• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

O pomiarach rozliczeniowych w łańcuchu dostaw LNG

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu O pomiarach rozliczeniowych w łańcuchu dostaw LNG

Partnerzy portalu

O pomiarach rozliczeniowych w łańcuchu dostaw LNG - GospodarkaMorska.pl

Na przestrzeni ostatnich lat rynek gazu ziemnego uległ zmianom. Dotychczasowe podejście w handlowych relacjach warunkowane było poprzez sposób dostawy tego surowca, który głównie odbywał się z wykorzystaniem gazociągów. Uwzględniając fakt, iż gaz ziemny ma sześćset krotnie większą gęstość energetyczną w postaci LNG niż w nieskompresowanej postaci, ekonomicznie uzasadniony jest transport surowca nie tylko tradycyjnymi gazociągami.

Morski transport LNG stał się alternatywnym sposobem dostaw wolumenów do obszarów nie posiadających wystarczających zasobów gazu.
Rozliczenie ładunków skroplonego gazu ziemnego transportowanego drogą morską realizowana jest od dawna w obrębie całego świata i wyrażana w jednostkach energii. System rozliczeń funkcjonujący w terminalach rozładunkowych bazuje na pomiarach wielu składowych wartości, na podstawie których obliczana jest finalna wartość energii „zmagazynowanej” w rozładowanej ilość transportowanego LNG. Idea pomiaru polega na precyzyjnej ocenie efektywnej objętości sprawdzanej partii LNG oraz na wyznaczeniu jej wartości kalorycznej. Iloczyn obydwu wypadkowych stanowi docelową wartość energii.

Część pomiarów wykonywana jest na statku i należy do nich:

    • pomiar poziomu LNG w komorze ładunkowej gazowca wykonywany zarówno przed rozpoczęciem rozładunku, jak i po jego zakończeniu,
    • pomiar ciśnienia gazowej fazy znajdującej się nad cieczą w komorze ładunkowej gazowca,
    • pomiar temperatury LNG w komorze ładunkowej gazowca,
    • pomiar temperatury fazy gazowej nad cieczą w komorze ładunkowej gazowca.

Poza statkiem wykonywana jest analiza chemiczna transportowanego LNG w obrębie jakościowym C1–C6+, N2 i CO2. Choć w praktyce, w ładunkach ciekłego gazu transportowanego drogą morską składniki węglowodorowe osiągające ponad C4 nie występują, analogicznie jak i dwutlenek węgla. Kontrola jakości LNG stanowi jedyny „pomiar” realizowany lądowej na części terminali.

Na podstawie przedstawionych pomiarów możliwym staje się :
    • obliczenie ilości ciekłego gazu w każdej komorze ładunkowej gazowca jako różnicy wysokości cieczy LNG w komorze statku przed i po zakończeniu rozładunku.
    • obliczenie objętości oparów gazu BOG (pary gazu przenoszone z lądowych zbiorników do komór gazowców podczas ich opróżniania z ciekłego LNG), wypełniających przestrzeń w komorze ładunkowej po wypompowaniu z niej skroplonego gazu do lądowych zbiorników na terminalu,
    • obliczenie gęstości LNG realizowane jest zgodnie z algorytmem ISO 6578,
    • obliczenie ciepła spalania gazu wypełniającego komorę gazowca (BOG) wykonywane jest zgodnie z  algorytmem ISO 6976,
    • obliczenie ciepła spalania LNG zgodnie z algorytmem zawartym w ISO 6578,
    • obliczenie końcowej wartości energii rozładowanej partii.

W praktyce wszystkie obliczenia realizowane podczas rozładunku LNG zwykle wykonywane są podwójnie - na statku oraz na terminalu odbiorowym, przez systemy rozliczeniowe CTMS (ang. custody transfer measurement system). Zarówno w przypadku  gazów ziemnych w liniowej infrastrukturze, jak i w morskich terminalach LNG do kontroli jakości wykorzystywane są metody chromatografii gazowej. Ze względu na konieczność prowadzenia stałego pomiarowo-analitycznego nadzoru nad chromatografami gazowymi są one lokowane wyłączne na lądzie w obszarze terminali. W czasie rozładunku ciekłego gazu ziemnego pobierane są próbki, które następnie podlegają regazyfikacji. Badaniu składu poddawana jest odparowana próbka ciekłego gazu.   Analizy w obrębie terminali realizowane są w trybie on-line bądź w stacjonarnych laboratoriach.

Zagadnienia dotyczące dostaw LNG, jak również wiele innych, m.in. integracji rynku elektroenergetycznego, jego bezpieczeństwa, energetyki jądrowej oraz sztucznej inteligencji będą poruszane w ramach V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie (12-13 października 2020 r.).

Głównym Partnerem konferencji jest: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz PKN Orlen S.A.

Partnerami Srebrnymi Konferencji zostali: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa oraz Towarowa Giełda Energii, PERN.
Partnerem Brązowymi zostali: Gas-Trading S.A., Asseco Poland, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A. oraz DFE SECURITY.

Patronatu honorowego udzielili: Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii,  Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Parlamentarny Zespół Energii i Klimatu, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Dyrektor Central Europe Energy Partners, Komisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.