• <
urząd_morski_gdynia_2021

Cele Polityki morskiej RP do roku 2020

17.04.2015 14:25 Źródło: własne
Cele Polityki morskiej RP do roku 2020 - GospodarkaMorska.pl

Zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej to główne cele przyjętej w dniu 17 marca 2015 roku Uchwałą nr 33/2015 Rady Ministrów Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Polityka morska RP ma służyć usystematyzowaniu celów i działań państwa w zakresie gospodarki morskiej. Obejmuje ona wszystkie dziedziny życia politycznego, gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego kraju, które są powiązane z morzem.

Misją polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywateli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia kraju oraz zasobów mórz i oceanów. Celem strategicznym polityki morskiej państwa jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej.

Dla wzrostu świadomości roli oraz znaczenia zasobów morskich w rozwoju społeczno-gospodarczym naszego kraju kluczowe jest wskazanie następujących kierunków polskiej
polityki morskiej:

1. Wzmocnienie pozycji polskich portów morskich
2. Zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego
3. Zapewnienie bezpieczeństwa morskiego
4. Poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego
5. Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach
6. Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego
7. Zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim
8. Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju
9. Usprawnienie zarządzania morskiego

Wśród wymienionych kierunków priorytetowe znaczenie mają: wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego. Efektywny rozwój i funkcjonowanie gospodarki morskiej warunkuje sprawny system transportowy, łączący porty i aglomeracje nadmorskie z zapleczem kraju, regionem i Europą. Konieczne jest położenie nacisku na rozwój portów morskich jako centrów logistycznych infrastruktury transportowej w celu zwiększenia możliwości ich udziału w rynku globalnym.

Już dzisiaj polskie porty morskie aktywnie uczestniczą w budowaniu nowego ładu transportowego w Europie. Istotnym ogniwem gospodarki morskiej są usługi przewozowe oferowane przez przedsiębiorstwa zaangażowane w żeglugę morską. Wynika to z integralnego powiązania żeglugi morskiej z systemem transportowym państwa oraz pozytywnego wpływu na rozwój wielu dziedzin gospodarki narodowej. Działalność przedsiębiorstw żeglugowych wykracza poza sferę stosunków wewnętrznych, mając swój udział w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Transport morski jest ściśle powiązany z gospodarką międzynarodową, przez co najszybciej ze wszystkich rodzajów transportu doświadcza zmian koniunktury na rynku globalnym i jest szczególnie narażony na jej wahania. Obserwowany wzrost natężenia międzynarodowego ruchu żeglugowego stwarza potrzebę podejmowania działań na rzecz zapewnienia jego bezpieczeństwa i ochrony.

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.