• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

GUS: Bezrobocie w styczniu br. wzrosło do 6,9 proc. z 6,6 proc. w grudniu ub.r.

pc

23.02.2018 10:19 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska GUS: Bezrobocie w styczniu br. wzrosło do 6,9 proc. z 6,6 proc. w grudniu ub.r.
GUS: Bezrobocie w styczniu br. wzrosło do 6,9 proc. z 6,6 proc. w grudniu ub.r. - GospodarkaMorska.pl

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu br. wzrosła do 6,9 proc. z 6,6 proc. w grudniu ubiegłego roku - wynika z piątkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był nieco wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego, pomimo sezonowego wzrostu, nadal kształtowała się poniżej poziomu sprzed roku" - napisano w piątkowym raporcie GUS.

Na koniec stycznia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 133,7 tys. bezrobotnych, ich liczba zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,8 proc (tj. o 52 tys.), ale była niższa niż przed rokiem – o 18,9 proc. (tj. o 263,4 tys.).

"Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,9 proc., tj. była wyższa o 0,3 p. proc. niż przed miesiącem, ale o 1,6 p. proc. niższa w stosunku do notowanej w styczniu ub. roku" - podał GUS.

Wyjaśniono, że stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim (po 0,5 p. proc.), a najmniej – w śląskim (o 0,1 p. proc.) oraz w łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim (po 0,2 p. proc.).

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu (w granicach 2,5 p. proc. – 2,1 p. proc.) w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, a w najmniejszym (w granicach 1,3 p. proc. – 1,2 p. proc.) – w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

"W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy udział kobiet w końcu stycznia br. był wyższy niż przed rokiem o 1,6 p. proc. i wyniósł 54,3 proc. Zwiększył się nieznacznie udział osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,1 p. proc. do 30,7 proc.)" - czytamy w raporcie GUS.

Urząd zauważył, że zmniejszył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących (o 0,6 p.proc. do 13,4 proc.) oraz absolwentów (o 0,3 p. proc. do 3,6 proc.). Udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku był niższy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 84,9 proc.

W styczniu br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 183,4 tys., tj. była wyższa niż przed miesiącem (o 18,1 proc.), ale niższa niż przed rokiem (o 9,6 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem był zbliżony do notowanego przed rokiem i wyniósł 84,4 proc.

"Zmniejszył się udział osób długotrwale bezrobotnych, osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Zwiększył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących, absolwentów oraz osób bez kwalifikacji zawodowych" - zwraca uwagę GUS.

Zgodnie z raportem, z ewidencji bezrobotnych w styczniu br. skreślono 131,4 tys. osób, tj. mniej niż przed miesiącem (o 6,9 proc.) i przed rokiem (o 6,8 proc.). Według GUS, główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 68,7 tys. osób (tj. mniej niż przed miesiącem o 15,4 proc. i mniej niż przed rokiem o 5,5 proc.).

"Wśród osób wykreślonych z ewidencji zmniejszył się udział osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego, dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, nabyły prawa emerytalne lub rentowe oraz osób, które utraciły status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Zwiększył się natomiast udział osób, które rozpoczęły szkolenie lub staż u pracodawców" - napisano.

GUS poinformował ponadto, że wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kwartał 2017 r. potwierdzają poprawę sytuacji na rynku pracy. Zwiększyła się liczba pracujących w skali roku, jednocześnie niższa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia.

"Stopa bezrobocia według BAEL w IV kwartale 2017 r. wyniosła 4,5 proc., tj. ukształtowała się na poziomie o 1 p. proc. niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten nadal był wyższy na wsi – 5,2 proc. (wobec 6,1 proc. przed rokiem) niż w mieście – 4 proc. (wobec 5,1 proc.). W podobnej skali obniżyła się stopa bezrobocia wśród kobiet (o 1,1 p. proc. do 4,6 proc.), jak wśród mężczyzn (o 1 p. proc. do 4,4 proc.)" - czytamy w opracowaniu GUS.

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. ukształtowało się na poziomie 6 mln 186,6 tys. osób i zwiększyło się o 3,8 proc. w stosunku do notowanego przed rokiem (w grudniu ub. roku obserwowano wzrost w skali roku o 4,6 proc., a w styczniu ub. roku – o 4,5 proc.).

GUS poinformował, że wzrost zatrudnienia wyższy niż przeciętnie obserwowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (8,5 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (6,8 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (5,2 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (4,6 proc.).

"Większe niż przed rokiem (w granicach 3,6 proc. – 1,8 proc.) było również zatrudnienie w budownictwie, handlu; naprawie pojazdów samochodowych, informacji i komunikacji, przetwórstwie przemysłowym oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji. Spadek zatrudnienia notowano w górnictwie i wydobywaniu (o 1,2 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 0,8 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,2 proc.)" - napisano w GUS.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.