• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Powstaną projekty rozporządzeń ws. przyjęcia planów zagospodarowania wód akwenów portów w Gdyni, Gdańsku i Władysławowie

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Powstaną projekty rozporządzeń ws. przyjęcia planów zagospodarowania wód akwenów portów w Gdyni, Gdańsku i Władysławowie

Partnerzy portalu

strefa ekonomiczna
Fot. GospodarkaMorska.pl

W drugim kwartale 2023 roku zostaną przyjęte projekty rozporządzeń w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych i akwenów portów morskich w Gdyni, Gdańsku i Władysławowie - poinformowano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gov.pl pojawiły się komunikaty o trzech projektach rozporządzeń Rady Ministrów - w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego (PZP) morskich wód wewnętrznych – portu morskiego w Gdyni; planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku i we Władysławowie.

Za projekty rozporządzeń odpowiada sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Marek Gróbarczyk. Planowany termin przyjęcia projektów przez Radę Ministrów, to drugi kwartał 2023 r.

Jak podaje ministerstwo infrastruktury w komunikacie dotyczącym portu w Gdyni, głównym celem planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich na terenie portu morskiego w Gdyni. Plan umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach morskich w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych. Ponadto plan pozwoli ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, zapewnić trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych również w perspektywie kolejnych pokoleń. Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych. Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania morskich wód wewnętrznych, które obejmuje swoim zasięgiem.

Według komunikatu MI, "plan wprowadza istotne zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z obszarów morskich, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawiania rybołówstwa, poszukiwania, rozpoznawania kopalin". "Plan ustala funkcje podstawowe i dopuszczalne akwenów. Funkcje podstawowe oznaczają wiodące przeznaczenia obszaru. Funkcje dopuszczalne natomiast oznaczają inne możliwe sposoby użytkowania, które nie mogą zakłócać w sposób stale uniemożliwiający realizację ustalonej funkcji podstawowej i nie rodzą w tym zakresie istotnych konfliktów. W planie ustalono w szczególnych przypadkach ograniczenia przestrzenne lub funkcjonalne w zakresie funkcji dopuszczalnych" - czytamy w komunikacie na stronie gov.pl.

Komunikat MI wyjaśnia, że odnośnie planu dotyczącego wód portu w Gdańsku, głównym celem planu jest regulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich. "Plan zastąpi i uszczegółowi ustalenia PZP POM 1:200 000 w zakresie, w jakim oba plany się nakładają i będzie nową regulacją dla pozostałych akwenów objętych granicami planu. Plan będzie narzędziem koordynacji funkcjonalnej i terytorialnej różnorodnych działań przestrzennych oraz pozwoli na realizację przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w obszarach morskich w sposób zrównoważony, tj. taki, który zapewnia efektywne wykorzystanie cech, zasobów i właściwości tych obszarów i zminimalizuje konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem" - czytamy w komunikacie.

Podobna argumentacja dotyczy projektu rozporządzenia ws. wód akwenów portu we Władysławowie. MI wskazuje też, że dla wód wewnętrznych tegoż portu "nie ma obecnie żadnej regulacji z zakresu planowania przestrzennego, gdyż PZP POM 1:200 000 ich nie obejmuje".

Według komunikatu, analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni morskiej m.in. dla takich działań jak: rozbudowa portu morskiego we Władysławowie w sposób zrównoważony, zapewnienia możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej, czy rozwoju i utrzymanie sieci infrastruktury technicznej.

Dziękujemy za wysłane grafiki.