• <
BOTA_2023

Prof. Krzysztof Opolski: Konstytucja Biznesu może uwiarygodnić intencje państwa

pc

24.03.2018 11:45 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Prof. Krzysztof Opolski: Konstytucja Biznesu może uwiarygodnić intencje państwa

Partnerzy portalu

Prof. Krzysztof Opolski: Konstytucja Biznesu może uwiarygodnić intencje państwa - GospodarkaMorska.pl

Konstytucja Biznesu może uwiarygodnić, zwłaszcza w oczach przedsiębiorców zaczynających działalność, intencje państwa; że jest ono zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości - uważa prof. Krzysztof Opolski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu. Nowe prawo ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Większość z tych przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

W ocenie prof. Opolskiego Konstytucja Biznesu daje szanse na poprawę relacji między biznesem, a urzędnikami. Wymaga to jednak zmiany podejścia zarówno od urzędników, jak i po stronie przedsiębiorców.

"Wymaga to przede wszystkim daleko idącego zrozumienia ze strony urzędników, bowiem przedsiębiorcy w swojej działalności ponoszą pewnego rodzaju ryzyko. Wymaga to również zrozumienia ze strony przedsiębiorców, że urzędnicy są po to, aby sprawdzać, nadzorować, czy kontrolować poprawność ich działania, ale także pomagać im" - powiedział PAP prof. Opolski.

Zwrócił uwagę, że potrzebna jest świadomość, iż z jednej strony przedsiębiorcy są niezbędni dla rozwoju gospodarczego, ponieważ płacą podatki, a z drugiej, że instytucje państwowe mają im pomagać, kontrola powinna być elementem pomocy, a nie wyłącznie restrykcji.

"W tej sytuacji Konstytucja Biznesu będzie znakomitą, jasną i jednoznaczną wykładnią działalności jednej i drugiej strony - przedsiębiorców i instytucji ich nadzorujących" - uważa Opolski.

"Jest jeszcze jeden element. Konstytucja Biznesu może stać się, zwłaszcza dla nowo rozpoczynających działalność biznesową, pewnym uwiarygodnieniem tego, że państwo jest zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości, że państwo chce ją wspierać i pomagać. Poza tym pokazuje, że przedsiębiorca nie jest bezradny w sytuacji zetknięcia się z obojętnością urzędniczą" - podkreślił profesor.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najważniejszą ustawą z pakietu jest Prawo przedsiębiorców, wprowadza zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję tzw. działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadkach skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów. Zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.

Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Daje również możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące. Na podstawie nowych przepisów będzie też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.

Z kolei przewidziany w Konstytucji Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma m.in. umożliwiać załatwianie on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. A także uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozwiązania Konstytucji Biznesu zastąpią obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.