• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Startuje projekt FindFISH

pc

19.07.2017 01:35 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Startuje projekt FindFISH - GospodarkaMorska.pl

W Gdańsku 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza SA, działającą zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, którą reprezentowali: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu,
Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu, a Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Sopocie reprezentowanym przez:
prof. dr hab. inż. Janusza Pempkowiaka – Dyrektora Instytutu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta została umowa nr: RPPM.01.01.01-22-0025/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa”. Całkowity budżet projektu wynosi 5365733,99 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3342593,89 zł.

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest partnerem wiodącym w tym projekcie. Pozostali partnerzy projektu to: Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów we Władysławowie oraz Instytut Morski w Gdańsku.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IO PAN.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców. Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej. Platforma FindFISH to baza danych stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy – rybacy.

System, po ostatecznym jego wdrożeniu w życie, będzie udostępniał  mapy ukazujące w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb są największe, bazując na symulacjach numerycznych. Dobrze zaprojektowana i wykonana platforma - merytoryczna podstawa systemu (baza danych umożliwiająca określenie stanu środowiska Zatoki Gdańskiej) wzbogacana na bieżąco o nowe dane modelowe da możliwość prognozowania (z 60-cio godzinnym wyprzedzeniem) warunków panujących na morzu i miejsc wystąpienia potencjalnych łowisk ryb poławianych przemysłowo.

Celem projektu będzie zwiększenie intensywności transferu wiedzy i wykorzystania potencjału naukowego przez Rybaków podnosząc ich konkurencyjność poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. System będzie użyteczny przede wszystkim dla rybaków, przedstawicieli jednostek naukowych oraz administracji morskiej i rybackiej (UM i OIRM).

System z jednej strony jest ukierunkowany na przedsiębiorców – rybaków; z drugiej został skoncentrowany na działania po stronie podaży wiedzy przez jednostki naukowe. Platforma FindFish opiera się na założeniu, iż poprzez udrożnienie współpracy po stronie jednostek naukowych możliwy będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności ZRM-OP we Władysławowie. Przyczyni się także do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa morskiego i ochrony ekosystemu Zatoki Gdańskiej. To z kolei powinno przełożyć się na większą innowacyjność regionalnej gospodarki morskiej i rybołówstwa i wzrost konkurencyjności regionu w tym zakresie działań.

Platforma FindFish, jako usługa, jest projektem innowacyjnym, w którym zostanie opracowany trójwymiarowy moduł Fish dla gatunków ryb poławianych przemysłowo w Zatoce Gdańskiej, wody wewnętrzne i zewnętrzne), dający m.in. możliwość diagnozowanie i prognozowanie w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb poławianych przemysłowo są największe.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.