• <
urząd_morski_gdynia_2021

Istotne zmiany przepisów w zakresie opodatkowania dywidend

23.11.2015 13:41 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Istotne zmiany przepisów w zakresie opodatkowania dywidend
Istotne zmiany przepisów w zakresie opodatkowania dywidend - GospodarkaMorska.pl

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Nowelizacja”]. Wśród regulacji, które zostaną wprowadzone do porządku prawnego mocą Nowelizacji, wyróżnić należy przede wszystkim klauzulę ograniczającą zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami ulokowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W świetle powyższego zauważyć należy, iż przepisy Nowelizacji będą miały istotne znaczenie dla polskich armatorów, uczestniczących – niekiedy jako spółki dominujące – w międzynarodowych strukturach kapitałowych.

Odnosząc się do wspomnianej powyżej klauzuli ograniczającej zwolnienie z opodatkowania dywidend, w pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującym art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dywidendy otrzymane przez spółkę kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym od spółki kapitałowej posiadającej rezydencję podatkową w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także dywidendy wypłacane przez spółkę kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym na rzecz spółki kapitałowej będącej rezydentem podatkowym Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, są zwolnione z opodatkowania CIT w Polsce jeżeli spółka otrzymująca dywidendę posiada, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji spółki wypłacającej dywidendę. Powyższa regulacja jest następstwem implementowania do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich [dalej: „Dyrektywa Parent – Subsidiary”].

Z kolei regulacje wprowadzone Nowelizacją stanowią, iż omówione powyżej zwolnienie z opodatkowania dywidend nie będzie przysługiwało, jeżeli utworzona struktura z udziałem spółek kapitałowych ulokowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, nie będzie odzwierciedlać rzeczywistości gospodarczej, a jej głównym celem będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Przypisanie strukturom kapitałowym przez organy podatkowe cechy „nieodzwierciedlania rzeczywistości gospodarczej”, możliwe będzie w przypadku, gdy czynności dokonywane w związku z takimi strukturami będą pozbawione uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a ich skutkiem będzie przede wszystkim przeniesienie własności udziałów bądź akcji spółki wypłacającej dywidendę lub osiągniecie przez tę spółkę przychodu wypłaconego następnie w formie dywidendy.

Finalnie podkreślenia wymaga, iż Nowelizacja stanowi implementację do polskiego porządku prawnego regulacji Dyrektywy Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającej Dyrektywę Parent – Subsidiary i wprowadzającej klauzulę zapobiegającą nadużyciom wykorzystywania przewidzianych nią zwolnień podatkowych (tzw. General AntiAvoidance Rule, klauzula GAAR). Zważywszy, że wejście w życie klauzuli GAAR nie pozostanie bez wpływu na możliwość zwolnienia z opodatkowania w Polsce dywidend wypłacanych w ramach krajowych, jak i międzynarodowych struktur kapitałowych, wartym rozwagi jest dokonanie przeglądu obecnych struktur pod kątem ich ewentualnych przekształceń, celem dostosowania do nowych regulacji.

Radca prawny Rafał Czyżyk
Prawnik Piotr Porzycki
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.