• <

Studium dla Gdańska uchwalone. Plaża na Stogach niezagrożona

ew

24.04.2018 08:14 Źródło: gdansk.pl
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Studium dla Gdańska uchwalone. Plaża na Stogach niezagrożona

Partnerzy portalu

Studium dla Gdańska uchwalone. Plaża na Stogach niezagrożona - GospodarkaMorska.pl

Podczas wczorajszych obrad (23.04), Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Przegłosowano również uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części studium dotyczącej wydm, plaży oraz lasu na Stogach.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to istotny dla całego miasta dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju w perspektywie najbliższych 30 lat. Od zapisów zawartych w studium zależy, czy w mieście znajdzie się miejsce na nowe parki, osiedla mieszkaniowe, czy zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy będzie możliwy rozwój uczelni i wzrost liczby miejsc pracy. Studium jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej. To bardzo obszerne opracowanie, które dotyczy całego miasta. Poprzednie studium zostało uchwalone w 2007 roku. Celem sporządzenia nowego była weryfikacja przyjętych kierunków rozwoju oraz wyznaczenie nowych, dostosowanych do zmian prawnych, społecznych czy ekonomicznych, które zaszły w ciągu ostatnich lat. Uchwalenie nowego studium pozwoli na realizację oczekiwanych inwestycji, powstanie nowych miejsc pracy, dalszą poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności zamieszkiwania w Gdańsku.

Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, jest natomiast dokumentem nadrzędnym wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy zawarte w nowych planach miejscowych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium. Studium wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, a nie konkretny sposób użytkowania terenu czy przebieg sieci. Ustalenia studium koncentrują się na najważniejszych kwestiach, kluczowych dla rozwoju miasta. W studium Gdańsk został podzielony na obszary o określonym przeznaczeniu dominującym. Ustalenie takiego przeznaczenia nie oznacza jednak, że na danym terenie może rozwijać się wyłącznie określona funkcja. Mogą także rozwijać się inne, ale muszą uwzględniać standardy określone przez przeznaczenie dominujące.

Prace nad studium trwały trzy lata. W proces jego powstawania od początku byli włączani mieszkańcy. Brali udział w warsztatach, dniach otwartych, seminariach. Podczas różnego rodzaju spotkań projektanci przedstawiali koncepcje rozwoju Gdańska, a mieszkańcy i pozostali interesariusze – swoje oczekiwania. Jeszcze zanim nastąpiło formalne przystąpienie do sporządzenia dokumentu, została powołana Rada Studium – interdyscyplinarny zespół ekspertów oraz przedstawicieli klucliczba ludności Gdańska (zapewniającego wysoką jakość życia serca metropolii) może wzrosnąć do 500 tys. zowych partnerów społecznych. Zadaniem Rady było wsparcie zespołu autorskiego studium w zakresie merytorycznym oraz podczas dialogu społecznego.

– Razem z mieszkańcami i Radą Studium staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym. To niełatwe zadanie, ponieważ użytkownicy przestrzeni publicznej mają różne oczekiwania, często sprzeczne i rozmijające się z interesem ogólnomiejskim – mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Liczba różnego rodzaju spotkań informacyjnych i konsultacyjnych sięgnęła stu. Wzięło w nich udział prawie trzy tysiące osób. Wpłynęło blisko tysiąc wniosków, z czego ponad 60% uwzględniono. Projekt studium został udostępniony do publicznego wglądu od 23 października do 21 listopada 2017 r.

Nadzwyczajna sesja RMG

Na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska oraz Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, odbyła się dzisiaj również nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której przegłosowano uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części studium dotyczącej dwóch terenów na Stogach: ok. 10 ha wydm i plaży (tereny Skarbu Państwa) oraz ok. 40 ha lasu (tereny gminne). Zmiana ma dotyczyć przeznaczenia tych terenów z funkcji przemysłowo-portowo-składowej na utrzymanie funkcji plaży, wydm i lasu.

Przypomnijmy, że przeznaczenie na funkcje przemysłowo-portowo-składowe nastąpiło na wniosek złożony przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, który dotyczył znacznie większego obszaru (ok. 460 ha). Miasto przychyliło się do tego postulatu jedynie w nieznacznej części. Zmiana spotkała się z protestem mieszkańców, który uwidocznił się już po zakończeniu prac nad Studium. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w dokumencie na tym etapie wiązałoby się z koniecznością powtórzenia przewidywanych prawem procedur i tym samym odsunięciem o wiele miesięcy głosowania RMG nad jego przyjęciem. Studium jest ważnym dokumentem dla całego miasta i jego mieszkańców (uwzględniono około 600 wniosków). Zdecydowano się na jego uchwalenie w obecnej formie, aby nie blokować rozwoju Gdańska zgodnie z przyjętymi kierunkami. Natomiast zmiana przeznaczenia dwóch terenów na Stogach będzie procedowana osobno. Zgodnie z ustawą będzie m.in. poddana uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, a jej projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu.

Gdańsk w nowym studium


W uchwalonym dokumencie przewiduje się, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba ludności Gdańska (zapewniającego wysoką jakość życia serca metropolii) może wzrosnąć do 500 tys. Zostanie zachowana generalna zasada rozwoju miasta do wewnątrz i zwiększona intensywność zabudowy (zwłaszcza w strefie śródmiejskiej). Powierzchnia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod nową zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową łącznie w całym mieście może wynieść 3300 ha (co powinno przełożyć się na 11,6 mln m2 powierzchni użytkowej mieszkań).

Koncentracja funkcji portowo-przemysłowo-usługowej będzie kontynuowana w dwóch obszarach: w rejonie portu morskiego (wyspa Ostrów-Nowy Port-Młyniska, Stogi Portowe, Błonia-Płonia) oraz w rejonie lotniska (Kokoszki Przemysłowe, Barniewice). Ogólny przyrost powierzchni pod funkcję portowo-przemysłowo-usługową ma wynieść 220 ha. Wykorzystanie nadmorskiego położenia uznano za jedną z podstaw podejmowania strategicznych decyzji dotyczących gospodarki przestrzenią miejską. W studium wskazano trzy bieguny wzrostu miasta (port morski, port lotniczy oraz Centralne Pasmo Usługowe), wokół których będą rozwijać się usługi o znaczeniu metropolitalnym, szkoły wyższe oraz gospodarka oparta na wiedzy. Wyznaczono też lokalizację trzech dzielnic wiedzy: w Górnym Wrzeszczu-Aniołkach, Oliwie oraz Firodze (tzw. Dolina Krzemowa). Natomiast na Wyspie Sobieszewskiej oraz na żuławskiej części miasta ustalono rolniczą przestrzeń produkcyjną.

W nowym studium została zweryfikowana polityka transportowa. Zrównoważony rozwój systemu transportowego uwzględnia priorytet ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu zbiorowego. W oparciu o istniejące rezerwy terenowe planuje się rozbudowę podstawowego układu uliczno-drogowego z równoczesnym wprowadzeniem na wybranych odcinkach standardu ulicy miejskiej, co poprawi funkcjonalność, estetykę oraz dostępność ulic dla pieszych i rowerzystów. Będzie kontynuowana polityka ograniczania ruchu samochodowego w rejonach centralnych (m.in. poprzez odpowiednie ustalenie stref wskaźników parkingowych). Na południu Gdańska przewiduje się dalszy rozwój układu linii tramwajowych.

W opracowaniu zmodyfikowano dotychczasowe podejście do przestrzeni publicznych, które mają być atrakcyjne, estetyczne, przyjazne, wyposażone w usługi. W dokumencie wzmocniono funkcję rekreacyjną Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), zaostrzono warunki inwestowania na jego terenie i zrezygnowano z tworzenia OSTAB na terenach portowo-przemysłowych. Przewidziano także realizację kilkuhektarowych parków i mniejszych zieleńców (m.in. wokół zbiorników retencyjnych oraz na terenach leśnych), a także zagospodarowanie strefy buforowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z kilkunastoma urządzonymi wejściami. Dla wszystkich terenów z zabudową mieszkaniową wielorodzinną wprowadzono dodatkowy wskaźnik zieleni rekreacyjnej, który ma zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunki wypoczynku.

Źródło:
gdansk.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.