na celu poprawę komunikacji w regionie i rozwój współpracy między krajami regionu i państwami trzecimi. Stawia się również na rozwój środków transportu przyjaznego dla środowiska i uwzględniającego zmiany klimatu. Specjalne środki przeznaczone będą na  rozwój innowacyjnych technologii i rozwiązań połączeń transportowych w regionie Morza Bałtyckiego. Tutaj strategiczne priorytety obejmują finansowe wsparcie badań  i kreowania zintegrowanego systemu transportowego obejmującego wszystkie rodzaje transportu. Chodzi o to, by ludzie i przedsiębiorstwa otrzymali w wyniku realizowanych projektów innowacyjne i bezpieczne usługi w zakresie mobilności „od drzwi do drzwi”. Nowy program stawia również na rozwój wiedzy generowanej przez nauki stosowane.

W obszarze transportu polskie uczelnie i instytuty naukowo-badawcze oraz projektanci i producenci środków transportu mają ugruntowaną pozycję. Szczególnie istotny wkład możemy wnieść w rozwój morskich środków transportu wykorzystujących napędy hybrydowe i gazowe. Próbujemy przebijać się na rynku wykorzystania wodoru. Udział w projektach realizowanych z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego daje szanse naszym stoczniom i ich kooperantom, biurom projektowym i naukowcom na uczestnictwo w rozwoju transportu morskiego nie tylko między krajami  położonymi nad Bałtykiem. 

Polska ma potencjał, by aktywnie włączyć się realizację działań określonych w „Policy areaSHIP”. Tutaj wspólne projekty mają zapewnić  przejście transportu morskiego z napędów opartych na tradycyjnych paliwach do żeglugi zrównoważonej. Uważa się, że region Morza Bałtyckiego może odgrywać wiodącą rolę w pozycjonowaniu  innowacyjnych produktów, usług, metod i praktyk odpowiadających na globalne wyzwania, takie jak degradacja środowiska i zmiany klimatyczne. Uważa się, że mamy potencjał, by kreować innowacyjne rozwiązania w obszarze niebieskiego wzrostu. Jest również miejsce dla portów i firm wdrażających w portach innowacyjne systemy zapewniające obsługę statków i klientów terminali.  Zakłada się, że BSR powinien stać się regionem modelowym dla zrównoważonej żeglugi. Nadszedł czas na poszukiwanie partnerów i pisanie projektów. 


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.