• <
urząd_morski_gdynia_2021

Zmiany konwencji SOLAS zaakceptowane przez SSE

03.05.2015 18:01 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Zmiany konwencji SOLAS zaakceptowane przez SSE
Zmiany konwencji SOLAS zaakceptowane przez SSE - GospodarkaMorska.pl

W dniach 23-27 marca 2015 r., w Londynie, miało miejsce drugie posiedzenie podkomisji ds. systemów i wyposażenia statków (SSE) działającej przy Komitecie Bezpieczeństwa na Morzu IMO (MSC). Na zgromadzeniu zaakceptowano szereg poprawek do konwencji SOLAS, które staną się przedmiotem obrad na 95 posiedzeniu MSC.

Prace podkomisji podzielono na trzy grupy zajmujące się następującymi zagadnieniami.

1. Zabezpieczenia przeciwpożarowe


Grupa pracująca nad zabezpieczeniami przeciwpożarowymi przyjęła poprawki dotyczące wytycznych dla systemów oddymiania instalowanych na nowych statkach pasażerskich. Zgodnie z założeniami, systemy te powinny zapewni
 wystarczająco czyste powietrze na wszystkich drogach ewakuacyjnych podczas pożaru na pokładzie statku. W tym celu przedstawiono również zmiany w wytycznych dotyczących konserwacji i przeglądów instalacji gaśniczych i wyposażenia przeciwpożarowego (MSC.1/Circ.1432), proponując nowe przepisy w zakresie testowania jakości wody w automatycznych systemach zraszaczy, a także w zakresie wymagań dla samych dysz zraszających. Przyjęto również projekt poprawek do rozdziału 8 kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code), proponując dodanie przepisu nakazującego zachować szczególną uwagę w odniesieniu do specyfikacji wody zalecanej przez producenta instalacji przeciwpożarowej, w celu zapobiegania zapychaniu się i korodowaniu dysz zraszających.

Na posiedzeniu przyjęto ponadto wymagania dla urządzeń przeciwpożarowych na lądowiskach dla helikopterów. Zgodnie z wprowadzanym paragrafem 2.3 w rozdziale II-2 prawidle 18 konwencji SOLAS, wszystkie lądowiska dla śmigłowców oraz strefy lądowania śmigłowców na statkach, będą musiały być wyposażone w odpowiednie urządzenia gaśnicze pianowe. W odniesieniu do lądowisk dla śmigłowców, które konwencja definiuje jako obiekty lub strefy na statku przeznaczone specjalnie do ciągłej, bezpiecznej obsługi śmigłowców, obowiązkowe pianowe wyposażenie przeciwpożarowe obejmować będzie dwa działka pianowe lub wbudowane wytwornice piany zdolne do podawania piany z wydajnością określoną w zależności od długości śmigłowca, oraz co najmniej dwa specjalne węże gaśnicze umożliwiające podanie piany do każdej części lądowiska. W odniesieniu do stref lądowania śmigłowców, zdefiniowanych jako obszar statku przeznaczony do okazjonalnego lub awaryjnego lądowania śmigłowców, nieprzystosowany do bieżącej obsługi ruchu helikopterów, obowiązkowy sprzęt gaśniczy ma obejmować co najmniej dwie przenośne wytwornice piany lub dwie stacje pianowe z wężami nawiniętymi na bębnach, zdolnymi podawać pianę z minimalną wydajnością uzależnioną od długości obsługiwanych śmigłowców. Wskazane wyżej zmiany związane są z wprowadzeniem nowego rozdziału 17 do kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code).

Podkomisja zaakceptowała również skorygowane wytyczne i rekomendacje dla systemów wentylacyjnych w ładowniach statków ro-ro, mające zastąpić postanowienia okólnika 729 MSC. Wskazane przepisy mają wyznaczać m.in. minimalne wartości wydajności i jakości elementów instalacji wentylacyjnych, maksymalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ładowniach statków ro-ro podczas załadunku, rozładunku i rejsu, a także procedury testowania i wymogów dokumentacji instalacji wentylacyjnych.

2. Sprzęt ratowniczy


W grupie pracującej nad uregulowaniami dotyczącymi sprzętu ratowniczego zaproponowano zmiany uregulowań zapisów II-2/1.2.9 oraz II-2/10.5.1.2.2 konwencji SOLAS i postanowiono przekazać je do rozpatrzenia i uchwalenia na 96 posiedzeniu MSC. Przedmiotowe poprawki dotyczą m.in. odejścia od wymogu ustawiania agregatu pianowego o pojemności co najmniej 135l, w pomieszczeniach z kotłem opalanym paliwem olejowym chronionym stałą, wodną instalacją gaśniczą.

Ponadto, grupa przedstawiła ujednolicone interpretacje w kwestiach takich jak: możliwość zastosowania materiałów innych niż stal w instalacji silników, turbin i skrzyń biegów na statkach; wymagania wobec stałej instalacji wykrywania węglowodorów w kadłubie podwójnym i przedziałach dna podwójnego montowanych w zbiornikowcach; implementacja wymagań dotyczących systemów opuszczania i wciągania łodzi ratunkowych; zmiany rozdziału 5,6, i 9 kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego;

3. Dźwigi i wyciągarki pokładowe

Grupa działająca nad zagadnieniami dotyczącymi dźwigów i wyciągarek pokładowych, przedstawiła założenia do wytycznych dotyczących urządzeń podnoszących i wyciągarek, nad którymi prace legislacyjne rozpoczną się na 95 posiedzeniu MSC. Podkomisja w szczególności ustaliła definicję pokładowych urządzeń podnoszących i zaproponowała, aby wyłączyć spod wytycznych wszelkie urządzenia mogące służyć do podnoszenia ale przeznaczone do innych celów już zdefiniowanych w konwencji i kodeksie LSA, takich jak drabiny, windy dla personelu czy rękawy ratunkowe. Proponowany akt obejmować ma swoim zakresem wymogi konstrukcji, projektowania i specyfikacji technicznych dźwigów, oraz zasady ich konserwacji i dokonywania przeglądów i znajdzie zastosowanie do wszystkich jednostek do których odnosi się konwencja SOLAS.

Radca prawny Dariusz Szymankiewicz
Aplikant radcowski Maciej Jaśkiewicz
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.