• <
urząd_morski_gdynia_2021

Dłuższy okres wypowiedzenia umów na czas określony

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Dłuższy okres wypowiedzenia umów na czas określony
Dłuższy okres wypowiedzenia umów na czas określony - GospodarkaMorska.pl
28.08.2016 Źródło: własne

W dniu 22 lutego 2016 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu pracy zmieniająca m.in. zasady rozwiązywania z zachowaniem okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony. Zagadnienie to może okazać się istotne dla wielu pracowników i przedsiębiorców z branży morskiej, umowa o pracę na czas określony często jest bowiem podstawą zatrudnienia osób mających miejsce pracy na lądzie.

Przed wprowadzeniem omawianych zmian, umowy o pracę na czas określony, jeżeli zawarte były na okres co najmniej pół roku, a strony przewidziały taką możliwość, mogły zostać rozwiązane z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Od dnia 22 lutego 2016 roku natomiast umowy rozwiązywane są, podobnie jak umowy o pracę na czas nieokreślony, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość uzależniona jest od stażu pracownika u danego pracodawcy. Przeprowadzona zmiana ma na celu wyrównanie pozycji pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony.

W związku z wprowadzoną nowelizacją istotne jest pytanie, w jaki sposób rozwiązywane być powinny umowy o pracę na czas określony, które zawarte zostały przed i trwają po dniu 22 lutego 2016 roku. Kwestia ta uregulowana została w przepisach przejściowych ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzone zostały nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Z przepisów tych wynika, że nie ma możliwości rozwiązania umowy na czas określony za wypowiedzeniem jeżeli w zawartej przed i trwającej po wejściu w życie nowelizacji umowie o pracę nie przewidziano możliwości jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia, lub jeżeli umowa ta zawarta została na okres krótszy niż 6 miesięcy (wówczas strony nie miały możliwości przyznania sobie uprawnienia do wypowiedzenia umowy).

Jeżeli natomiast umowa o pracę na czas określony zawarta została przed dniem 22 lutego 2016 roku, obowiązuje w dalszym ciągu po wejściu w życie nowelizacji, zawarta została na okres co najmniej 6 miesięcy, a jej strony przewidziały możliwość rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, do umowy tej znajdą zastosowanie nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony. Przy czym, ustawodawca przyjął, iż przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia tych umów o pracę nie będą uwzględniane okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadające przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Innymi słowy, rozwiązując taką umowę należy założyć, że pracownik zatrudniony jest od dnia 22 lutego 2016r.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Jednocześnie, okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Jednocześnie, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ustalając długość okresu wypowiedzenia bierze się pod uwagę staż pracy do dnia rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (vide wyrok SN z 11 maja 1999r., I PKN 34/99, wyrok SN z 06 lipca 2011r., II PK 12/11).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy wskazać, że od dnia 21 sierpnia 2016 roku pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony nieprzerwanie od dnia 22 lutego 2016 roku uzyskali prawo do miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że jeżeli oświadczenie w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem zostało złożone w dniu 07 sierpnia 2016 roku lub później, umowa rozwiąże się po upływie już miesięcznego, a nie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Na tle analizowanych tu kwestii warto jeszcze przypomnieć, że obowiązkiem pracodawcy jest informowanie pracownika na piśmie o zmianie niektórych warunków zatrudnienia, w tym długości okresu wypowiedzenia. Jeżeli zatem pracodawca wcześniej poinformował pracownika, nie powołując się na konkretne przepisy Kodeksu pracy, że okres wypowiedzenia umowy wynosi dwa tygodnie, powinien informację tą zaktualizować wskazując, że okres wypowiedzenia wynosi już miesiąc. Obowiązek informacyjny wobec pracownika spełniony powinien zostać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian w warunkach zatrudnienia. Niedopełnienie opisywanych tu powinności pracodawcy wobec pracownika może być traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Artur Pomorski, radca prawny
Adam Gielnik, aplikant radcowski
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
 w Szczecinie

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.