• <
urząd_morski_gdynia_2021

Opodatkowanie usług transportowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Opodatkowanie usług transportowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Opodatkowanie usług transportowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - GospodarkaMorska.pl
28.09.2016 Źródło: własne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych mogą skorzystać z alternatywnej w stosunku do podatku dochodowego od osób fizycznych, formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tej działalności, a mianowicie - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne („Ustawa”) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co istotne, zasadę tę potwierdza także treść art. 6 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

W powyższym kontekście podkreślenia wymaga, iż w świetle art. 6 ust. 4 Ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro. Z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych skorzystać mogą także podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Analizując przedmiotowe zagadnienie wskazać należy, iż w myśl art. 8 ust. 1 Ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co do zasady nie stosuje się do podatników:

1.    opłacających podatek w formie karty podatkowej
2.    korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
3.    osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
3.1.    prowadzenia aptek,
3.2.    działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw,
3.3.    działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
3.4.    co do zasady prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów,
3.5.    świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy,
3.6.    działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
4.    wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
5.    podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
5.1.    samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej z małżonkiem,
5.2.    w formie spółki cywilnej z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
5.3.    samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
6.    rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki cywilnej, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Innymi słowy, biorąc pod uwagę fakt, iż usługi transportowe nie zostały wymienione w określonym w pkt 1 - 3 powyżej katalogu przesłanek wyłączających możliwość zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym nie ujęto ich w katalogu usług wymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług transportowych mogą skorzystać z tej alternatywnej formy opodatkowania, o ile nie dotyczą ich ograniczenia opisane w pkt 5 - 6 powyżej.

Odnosząc się do stawek podatkowych jakie Ustawa przewiduje względem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatników prowadzących działalność transportową wskazać należy, iż w świetle art. 12 ust. 1 pkt 4 lit a Ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m. in. z działalności w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, wynosi 5,5%. Jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy, przewóz towarów taborem samochodowym o ładowności poniżej dwóch ton, podlegać będzie opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
w Szczecinie

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33562,00 $ tona -2,61% 7 maj
 Cynk 2973,00 $ tona 1,82% 7 maj
 Aluminium 2518,00 $ tona 1,70% 7 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.