• <
PZT_1100x200_gif_2020

Zmiany na wyspie Ostrów Grabowski w Szczecinie. Port ogłosił przetarg

Strona główna Porty, logistyka Zmiany na wyspie Ostrów Grabowski w Szczecinie. Port ogłosił przetarg
Zmiany na wyspie Ostrów Grabowski w Szczecinie. Port ogłosił przetarg - GospodarkaMorska.pl

pc

31.01.2019 Źródło: własne

Zmiany na wyspie Ostrów Grabowski w Szczecinie. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosił przetarg na budowę i przebudowę pól odkładu urobku. Oferty można składać do 19 marca.

Przetarg dotyczy działki 4/12 (dawniej 4/5) w obrębie 1 084 Szczecin-Śródmieście, która znajduje się na terenie portu w Szczecinie na wyspie Ostrów Grabowski.. Zgodnie z ogłoszeniem, zamówienie obejmuje: roboty rozbiórkowe; wycinkę drzew i krzewów wraz z usunięciem karp; wycinkę i usunięcie faszyny; budowę nowego pola odkładu urobku zlokalizowanego w północnej części wyspy; przebudowę istniejącego wschodniego pola odkładu urobku; budowę dróg transportowych zlokalizowanych na koronach wałów; wykonanie urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania pól (m.in. mnichów, kolektorów zrzutowych, osadników, wyposażenia technologicznego w postaci reperów i piezometrów).

O wyborze wykonawcy zadecyduje cena. Czas przewidywany na realizację zamówienia to 24 miesiące. Projekt zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg morskich i połączeń multimodalnych, Projekt nr POIiŚ 3.2-8 pn.: Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego.

Jak czytamy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, „pola refulacyjne stanowią element infrastruktury, niezbędnej dla funkcjonowania portu, jako miejsce deponowania urobku pochodzącego z prac czerpalnych, wykonywanych w celu utrzymania wymaganej głębokości toru wodnego.

Ostrów Grabowski od kilkudziesięciu lat wykorzystywany był do składowania urobku z prac czerpalnych. Obecnie część pól refulacyjnych została całkowicie wypełniona, a do odkładu urobku wykorzystywane są jedynie pola we wschodniej części wyspy. Na polu odkładu nr 1 i osadnikach od października 2016 r. do chwili obecnej przybyło łącznie około 90 000 m3 urobku.

Ostrów Grabowski otoczony jest od zachodu wodami Kanału Dębickiego, od południa rzeką Duńczycą, od wschodu Przekopem Mieleńskim. Po przeciwnej stronie Kanału Dębickiego znajdują się nabrzeża drobnicowe na Półwyspie Ewa.

Od strony południowo-zachodniej Ostrów Grabowski połączony jest szeroką groblą z wyspą Łasztownia, a za jej pośrednictwem poprzez drogi i linie kolejowe z lądem (przez Łasztownię przebiega główny trakt komunikacyjny łączący miasto z portem).

Północny cypel wyspy Ostrów Grabowski był zajmowany przez ogrody działkowe, które zostały zlikwidowane wraz z wycinką drzew owocowych i krzewów, a w części środkowej i wschodniej znajdują się pola refulacyjne, na których składowane są osady pochodzące z pogłębiania basenów i kanałów portowych.

Teren, na którym planowana jest budowa wraz z przebudową pól refulacyjnych graniczy:

- od strony północnej z wodami portowymi Kanału Grabowskiego,
- od strony wschodniej z wodami Przekopu Mieleńskiego,
- od strony południowej z oczyszczalnią ścieków „Ostrów Grabowski” oraz budowanym Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów,
- od strony zachodniej z wodami Kanału Dębickiego i nieczynnym polem odkładu urobku zlokalizowanym w zachodniej części wyspy.

Pole po stronie wschodniej otoczone jest groblami o wysokości około 4,8÷5,9 m n.p.m, a warstwa refulatu w obrębie pola sięga rzędnej 4÷5 m n.p.m. Do pola od strony południowej i północnej przylegają odstojniki, w których następuje oddzielenie sedymentującego osadu od cieczy. W groblach otaczających odstojniki znajduje się osiem mnichów, wykonanych ze stalowych rur o średnicy 500÷700 mm, posadowionych na belkach drewnianych. Pomiędzy wylotami mnichów a odbiornikami znajdują się rowy zbiorcze”.

Prace na wyspie Ostrów Grabowski są niezbędne w związku z planowaną modernizacją nabrzeży w rejonie Basenu Kaszubskiego oraz Kanału Dębickiego. Zagospodarowanie terenu ma wpłynąć na zwiększenie przeładunków w Porcie Szczecin. Koszt inwestycji to ok. 1,5 mld zł.

W 2016 r. ZMPSiŚ ogłosił projekt „Rozbudowa infrastruktury portowej w Ostrowie Grabowskim i Ostrowie Mieleńskim”.Zakłada on rozbudowę terenu i przystosowanie go do funkcji przemysłowych i portowych. Wartość inwestycji to ponad 4,2 mld zł.

Źródło:
własne
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 55,53 $ baryłka  0,80% 08:56
 Cyna 22000,00 $ tona -2,85% 22 sty
 Cynk 2651,00 $ tona -2,07% 22 sty
 Aluminium 1975,00 $ tona -0,85% 22 sty
 Pallad 2362,75 $ uncja  -0,20% 08:54
 Platyna 1111,95 $ uncja  0,21% 08:56
 Srebro 25,62 $ uncja  0,27% 08:56
 Złoto 1853,15 $ uncja  -0,12% 08:56
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.