• <
BOTA_2023

Będą kolejne usprawnienia w ustawie Prawo wodne

pc/MGMiŻŚ

14.03.2018 11:04 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Będą kolejne usprawnienia w ustawie Prawo wodne

Partnerzy portalu

Będą kolejne usprawnienia w ustawie Prawo wodne - GospodarkaMorska.pl

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace nad kolejnym usprawnieniem Prawa wodnego. Stosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wykazało konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne.

Projekt nowelizacji zawiera rozwiązania prawne, sprzyjające obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Dodatkowo, projekt ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o proponowane przepisy.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.

Rekomendowane jest też wprowadzenie regulacji, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą obowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia. Na podstawie oświadczeń będą ustalone opłaty za usługi wodne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zestawienie informacji niezbędnych do określenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Wprowadzenie tej regulacji pozwoli w sposób jednoznaczny rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie do informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie na okoliczność ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

Proponowane jest również wprowadzenie progu kwotowego, od którego jest uzależniony obowiązek wniesienia opłaty za usługi wodne.

Informujemy również, że w parlamencie trwają pracę nad nowelizacją ustawy Prawo wodne w zakresie wydawania zgód i orzeczeń wodno-prawnych. Nowelizację przyjął już Sejm i aktualnie prace trwają w Senacie. Zgodnie z projektem nowelizacji, do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 roku dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji), stosować się będzie wcześniejsze przepisy. Prace nad tą nowelizacją zakończą się najpóźniej do 31 marca.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.