• <
CHIPOLBROK_TOP

MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka

ew/rcl.gov.pl

09.10.2019 08:05 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka - GospodarkaMorska.pl

We wtorek (8 października) ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim.

Projekt rozporządzenia określa wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim. Dla rybaka na statku rybackim kapitan statku rybackiego lub osoba przez niego upoważniona prowadzi kartę zdrowia, w której są dokonywane adnotacje o stanie zdrowia rybaka. Treść tych adnotacji jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia rybaka.

Projektowane rozporządzenie stanowić będzie wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, uchwalonej przez Sejm w dniu 11 września 2019 r., która obecnie rozpatrywana jest przez Senat na posiedzeniu plenarnym – druk senacki 1307 i 1307A. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej został zobligowany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim, uwzględniając charakter uprawianej żeglugi oraz konieczność zapewnienia rybakom właściwej pomocy medycznej na statku rybackim.

Projektowane rozporządzenie określa wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dla rybaka na statku rybackim kapitan statku rybackiego lub osoba przez niego upoważniona prowadzi kartę zdrowia, w której są dokonywane adnotacje o stanie zdrowia rybaka. Treść tych adnotacji jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia rybaka.

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest tożsamy z terminem wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, która zawiera upoważnienie do jego wydania. Zatem proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 listopada 2019 r.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Wiecej TUTAJ

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.