• <
urząd_morski_gdynia_2021

Półrocze rządu premier Ewy Kopacz – działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

31.03.2015 17:16 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Półrocze rządu premier Ewy Kopacz – działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Półrocze rządu premier Ewy Kopacz – działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - GospodarkaMorska.pl

Premier Ewa Kopacz w towarzystwie minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz pozostałych ministrów podsumowała najważniejsze działania zrealizowane przez rząd przez ostatnie 6 miesięcy.

- Dziś mogę powiedzieć ze ponad 50 proc. tego, co zadeklarowałam w expose zostało zrealizowane. Są dzisiaj ze mną ludzie w różnym wieku, z różnych stron Polski, różnych zawodów. Są ze mną seniorzy, studenci, żołnierze, polskie rodziny, przedstawiciele szkół. Łączy tych ludzi jedno – dotrzymałam danej im obietnicy - podkreśliła premier Kopacz podczas konferencji prasowej, która odbyła się 31 marca 2015 r. w Warszawie.

premier Ewa Kopacz i minister Maria Wasiakpremier Ewa Kopacz i ministrowie rządu

Szefowa polskiego rządu przypomniała, że przejmowała obowiązki premiera w specyficznym momencie, na rok przed końcem kadencji. - Przedstawiłam plan, który mogę dziś z pełną odpowiedzialnością nazwać racjonalny, konkretny i wolny od demagogii - mówiła premier Kopacz.

Uruchomienie finansowania nowych inwestycji przy wsparciu funduszy europejskich 2014-2020, oddanie do użytku nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad, skrócenie czasu przejazdu koleją, wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu Mieszkanie dla młodych, uproszczenie procesu budowlanego – to najważniejsze dokonania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ostatnim półroczu.

Projekty zrealizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podczas pierwszego półrocza rządu premier Ewy Kopacz

• Start wdrażania funduszy europejskich 2014-2020

Zostały przyjęte wszystkie krajowe i regionalne programy operacyjne umożliwiając uruchomienie nowej puli środków unijnych. W rezultacie około 349 miliardów złotych z polityki spójności będziemy mogli zainwestować w te obszary, które najbardziej przyczyniają się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, zwiększenia zatrudnienia i zmniejszenia dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju.

Ogłaszamy pierwsze konkursy z nowych programów.  Można już składać aplikacje  o realizację przedsięwzięć związanych udostępnianiem e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

W marcu ruszyły pierwsze nabory wniosków dotyczące podniesienia aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, które będą odpowiedzialne za udzielenie pomocy.
W najbliższych dniach ruszą kolejne konkursy. 2 kwietnia, w ramach Programu Inteligentny Rozwój, dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z puli 1,6 mld zł na wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalne prace rozwojowe. Z kolei konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój umożliwi wsparcie programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczególną uwagę przywiązujemy do stworzenia dogodnych warunków do rozwoju rodzin. Dlatego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) finansowane będzie wsparcie żłobków i przedszkoli, w tym placówek przyzakładowych. Działania te będą realizowane przez samorządy województw w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Obecnie Urzędy Marszałkowskie (jako Instytucje Zarządzające RPO) opracowują cały system wdrażania programów, w tym harmonogram naboru wniosków. Wspomniana pomoc będzie realizowana w trybie konkursowym, co oznacza, że samorządy województw będą ogłaszały konkursy na dany typ wsparcia. Na powyższe działania w ramach RPO 2014-2020, przeznaczono ze środków EFS 686 mln euro. Szacuje się, że dzięki nim powstanie ok. 110 tys. miejsc opieki nad dziećmi, a 160 tys. przedszkolaków objętych będzie dodatkowymi zajęciami.

• Coraz lepsze polskie drogi

Od 1 października 2014 r. oddaliśmy do ruchu niemal 200 km dróg krajowych, w tym: ok. 35 km autostrad, ok. 129 km dróg ekspresowych oraz ok. 36 km pozostałych dróg krajowych. To więcej o 39 km (2 inwestycje oddane przed terminem: S8 Sieradz - Łask i S11 zachodnia obwodnica Poznania) niż zakładały zapowiedzi z expose. Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce przekroczyła 3000 km.

Kierowcy mają do dyspozycji ponad 1550 km autostrad i 1470 km dróg ekspresowych. W ciągu ostatnich 7 lat nastąpił prawdziwy skok cywilizacyjny, długość dróg szybkiego ruchu wydłużyła się trzykrotnie. Zgodnie z zapowiedzią z expose, kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S-8 na całym odcinku pomiędzy Wrocławiem a Łodzią.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało największy do tej pory program inwestycji drogowych w Polsce. Nowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zakłada realizację inwestycji o wartości 93 mld zł. Podstawowym celem jest dokończenie sieci dróg w Polsce i takie skomunikowanie głównych miast, aby czas przejazdu między nimi skrócił się o co najmniej 15 proc.

Wybudowanych zostanie ok. 1800 km nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad oraz 35 obwodnic, niezwykle ważnych z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego. Obecnie trwają prace nad przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu.

Według najnowszego raportu Komisji Europejskiej polskie drogi stały się w ostatnich latach bezpieczniejsze, dzięki czemu  Polska awansowała o trzy pozycje w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw europejskich.

• Komfortowa i szybka podróż pociągami

Nowy tabor, modernizacja infrastruktury, remont dworców kolejowych – to zmiany, które sukcesywnie poprawiają standard obsługi pasażerów. Dokonana już modernizacja linii kolejowych pozwoliła na uzyskanie rekordowo krótkich przejazdów pociągów z Warszawy do Wrocławia, Trójmiasta, Krakowa, Katowic.

Po polskich torach jeżdżą  już nowoczesne pociągi Pendolino, a czasy przejazdów uległy skróceniu. Komfort pasażerom zapewniają nowe i zmodernizowane wagony. Do końca lutego br. PKP IC przeznaczyła na inwestycje taborowe ponad 2,5 mld zł. Blisko 50% taboru PKP IC jest już nowe lub zmodernizowane.

Zmiana polskiej kolei jest możliwa dzięki rekordowym nakładom inwestycyjnym, które w ubiegłym roku przekroczyły 7 mld zł (dodatkowo 2 mld zł na utrzymanie sieci i remonty). To aż 30 proc. wzrost wydatków wobec 2013 r.

• Wsparcie mieszkalnictwa i ułatwienia w procesie budowlanym

Upraszczamy procedury budowlane. Od 28 czerwca 2015 roku  typowe domy jednorodzinne nie będą wymagały pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie z projektem budowlanym. Skróci się czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę" na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Realna stanie się możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

Prace te będą kontynuowane. Wprowadzimy zasadę, że nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli na jej podstawie obiekt budowlany został wybudowany, a od uzyskania zgody na użytkowanie upłynął 1 rok.

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji celu publicznego, a także proces budowlany będą sprawniejsze. Lokalizacja i pozyskanie praw do nieruchomości dla takich inwestycji będą się odbywać w ramach zintegrowanego rozstrzygnięcia. Najważniejsze inwestycje transportowe, przesyłowe oraz z zakresu bezpieczeństwa powszechnego będą przygotowane i realizowane na podstawie sprawdzonych rozwiązań obowiązujących specustaw, ale z uwzględnieniem mechanizmów wzmacniających ład przestrzenny, takich jak obowiązek prowadzenia z gminami negocjacji dotyczących przebiegu inwestycji oraz jej rozwiązań technicznych, a także obowiązek następczego dostosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Inwestorzy będą budować na terenach przygotowanych do zabudowy i wyposażonych w infrastrukturę. Rząd wprowadzi zmiany dotyczące uchwalania planów miejscowych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz skonkretyzowania katalogu zasad planowania przestrzennego, w szczególności wypływających z wymagań ładu przestrzennego oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Ponadto wzmocnimy kontrolę społeczną w procesie sporządzania aktów planistycznych m. in. poprzez wprowadzenie etapu wstępnej dyskusji społecznej nad planowanymi kierunkami zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, który pozwala na ich sprawniejsze uzgodnienie.

Rezultaty programu „Mieszkanie dla młodych” przekraczają już 3-krotnie efekty poprzedniego programu „Rodzina na swoim”. W pierwszym roku funkcjonowania programu MdM udzielono prawie 14 tys. preferencyjnych kredytów, a według bieżącego stanu udzielono ich już ponad 17 tys. kredytów.

Znowelizowana ustawa o MdM wzmocni prorodzinne oddziaływanie programu. Nowe rozwiązania mają przede wszystkim poprawić zdolność kredytową rodzin wielodzietnych i umożliwić im nabycie mieszkania, które zapewni dobre warunki do życia i dalszego rozwoju.

MIiR rozpoczęło także prace nad uruchomieniem nowego rządowego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego. Założenia przewidują sfinansowanie w okresie najbliższych 5 lat co najmniej 10 tys. nowych mieszkań czynszowych w oparciu o preferencyjny kredyt udzielany przez BGK.

• Rewitalizacja

Rząd przyjął założenia ustawy o rewitalizacji. Zakłada ona wprowadzenie brakujących ram prawnych dla prowadzenia procesów rewitalizacji oraz regulacji ułatwiających samorządom ich podejmowanie i prowadzenie. Ustawa kładzie silny akcent na partycypację społeczną, a więc realne włączenie społeczeństwa we wszystkie etapy procesu rewitalizacji – od planowania, przez realizację, po ocenę działań.

• Rozwój portów morskich

Dynamiczny rozwój polskich portów morskich jest efektem konsekwentnie realizowanych inwestycji. Przy wsparciu unijnym z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 realizowane są 34 inwestycje morskie o wartości ponad 750 mln euro w zakresie infrastruktury portowej i dostępu do portów.

Już dzisiaj widać efekty podejmowanych działań. Zmodernizowana została część nabrzeży w portach w Gdyni, Gdańsku i w Szczecinie. Gdynia ma pogłębiony kanał portowy, w Gdańsku zostały przebudowane wejścia do portów, a w Gdyni i Świnoujściu zmodernizowano falochrony. Te inwestycje przekładają się na wzrost konkurencyjności portów, o czym świadczą rekordowe w przeładunki w 2014 r.

W najbliższych latach, będziemy sukcesywnie wspierać przedsięwzięcia zapewniające dalszy rozwój portów morskich. Chcemy to osiągnąć kontynuując inwestycje zwiększające ich przepustowość oraz poprawiające infrastrukturę dostępową od strony lądu. Zgodnie z zapowiedzią, do końca 2015 r. zainwestujemy na te cele 1 mld zł.

• Rozwój transportu lotniczego

Równie ważne są inwestycje w sektorze transportu lotniczego. Tak jak w przypadku innych gałęzi transportu, kluczowe jest tu mądre gospodarowanie przyznanymi środkami tak, by uniknąć sytuacji, gdy nowe terminale i lotniska nie wykorzystują w pełni swojego potencjału.

W listopadzie 2014 r. w dwóch portach leżących w sieci TEN-T: w Katowicach Pyrzowicach i w Bydgoszczy, zakończyły się ważne inwestycje w infrastrukturę lotniskową.  Lotnisko Katowice Pyrzowice zyskało nową drogę startową, zaś na lotnisku w Bydgoszczy zakończył się remont płyt postojowych i dróg kołowania.

Aktualnie w Polsce jest 14 portów lotniczych. Średnio na 1 port lotniczy przypada 2,7 mln mieszkańców. W ujęciu długookresowym utrzymuje się wyraźny, rosnący trend liczby pasażerów i towarów odprawianych w polskich portach lotniczych. Liczba obsłużonych pasażerów wzrosła z ponad 18,9 mln pasażerów w 2009 r. do prawie 25 mln pasażerów w 2013 r. Według nieoficjalnych danych w 2014 r. polskie lotniska odprawiły ponad 27,1 mln pasażerów, co stanowiło imponujący  wzrost o ok. 8,7 % w stosunku do roku 2013.

Transport lotniczy korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy. Regiony zwiększają swoją dostępność transportową, przez co stają się bardziej atrakcyjne dla branży turystycznej czy inwestorów. W konsekwencji zwiększa się poziom zatrudnienia i społeczno-ekonomiczna atrakcyjność danego obszaru.

W perspektywie finansowej 2014-2020 nie planuje się dalszej budowy oraz rozbudowy kubaturowej lotnisk w ramach projektów współfinansowanych z programów operacyjnych polityki spójności. Realizowane będą projekty związane z poprawą bezpieczeństwa lub ochroną środowiska.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.