• <
urząd_morski_gdynia_2021

Niemieckie warunki spedycyjne - zmiana stanu prawnego

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Niemieckie warunki spedycyjne - zmiana stanu prawnego
Niemieckie warunki spedycyjne - zmiana stanu prawnego - GospodarkaMorska.pl
03.10.2016 Źródło: własne

Lata 2015-2016 odznaczyły się w historii niemieckiej branży spedycyjnej rozłamem, albowiem po raz pierwszy od 1927 roku niemożliwe okazało się uzgodnienie jednolitej treści warunków spedycyjnych, obowiązujących zarówno dla branży spedycyjno-logistycznej jak występujących w roli załadowców przedstawicieli branży przemysłowo - handlowej.

W 2003r. opublikowano ostatnią, wspólną wersję tzw. Niemieckich Warunków Spedycyjnych (niem. " Allgemeine Deutschen Spediteurbedingungen) ["ADSp"], która na przestrzeni lat zdobyła dużą popularność, przejawiającą się tym, iż ponad 90 % przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych potwierdziło stosowanie tychże regulacji w praktyce prowadzonej działalności gospodarczej. Wersja ta zyskała aprobatę i rekomendację zarówno Niemieckiego Zrzeszenie Spedytorów i Logistyków [niem. "Der Deutsche Speditions- und Logistikverband"] ["DSLV"] jak i występujących po stronie załadowców, czterech głównych zrzeszeń przemysłowo - handlowych [niem. Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI, Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels - BGA, Deutscher Industrie- und Handelskammertag - DIHK oraz Handelsverband Deutschland - HDE).

Przed trzema laty rozpoczęto rozmowy dotyczące aktualizacji ADSp 2003, który to wymóg wynikł, między innymi, z potrzeby dostosowania zapisów tego dokumentu do przeprowadzonej w 2013 roku reformy prawa handlu morskiego. Negocjacje szybko uwypukliły jednak daleko idące rozbieżności interesów każdej ze stron, na tyle daleko iż w 2015r. poinformowano o ich zerwaniu.

W następstwie tego stanu rzeczy, publikacji doczekały się dwa niezależne od siebie dokumenty. Organizacje reprezentujące załadowców opublikowały w krótkim czasie całkowicie nowe opracowanie - Niemieckie Warunki Transportu i Składowania (niem. „Deutsche Transport und Lagerbedingungen” ["DTLB"], kwestionując przy tym obowiązywanie dotychczasowej regulacji ADSp i możliwość jej stosowania w relacjach kontraktowych stron. Zgodnie z zapisami DTLB, znajdują one zastosowanie dla wskazanych tamże kategorii przedsiębiorstw spedycyjnych. Z kolei, reprezentujące spedytorów DSLV przedstawiło zaktualizowaną wersję Niemieckich Warunków Spedycyjnych (niem. " Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2016") ["ADSp 2016"]. Stosownie, każda ze stron wydała rekomendację stosowania "swoich" ogólnych warunków w obrocie spedycyjnym.

Według DSLV, ADSp 2016 zostały dopasowane do nowego stanu prawnego, odpowiadają aktualnemu orzecznictwu sądów powszechnych a przede wszystkim wymogom praktyki spedycyjnej i doświadczeniom zebranym w ostatnich latach. A to, między innymi, poprzez wprowadzone zapisów dotyczących korespondencji i dokumentacji elektronicznej, uzupełnienie uregulowań ustawowych w zakresie odnoszącym się do zasad składowania, opłat przestojowych etc. Zarazem, zgodnie z deklaracjami autorów ADSp 2016, nowa wersja dokumentu wychodzi również  naprzeciw oczekiwaniom załadowców i uwzględnia ich interesy, a to poprzez podniesienie kwotowych progów odpowiedzialności i zaostrzenie reguł odpowiedzialności w stosunku do spedytorów.

Podobnie argumentują zrzeszenia załadowców przekonując, iż opracowanie DTLB odpowiada wymogom i realiom dzisiejszej działalności w obszarze transportu i logistyki, uwzględnia postępujące zmiany w tej branży, w szczególności w zakresie postępującej informatyzacji i prędkości przepływu informacji, wzajemnej zależności poszczególnych procesów logistycznych, konieczności stałej współpracy pomiędzy uczestnikami obrotu i dochowania określonych standardów w tym zakresie.

Powstaje więc pytanie, skąd wynikł ów spór pomiędzy stronami, który przyczynił się do przełamania dotychczasowej formuły obowiązywania jednolitych warunków dla usług spedycyjnych. Otóż podstawowa różnica pomiędzy każdym z opracowań polega na określonych w nim regułach odpowiedzialności za przyjęcie i należytą realizację zlecenia. W tym też zakresie, DTLB stawiają przedsiębiorstwa spedycyjne w istotnie  mniej korzystnym położeniu w aspekcie przesłanek ewentualnej odpowiedzialności i jej ewentualnego ograniczenia kwotowego. Odnosząc się do zaproponowanej treści DTLB, Niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczycieli GDV (niem. "Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft") w swym komunikacie zasygnalizowało wysoką ekspozycję na niczym nieograniczone ryzyko finansowe przedsiębiorstw spedycyjnych a nadto na prawne ryzyka wynikające z funkcjonowania w obrocie dwóch wzajemnie sprzecznych warunków.

W konsekwencji zaistniałego stanu rzeczy, po raz pierwszy od 90 lat, zaczęły bowiem obowiązywać w Niemczech dwa konkurujące ze sobą modele wzorcowych warunków odnoszących się do świadczenia usług spedycyjnych. Zarazem, rozgorzała dyskusja na temat wzajemnej zależności obu dokumentów i wątpliwości prawnych jakie na tym tle mogą wynikać.

Tytułem przykładu, prawidłowe odwołanie się przez każdą ze stron do odmiennej wersji ogólnych warunków, w zakresie w jakim będą one pozostawały w sprzeczności, w myśl obowiązującej zasady "moje, twoje, żadne" doprowadzi do efektu, iż żadne z wzorcowych warunków nie znajdzie zastosowania a obowiązywać będzie regulacja ustawowa przewidziana w niemieckim Kodeksie Handlowym (niem. "Handelsgesetzbuch").

Tym samym, na etapie kształtowania relacji kontraktowej kluczowego znaczenia nabrało dołożenie należytej staranności i konsultacja prawna zapisów umownych, tak by wyeliminować ryzyka jakie mogą pojawić się w tym względzie dla każdej ze stron przy posługiwaniu się każdym z opracowań ogólnych warunków w ramach prowadzonej działalności.

Piotr Gajlewicz, radca prawny
 „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
 w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.