• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Port Gdynia dla miasta Gdyni

Zarząd Morskiego Portu Gdynia

24.09.2019 04:13 Źródło: własne
Port Gdynia dla miasta Gdyni - GospodarkaMorska.pl

Gdyński port jest starszy od miasta o całe cztery lata. I nic w tym fakcie dziwnego, gdyż przyczynkiem do powstania Gdyni była właśnie budowa portu. Decyzja, podjęta dziewięćdziesiąt siedem lat temu u zarania narodzin II Rzeczypospolitej stała się wielkim symbolem odrodzonego państwa polskiego. Gdyński port powstał jako żywa wizytówka ówczesnej Polski – jej potencjału ekonomicznego i myśli technicznej. Gdyby nie port to w ogóle nie było by miasta…

W ciągu kilku lat Port Gdynia został największym portem na Bałtyku i jednym z większych portów Europy, wyprzedzając pod względem wielkości obrotów takie porty jak Kopenhaga, Brema, Amsterdam, Genua, Neapol i Triest. Wraz z portem rosła także Gdynia, która w 1939 roku liczyła już 100 tysięcy mieszkańców, będąc żywym przykładem symbiozy tkanki miejskiej z portową.

Od samego początku fundamentem gdyńskiego sukcesu jest współpraca portu z miastem, który odgrywa istotną rolę w budowaniu teraźniejszości i przyszłości. Mówiąc o mieście nie sposób nie wspomnieć o środowisku ludzi związanych bezpośrednio z gospodarką morską – Port Gdynia jest dzisiaj jednym z największych pracodawców w mieście i wpływa pośrednio oraz bezpośrednio na charakter Gdyni. To przede wszystkim Port Gdynia poprzez swoje dynamiczne działania, związane bezpośrednio z portowymi inwestycjami, buduje nowy potencjał Gdyni.

Trzeba uświadomić sobie, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na bieżąco współpracuje z przeszło  czterystoma podmiotami gospodarczymi różnej wielkości i ten fakt unaocznia ile ludzi pracuje i …żyje z portu.  Większość przychodów Portu Gdynia pochodzi z umów najmu i dzierżawy placów składowych, magazynów i powierzchni biurowych. Na drugiej pozycji w strukturze przychodów znajdują się opłaty portowe pobierane od statków zawijających do portu. Zgodnie z informacjami otrzymywanymi od administracji skarbowej, do budżetu państwa trafia rocznie ponad 6 mld PLN. Nie są to jednak kwoty wypracowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przychody te pochodzą z ceł i podatków pobieranych od obrotu towarami, którym zajmują się specjalistyczne terminale przeładunkowe: kontenerowe, masowe, paliwowe. Istotny jest również ruch towarowo-pasażerski na połączeniach ze Skandynawią.

W roku 2018 Port Gdynia z tytułu podatków zasilił budżet Miasta Gdyni kwotą 14 285 000 PLN, a po wybudowaniu Portu Zewnętrznego szacujemy że kwota wzrośnie do 22 685 000 PLN.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. czyni dosłownie wszystko, aby sąsiedztwo portu przynosiło miastu Gdynia różnego rodzaju korzyści w postaci:

- podnoszenia atrakcyjności biznesowej miasta i regionu, co oznacza przyciąganie potencjalnych inwestorów,

- tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Gdyni i pobliskich gmin,

- przyczyniania się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta poprzez umożliwianie połączeń promowych ze Szwecją oraz stworzenie warunków dla zawijania do Portu Gdynia wielkich wycieczkowców,

- zapewnianie mieszkańcom możliwości korzystania ze znajdującej się na terenach portowych ulicy Polskiej,

- wzmacnianie, również dzięki aktywności ZMPG S.A., pozycji miasta w staraniach o kluczowe dla regionu inwestycje, jak np. budowa Drogi Czerwonej, która ma odciążyć mocno eksploatowaną Estakadę Kwiatkowskiego.

Konkretnym przykładem dbałości o wspólne dobro miasta i portu jest jedyne publiczne w Porcie Gdynia – mające 625 metrów długości – Nabrzeże Pomorskie, stanowiące najczęściej odwiedzaną część Skweru Kościuszki. Nabrzeże nie pełni funkcji komercyjnej, jest wkładem Portu w tkankę miasta.

Wykonując remont za 23 miliony złotych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. miał przede wszystkim na uwadze znaczenie nabrzeża Pomorskiego dla turystycznej Gdyni, które stało się reprezentacyjnym miejscem miasta i nade wszystko bezpieczniejszym oraz zdecydowanie ładniejszym. Otwartość  Portu Gdynia na mieszkańców i turystów wyraża się też poprzez innego rodzaju działania, jak choćby stworzenie bezpiecznych warunków do podziwiania wielkich statków pasażerskich zawijających w sezonie letnim do Portu Gdynia. Wizyty wielu z tych jednostek zostały uwiecznione w jedynej w Polsce Alei Statków, znajdującej się na nabrzeżu Pomorskim.

Dobre skomunikowanie drogowe Portu Gdynia poprawia jego wizerunek i uwypukla duże szanse rozwojowe. Dzięki inwestycjom drogowym pojawiają się nowi inwestorzy i tym samym powstają stabilne przychody Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz rośnie szansa na wzrost obrotów portowych. W dodatku portowe inwestycje drogowe ułatwiają komunikację samochodową  między poszczególnymi gdyńskimi dzielnicami. Tak Port Gdynia budując drogę na swoje potrzeby ułatwił komunikację drogową całej gdyńskiej aglomeracji. I tak to Port Gdynia – korzystając z funduszy unijnych – wybudował całą ulicę Janka Wiśniewskiego. Również dzięki Zarządowi Morskiego Portu Gdynia powstała druga nitka ulicy Polskiej. Obecnie znaczenie nowej ulicy Polskiej odczujemy w pełni, gdy przy nabrzeżu Polskim powstanie nowy terminal promowy.  Dzisiaj -w ramach tego zadania inwestycyjnego - następuje dalsza przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia. Powstaje dodatkowy pas ruchu w lewo oraz następuje wydłużenie istniejącego już  pasa ruchu w lewo na wlocie zachodnim z ul. Janka Wiśniewskiego na Węzeł Ofiar Grudnia 70. Budowany jest dodatkowy  pas ruchu w prawo na wlocie północnym z Al. Solidarności na Węzeł Ofiar Grudnia 70 oraz zostanie przeprowadzona  trasa pieszo- rowerowa po istniejącej infrastrukturze na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 do Ronda Karlskrona.
Prace obejmują także wykonanie i przebudowę wpustów kanalizacji deszczowej , przebudowę kabli elektroenergetycznych oraz sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją kablową i trakcji trolejbusowej. Wykonana zostanie również  przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z wymianą kabli. Przewiduje się budowę  oświetlenia zewnętrznego i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu w zakresie branży sanitarnej.  Zadanie za ponad 4 mln zł zostanie zrealizowane we wrześniu tego roku.

Kolejną najnowszą inwestycją drogową w Porcie Gdynia jest budowa drogi technologicznej, która  połączy ulice: Kontenerową  oraz Logistyczną i realizowana  będzie w ramach zadania „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”. Wykonawcą inwestycji jest znana gdyńska firma drogowa MTM SA, która za  ponad 5 mln  zł brutto wykona zadanie do  drugiego kwartału 2020 roku.
Inwestycją stricte drogową jest  także realizowana już przez Port Gdynia  modernizacja parkingu samochodów osobowych, w rejonie ulicy Kwiatkowskiego 60. Parking jest wykorzystywany przez pracowników i klientów firm, mających swoje siedziby w kompleksie czterech, sąsiadujących z nim budynków. Obecnie trwa przebudowa około 10 000 metrów kw. powierzchni parkingu wraz z kompletnym uzbrojeniem podziemnym. Dodatkowo modernizowane są drogi manewrowe, chodniki i mała architektura w postaci zieleńców. Inwestycja obejmuje również wymianę oświetlenia. W wyniku przeprowadzonych robót zostanie zwiększona liczba miejsc parkingowych z obecnych 116 do 167, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. Prace za 3,5 mln zł zostaną zakończone w kwietniu 2020 roku.

Kolejnymi ulicami zmodernizowanymi przez Port Gdynia są ulice: Chrzanowskiego i T. Wendy – powstały tutaj całkowicie nowe nawierzchnie i nowe oświetlenie. Port Gdynia odpowiada również za utrzymanie w dobrym stanie technicznym wspomnianych ulic.

Funkcjonowanie Portu Gdynia wiąże się z obecnością na jego terenie różnego rodzaju podmiotów, realizujących usługi związane z przewozem towarów, ich magazynowaniem i przeładunkiem. Mamy świadomość, że tego rodzaju działalność ma wpływ na środowisko i generuje pewne ryzyka, zwłaszcza w takich obszarach, jak: jakość wody, przekształcenia i zanieczyszczenia gleby, zanieczyszczenie powietrza oraz zagrożenie dla bioróżnorodności. Dodatkowo, praca portu usytuowanego w centrum miasta może nieść za sobą takie uciążliwości jak: hałas związany z pracą urządzeń portowych i poruszających się po jego terenie środków transportu, czy nieprzyjemne zapachy, związane z przewożonymi i magazynowanymi ładunkami. W związku z powyższym, kluczową kwestią, pozwalającą na szybkie podejmowanie działań w zakresie minimalizacji oddziaływań działalności portowej na środowisko, jest prowadzenie stałego, systematycznego ich monitoringu. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności miejskiej i chcąc zachować transparentność swoich działań udostępnia szereg informacji o stanie środowiska na portowej stronie internetowej. Warto dodać, że Port Gdynia wybudował dwie stacje transformatorowe z których korzystają mieszkańcy Gdyni – jedna ze stacji znajduje się na zapleczu gdyńskiej Hali Targowej. Z inicjatywy Portu Gdynia PKP PLK SA wykonuje obecnie przebudowę układu torowego stacji kolejowej Port Gdynia, który zostanie zelektryfikowany – tym samym wyeliminowana będzie emisja spalin z jednostek trakcyjnych.

Wzorem lat poprzednich prowadzony jest permanentnie monitoring jakości wód basenów portowych oraz jakości wody pitnej. W dodatku wszelkie wyloty miejskich kanalizacji burzowych obsługujących Gdynię są konserwowane przez Port Gdynia.  We wszystkich 28 punktach, w których wykonywane są pomiary parametrów fizykochemicznych wód w basenach portowych, jakość wody została określona jako dobra i zakwalifikowana do II klasy czystości. Jeżeli chodzi o jakość wody pitnej, objętej monitoringiem stałym, w ramach którego od jednego do trzech razy w miesiącu pobierane były próbki wody z dwóch lub trzech punktów na sieci wodociągowej, to spełniała ona wymogi prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej  do spożycia – z portowego ujęcia korzystają również mieszkańcy Gdyni z m.in. ulicy Chrzanowskiego. Z portowego ujęcia wody korzystają również firmy i instytucje znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża Pomorskiego: restauracja „Róża Wiatrów”, Wydział Nawigacji Uniwersytetu Morskiego i basen Arki oraz Akwarium Morskie.

Nie samymi problemami typowo logistycznymi miasta  żyje Port Gdynia. Cóż, Zarząd Morskiego Portu Gdynia ma swój wkład w kulturalny rozwój Gdyni i to nie tylko jako sponsor różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ale także jako właściciel udostępnianej na potrzeby organizacji koncertów i innych tego typu imprez sali koncertowej, znajdującej się w siedzibie Spółki przy ulicy Rotterdamskiej 9. Sala koncertowa Portu Gdynia na stałe zapisała się już na mapie kulturalnej miasta jako miejsce wysokiej oferty kulturalnej przeznaczonej nie tylko dla dorosłych ale także dla dzieci i młodzieży. Port Gdynia wydzierżawił również - na potrzeby Muzeum Emigracji - obiekty portowe na Nabrzeżu Francuskim.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia angażuje się także w różnego rodzaju inicjatywy z obszaru szeroko rozumianej kultury. Wśród wspartych przedsięwzięć było zarówno całoroczne funkcjonowanie i obchody jubileuszowe Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, jak i szereg inicjatyw kulturalnych, takich jak:

- Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT, organizowany przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni,

- Koncert In Memoriam Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis,

- Oratorium Wschód – Zachód przygotowane przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel,

- Koncert Muzyka Czyni Cuda organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym,

- projekt filmowy Polskie 100 lat.

Pisząc o kulturze trzeba nadmienić, iż w 2018 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia zakupił kolekcję 33 akwarel, autorstwa cenionego malarza i grafika Stefana Szmaja, który po II Wojnie Światowej związał swe losy z Gdynią. Dzięki  inicjatywie Zarządu Portu udało się zachować, w formie nierozproszonej, cykl prac, które mają nie tylko wartość artystyczną, ale i historyczną, stanowiąc  świadectwo losów gdyńskiego portu. Zakupione obrazy zostały przekazane w depozyt Muzeum Miasta Gdynia, gdzie są eksponowane i mogą je podziwiać mieszkańcy miasta oraz turyści.

 – Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Portu Gdynia i, musimy patrzeć w przyszłość, stąd  śmiała wizja budowy Portu Zewnętrznego będącego projektem na miarę projektów opracowywanych przed blisko stu laty przez inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. – Jego realizacja przesądzi o kolejnym wielkim skoku gospodarczym i cywilizacyjnym naszego miasta. Pamiętając o dawnych sukcesach i obecnych osiągnięciach czerpiemy z nich przekonanie, że najlepsze nadal przed nami. Port i Gdynia, Gdynia i port – to jedno i to samo. To opowieść o tym, że nie ma limitów dla polskich marzeń, jeżeli wsparte są fachową wiedzą, przedsiębiorczością i ciężką pracą. Razem możemy napisać kolejne rozdziały tej gdyńskiej opowieści.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35325,00 $ tona 1,73% 21 wrz
 Cynk 3002,00 $ tona -0,50% 21 wrz
 Aluminium 2863,00 $ tona 0,60% 21 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.