• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Jak ustalić winnego żeglarskiej kolizji?

jk

12.10.2017 11:11 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Jak ustalić winnego żeglarskiej kolizji? - GospodarkaMorska.pl

Kolizje jachtów żaglowych i motorowych są – nie tylko na polskich wodach – coraz cięższe. W ostatnich latach wzrasta również liczba postępowań szkodowych prowadzonych przez ubezpieczycieli, niektóre sprawy trafiają do sądów. W konsekwencji pojawia się szereg problemów natury merytorycznej, w tym bardzo ważny - jak ustalić winnego żeglarskiej kolizji?

Można wstępnie podzielić kolizje na te, które mają miejsce w czasie rejsów turystycznych oraz te, które występując w czasie regat lub zawodów.

Rejsy turystyczne


W przypadku rejsów turystycznych do podstawowych aktów prawnych rozstrzygających o zasadach pierwszeństwa, zasadach odpowiedzialności oraz reguł bezpieczeństwa należą:
- Konwencja ws. międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (1z 972 r.)
- Ustawa o bezpieczeństwie morskim,
- Rozporządzenie z dnia 28.02.2012 r. ws. bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie,

W przypadku żeglugi śródlądowej znaczenie mają:

- Ustawa o żegludze śródlądowej,
- Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
- Rozporządzenie z 8.11.2013 r. ws. bezpieczeństwa uprawiania turystyki wodnej,
- Rozporządzenie z 28.04.2003 r. ws. przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
Aby ustalić winnego żeglarskiej kolizji co do zasady nie ma konieczności wzywania na miejsce zdarzenia policji. Wyjątek to  sytuacja, kiedy ktoś z biorących istotny udział w zajściu znajduje się pod wpływem alkoholu lub doszło do obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia (formalnie w tym ostatniej sytuacji będziemy mieli do czynienia zresztą już nie ze zwykłą kolizją, a wypadkiem).

Wystarczy zatem, że sprawca sporządzi pisemne oświadczenie, które powinno zawierać:

- dane sprawcy kolizji,
- dane obu jachtów,
- okoliczności zdarzenia (czas, miejsce, przebieg),
- stwierdzenie z czyjej winy doszło do kolizji oraz informację, do jakich doszło uszkodzeń,
- dane dot. polis ubezpieczeniowych,
- dane ewentualnych świadków,
- czytelne podpisy obu stron.

Pomocna okazać się może odpowiednia dokumentacja fotograficzna (multimedialna) miejsca kolizji oraz zakresu uszkodzeń.

W przypadku, gdy uczestnicy kolizji nie są w stanie ustalić sprawcy oraz przebiegu zdarzenia, a także gdy treść posiadanych przez nich dokumentów budzi wątpliwości, wezwanie policji może okazać się niezbędne. Warto jednak zaznaczyć, że policja często przekierowuje sprawę odpowiednio albo do urzędu żeglugi śródlądowej, albo do urzędu morskiego – organu administracji publicznej właściwego dla miejsca kolizji (lub wypadku).

Kolizje w czasie regat


W czasie zawodów - oprócz ogólnych zasad bezpieczeństwa, a także reguł wskazywanych również w treści zawiadomienia o regatach oraz w instrukcji żeglugi - szczególne znaczenie mają dodatkowo Przepisy Międzynarodowe Przepisy Żeglarstwa Regatowego.

W zależności od formatu imprezy, po każdej poważniejszej kolizji (lub wypadku) powinien być zgłoszony protest. Może być on na ogół rozpatrzony na lądzie, przez komisję protestową lub na wodzie – przez arbitra. Decyzja wskazuje winnego kolizji, który albo zostaje zdyskwalifikowany (na lądzie) lub ukarany karą (na wodzie).

W przypadku gdy sytuacja jest bezsporna, i winnemu wymierzona kara na wodzie albo protest  nie został zgłoszony (np. na skutek dynamicznej sytuacji), warto uzyskać oświadczenie sprawcy lub oświadczenie od arbitra, Sędziego Głównego lub Przewodniczącego Zespołu Protestowego, które potwierdzą okoliczności zdarzenia.

Jak wygląda procedura?

Szkodę oczywiście w pierwszej kolejności można zgłosić odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który ocenia swoją odpowiedzialność zgodnie z zawartą polisą. Może to być ubezpieczenie Yacht Casco, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skipera, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w niektórych sytuacjach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora regat.

Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, bo nie przyjmuje swojej odpowiedzialności, czyli kwestionuje swoją odpowiedzialność lub swojego ubezpieczonego co do zasady, np. zaprzeczając jego winie.

Wtedy właśnie pomocne okazują się dokumenty sporządzone bezpośrednio po kolizji:

- oświadczenie bezpośredniego sprawcy kolizji,
- orzeczenie Komisji Protestowej w regatach,
- oświadczenie arbitra lub Sędziego Głównego.

Czasem przyda się prywatna ekspertyza dotycząca okoliczności kolizji oraz odpowiedzialności jej uczestników sporządzona przez uznanego fachowca (nie musi być biegłym sądowym).

W poważniejszych sprawach można wstrzymać się z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczyciela do czasu zakończenia postępowania przed Izbą Morską lub Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

W przypadku dalszego uchylania się ubezpieczyciela od odpowiedzialności, można wszcząć postępowanie przed sądem cywilnym (pozywając ubezpieczyciela lub samego sprawcę).

Warto zaznaczyć, że prawomocne orzeczenie w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym uznające sprawcę za winnego, będzie miało bardzo istotne znaczenie, ponieważ wiąże sąd cywilny. Innymi słowy, po prawomocnym wyroku ws. karnej ani ubezpieczyciel, ani sprawca kolizji nie będą mogli już się uchylać od swojej odpowiedzialności. Ewentualna sprawa będzie dotyczyła wtedy już jedynie wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Adwokat Patryk Zbroja

www.zbrojaadwokaci.pl
www.patrykzbroja.pl

Partnerzy portalu

KONFERENCJA_PRAWA_MORSKIEGO_UG_2024
legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.