• <
smartre_2023

Stawka VAT 0% - dostawa części dla jednostek pływających przez podwykonawców

25.04.2016 13:17 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Stawka VAT 0% - dostawa części dla jednostek pływających przez podwykonawców

Partnerzy portalu

Stawka VAT 0% - dostawa części dla jednostek pływających przez podwykonawców - GospodarkaMorska.pl

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), przewiduje, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 3, zastosowanie stawki VAT 0% między innymi w odniesieniu do dostaw części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, i wyposażenia tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu.

Przepis ten budzi wątpliwości wśród podatników, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% w przypadku, gdy dostawa części nie jest dokonywana bezpośrednio na rzecz armatora morskiego. Stanowisko Ministra Finansów w tym zakresie jest zasadniczo jednolite i stanowi, iż dla zastosowania art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT nie ma znaczenia, czy dostawa części jest dokonywana na rzecz armatora morskiego (vide interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP4/4512-167/15/EK z dnia 11 sierpnia 2015 r., interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 sierpnia 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-317/15-4/JSz, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 sierpnia 2014 r., sygn. ITPP2/443-709/14/RS).

W tym kontekście warto przywołać orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE; Trybunał), który wydaje się być bardziej restrykcyjny w tym zakresie. Mianowicie w wyroku z dnia 3 września 2015 r., o sygn. C-526/13, Trybunał uznał, iż „Artykuł 148 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że zwolnienie przewidziane w tym przepisie co do zasady nie ma zastosowania do dostaw towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego dokonanych na rzecz pośredników działających we własnym imieniu, nawet jeśli w chwili dostawy ostateczne przeznaczenie towarów jest znane i zostało wykazane w należyty sposób, a potwierdzające to dowody zostają przedłożone organom podatkowym zgodnie z przepisami krajowymi. Jednakże w okolicznościach takich jak te w postępowaniu głównym rzeczone zwolnienie może mieć zastosowanie, jeżeli przeniesienie własności danych towarów na tych pośredników w formach przewidzianych przez właściwe prawo krajowe nastąpiło najwcześniej z chwilą, gdy podmioty eksploatujące jednostki pływające przeznaczone do żeglugi na pełnym morzu uzyskały uprawnienie do faktycznego rozporządzania tymi towarami jak właściciele, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.”. Co prawda orzeczenie nie odnosi się wprost do art. 148 lit. c) Dyrektywy o VAT, który stanowił, w procesie implementacji przepisów Dyrektywy o VAT do polskiego prawa podatkowego, podstawę przepisu art. 83 ust. 1 pkt c, jednakże rzecznik generalny Eleanora Sharpston w swojej opinii z dnia 5 marca 2015 r., odnoszącej się do przedmiotowego orzeczenia TSUE, przytoczyła, iż w wytycznych Komitetu ds. VAT z dnia 1 lipca 2011 r., komitet niemal jednogłośnie przyznał, że zwolnienie przewidziane w art. 148 lit. c) Dyrektywy o VAT powinno mieć zastosowanie wyłącznie do usług naprawy świadczonych bezpośrednio na rzecz podmiotu eksploatującego statek i nie może obejmować jakichkolwiek usług powiązanych, świadczonych na wcześniejszym etapie obrotu, w szczególności przez podwykonawców. Rzecznik jednakże podkreśliła, iż, cyt. „Należy mieć na względzie, że te wytyczne to „jedynie poglądy wyrażone przez komitet konsultacyjny. Nie stanowią one oficjalnej wykładni prawa Unii i mogą nie mieć akceptacji Komisji Europejskiej. Nie są one wiążące ani dla Komisji Europejskiej, ani dla państw członkowskich, które dysponują swobodą uznania w kwestii ewentualnego niezastosowania ich”. Powielanie tych wytycznych jest bowiem możliwe „pod warunkiem uwzględnienia tego zastrzeżenia”. Niemniej jednak rzecznik w swojej opinii wskazała również, iż stosowanie zwolnienia na etapach poprzedzających ostateczną dostawę towarów na rzecz podmiotu eksploatującego statki wymagałoby od państwa członkowskiego ustanowienia mechanizmów kontroli i nadzoru w celu upewnienia się, że towary objęte zwolnieniem zostaną dostarczone do miejsca ostatecznego przeznaczenia.

Jak się wydaje, w obliczu prowadzonych prac związanych z projektem ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej, powyższe zagadnienie ma istotne znaczenie, albowiem jak wynika z przebiegu posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2016 r. projekt przewiduje stawkę VAT 0% również dla dostaw pomiędzy stocznią a dostawcą wyposażenia, dostawcą elementów, z których składa się, buduje statek na terenie stoczni (tym samym nie dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy stocznią a armatorem – finalnym odbiorcą). Konkludując, wprowadzenie przepisu, który pozostawałby w sprzeczności z Dyrektywą VAT i orzecznictwem TSUE może budzić wątpliwości, niejasności w jego interpretacji, co może w rezultacie spowodować niepewność, ryzyko w działalności sektora stoczniowego. Taka sytuacja może odnieść wręcz przeciwny skutek do zamierzonego celu, jakim jest aktywizacja przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej.

Anna Lewińska, doradca podatkowy
Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
www.deloitte.com/pl

Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje w zakresie zagadnienia będącego jego przedmiotem i nie stanowi wyczerpującej i kompleksowej analizy danego zagadnienia. Zatem zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako wystarczająco kompletne, adekwatne, dokładne czy przydatne dla indywidualnych celów jej odbiorców oraz stanowić podstawy ich decyzji, działań lub zaniechań. Informacje zawarte w artykule nie stanowią doradztwa, konsultacji ani opinii w indywidualnych sprawach. Osoby korzystające z informacji zawartych w artykule ponoszą wyłączne ryzyko i odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie zawartych w nim informacji i ich skutki. Informacje zawarte w artykule przeznaczone są do wiadomości odbiorcy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów, w szczególności komercyjnych.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.