• <
smartre_2023

Dekarbonizacja transportu morskiego nabiera tempa - stanowisko Parlamentu Europejskiego

gm

19.10.2022 22:02
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Dekarbonizacja transportu morskiego nabiera tempa - stanowisko Parlamentu Europejskiego

Partnerzy portalu

Dekarbonizacja transportu morskiego nabiera tempa - stanowisko Parlamentu Europejskiego - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Podczas trwającej właśnie sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie dekarbonizacji transportu morskiego. - Parlament Europejski jasno opowiedział się dzisiaj za jak najszybszą redukcją stosowania wysokoemisyjnych paliw kopalnych w żegludze morskiej i za jednoczesnym upowszechnieniem paliw nowej generacji, które pozwolą na ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych z tego sektora - podkreśla europoseł Magdalena Adamowicz, członkini Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, komentując dzisiejsze głosowania Parlamentu. 

Parlament Europejski zakończył właśnie prace nad dwiema kolejnym propozycjami legislacyjnymi wchodzącymi w skład pakietu Gotowi na 55, czyli pakietu regulacji klimatycznych UE zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55% do 2030 r. Rozporządzenie FuelEU Maritime, czyli Rozporządzenie w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz rozporządzenie AFIR, czyli Rozporządzenie w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych to dwa akty prawne, które mają umożliwić całościową transformację energetyczną transportu morskiego.

- Przyjęte dzisiaj przez nas dokumenty stanowią silny mandat do negocjacji Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami państw członkowskich w Radzie UE oraz Komisją Europejską. Dążymy do ograniczenia maksymalnej ilości emisji z transportu morskiego, jednocześnie chroniąc najmniejszych armatorów i porty przed ogromnymi obciążeniami ekonomicznymi i biurokratycznymi. Ambitne podejście Unii Europejskiej ma oczywiście również na celu zmobilizowanie krajów trzecich do bardziej zdecydowanych działań na rzecz dekarbonizacja żeglugi międzynarodowej - dodaje europoseł Magdalena Adamowicz, zwracając uwagę na działania podejmowane w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). 

Rozporządzenie FuelEU Maritime przewiduje, że emisja gazów cieplarnianych z transportu morskiego powinna zostać ograniczona o 2% do 2025 r., o 20% do 2035 r. i o 80% do 2050 r. Obowiązki redukcyjne dotyczą statków o tonażu brutto powyżej 5 000 ton i obejmuje 100 % ich rejsów wewnątrzunijnych oraz 50 % rejsów między portami UE a portami krajów trzecich. 

Natomiast rozporządzenie AFIR zawiera wytyczne dotyczące infrastruktury portowej umożliwiającej operatorom statków wystarczający dostęp do energii elektrycznej z lądu w portach TEN-T, czyli wywiązanie się z obowiązków ustanowionych w rozporządzeniu FuelEU Maritime.

Dokumenty przyjęte przez Parlament Europejski 19 października 2022 r.:

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE (FuelEU Maritime)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0367_PL.html 

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE (AFIR)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0234_PL.html


Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.