• <
BOTA_2023

Konwencja Balastowa – status ratyfikacji

05.07.2015 21:01 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Konwencja Balastowa – status ratyfikacji - GospodarkaMorska.pl

W dniach 11 – 15 maja 2015 roku w Londynie odbyło się 68. posiedzenie Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (Marine Environment Protection Committee – MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). W toku obrad MEPC podjął szereg istotnych decyzji związanych z ochroną środowiska morskiego mających wpływ na  różne gałęzie międzynarodowego prawa morskiego.

W trakcie posiedzenia MEPC między innymi poruszone zostały zagadnienia odnoszące się do prac nad Międzynarodowym kodeksem bezpieczeństwa dla statków eksploatowanych na wodach polarnych (International Code for ships operating in polar waters - Polar Code). Przyjęto również poprawki do prawidła 12 Załącznika I Konwencji MARPOL, dotyczące zbiorników na pozostałości olejowe.

MEPC przeprowadził także rewizję stanu ratyfikowania przez państwa Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach (International Conventions for the Control and Management of Ship’s  Ballast Water and Sediments, 2004 znanej jako Ballast Water Management Convention, BWM Convention). Przypominamy, że tekst Międzynarodowej Konwencji o Postępowaniu z Wodami Balastowymi przyjęto w 2004 roku pod auspicjami IMO. Był to efekt ponad dekady prac zapoczątkowanych podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (UNCED ’92). Podjęto wówczas decyzję o konieczności wypracowania wiążącego na globalną skalę instrumentu prawnego, którego celem miało być rozwiązanie kwestii niekontrolowanego przemieszczania się mikroorganizmów morskich w związku z międzynarodową żeglugą.

Liczba Państw, które przystąpiły do Konwencji wynosi obecnie 44, co łącznie stanowi 32,86% światowego tonażu floty handlowej. Konwencja BWM wejdzie w życie w ciągu 12 miesięcy od daty ratyfikowania jej przez co najmniej 30 państw, których łączna liczba floty handlowej wynosi nie mniej niż 35% światowego tonażu.

Warto podkreślić, iż podczas wspomnianego posiedzenia MEPC uzgodniono również „Harmonogram implementacji Konwencji BWM”, jednocześnie postulując opracowanie wytycznych dotyczących środków zaradczych i przekształcenie okresu próbnego związanego z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania i analizy próbek wody balastowej” (BWM.2/Circ.42) w etap gromadzenia doświadczeń. Powyższe ma ułatwić armatorom wypracowanie właściwych metod postępowania z wodami balastowymi i osadami.

Innym ważnym przedstawionym postulatem była sugestia skierowana bezpośrednio do IMO, aby nie karać armatorów, którzy zainstalowali lub zainstalują systemy postępowania z wodami balastowymi zatwierdzone zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi.

Konwencja Balastowa nie weszła jeszcze w życie, ponieważ na dzień dzisiejszy ratyfikowały ją 44 państwa, co stanowi 32,86% światowego tonażu. Jak wskazano powyżej, do wejścia w życie konwencja wymaga jednak, by odsetek ten wynosił 35%. Spekuluje się, że moment, w którym stan ratyfikacji osiągnie wymagany wolumen światowego tonażu nadejdzie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, co oznacza, iż postanowienia Konwencji zaczęłyby obowiązywać najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

Radca Prawny Dariusz Szymankiewicz
Asystent Prawny Szymon Romanowicz

„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego” wW Szczecinie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.