• <

Wody Polskie chcą współpracy z samorządowcami. Tylko tak możemy skutecznie walczyć z zaśmiecaniem rzek!

ew

20.07.2020 12:11 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Wody Polskie chcą współpracy z samorządowcami. Tylko tak możemy skutecznie walczyć z zaśmiecaniem rzek!
Wody Polskie chcą współpracy z samorządowcami. Tylko tak możemy skutecznie walczyć z zaśmiecaniem rzek! - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

W ubiegłym tygodniu Zarząd Zlewni w Koszalinie zorganizował spotkanie pt. Odpady komunalne w ciekach administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie. Problem z roku na rok jest coraz poważniejszy – śmieci jest coraz więcej, odczuwamy więc potrzebę informowania samorządów o ich obowiązkach wobec utrzymania porządku na terenie gmin, ale i w wodzie. Koszalińska konferencja jasno wyjaśniła jakie są kompetencje Wód Polskich, a jakie zadania własne gmin.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wód Polskich oraz samorządowcy. Na wstępie omówiono charakterystykę poszczególnych NW oraz prace utrzymaniowe wykonywane na ternie każdego z nich. W głównej części prezentacji omówiono kwestie dotyczące obowiązku utrzymania czystości w obrębie koryt rzek, a w szczególności uprzątnięcia odpadów komunalnych gromadzących się w pobliżu cieku, zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do należy zadań gminy poprzez tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na jej obszarze.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie corocznie zawierają umowy na obsługę stałą urządzeń oraz cieków. W ramach zawartych umów zleca się przede wszystkim :

    • utrzymywanie w sprawności technicznej urządzenia hydrotechniczne piętrzące wodę,
    • dokonywanie drobnych napraw na urządzeniach,
    • wykaszanie skarp i dna cieków, wałów i zbiorników retencyjnych,
    • usuwaniu na bieżąco powstałych zatorów,
    • usuwanie przymulisk w korytach cieków,
    • udrożniania koryt cieków w miejscach bytowania bobra europejskiego,
    • gospodarowanie zasobami wodnymi na zbiornikach retencyjnych zgodnie z instrukcją,

W ramach zawartych umów Wykonawca ma dodatkowo obowiązek usuwać wszelkie   zanieczyszczenia, naniesienia, których źródłem są zachodzące procesy hydrologiczne. Działania te wpisują się w szeroko rozumianą gospodarkę wodną.  W związku z utrzymującym się niskim stanem wód, na bieżąco usuwa się  naniesione nieczystości na obszarach odsłoniętych po obniżeniu lustra wody w ramach działań utrzymaniowych na administrowanych przez ZZ Koszalin ciekach, jeziorach, zbiornikach wodnych.

Kwestia obowiązku utrzymania czystości w obrębie koryt rzek (a w szczególności uprzątnięcia odpadów komunalnych gromadzących się w pobliżu cieku), zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do należy zadań gminy poprzez tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na jej obszarze.

W związku z coraz większą ilością odpadów komunalnych, budowlanych Zarząd Zlewni w Koszalinie, w ramach wyżej wspomnianych umów zleca również: usuwanie wszelkich zanieczyszczeń komunalnych ze skarp i dna rzek, budowli, wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych wraz z ich wywozem do sortowni odpadów. W 2020 roku  Zarząd Zlewni w Koszalinie przeznaczy  113 866,48  tysięcy złotych na samo sprzątanie rzek z odpadów wraz z wywozem i składowaniem ich na wysypiskach. Większość usuwanych odpadów stanowią odpady komunalne oraz odpady budowlane lub odpady wielkogabarytowe. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zanieczyszczenie rzek odpadami komunalnymi , budowlanymi. W roku 2019 wywieziono 196,5 m3  odpadów. Przeznaczono na ten cel 75 218,33 tysięcy złotych.  Mając na uwadze fakt, że  z roku na rok problem staje się coraz poważniejszy, w 2020 roku przewidziano dużo większe środki finansowe na utrzymanie czystości w ciekach. 

Największy problem z odpadami komunalnymi obserwuje się w miejscach gromadzenia się mieszkańców oraz w miejscach z utrudnionym dostępem. Tam mieszkańcy wywożą odpady wielkogabarytowe min. lodówki, koła od traktorów, odpady budowlane typu gruz. Jednym z większych problemów jakimi się mierzymy w ostatnich latach są odpady  z Rodzinnych Ogródków Działkowych. Działkowicze nagminnie pozostawiają na skarpach odpady budowlane, gabaryty. Problemem jest również wyrzucanie odpadów bio do rzeki. Działania te utrudniają, a wręcz uniemożliwiają prowadzenie prac konserwacyjnych  w korycie oraz na skarpach rzeki.

Wody Polskie proponują zacieśnienie współpracy z samorządami w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Gospodarka Morska

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.