• <
escort_980x120_gif_2020

MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka

Strona główna Rybołówstwo, ekologia MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka - GospodarkaMorska.pl

ew/rcl.gov.pl

09.10.2019 Źródło: własne

We wtorek (8 października) ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim.

Projekt rozporządzenia określa wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim. Dla rybaka na statku rybackim kapitan statku rybackiego lub osoba przez niego upoważniona prowadzi kartę zdrowia, w której są dokonywane adnotacje o stanie zdrowia rybaka. Treść tych adnotacji jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia rybaka.

Projektowane rozporządzenie stanowić będzie wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, uchwalonej przez Sejm w dniu 11 września 2019 r., która obecnie rozpatrywana jest przez Senat na posiedzeniu plenarnym – druk senacki 1307 i 1307A. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej został zobligowany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim, uwzględniając charakter uprawianej żeglugi oraz konieczność zapewnienia rybakom właściwej pomocy medycznej na statku rybackim.

Projektowane rozporządzenie określa wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dla rybaka na statku rybackim kapitan statku rybackiego lub osoba przez niego upoważniona prowadzi kartę zdrowia, w której są dokonywane adnotacje o stanie zdrowia rybaka. Treść tych adnotacji jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia rybaka.

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest tożsamy z terminem wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, która zawiera upoważnienie do jego wydania. Zatem proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 listopada 2019 r.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Wiecej TUTAJ

Źródło:
własne
 Ropa brent 41,67 $ baryłka  -0,26% 20:57
 Cyna 18125,00 $ tona -0,25% 21 wrz
 Cynk 2482,00 $ tona -1,19% 21 wrz
 Aluminium 1752,00 $ tona 0,40% 21 wrz
 Pallad 2241,20 $ uncja  0,46% 20:54
 Platyna 834,45 $ uncja  -3,48% 20:57
 Srebro 22,99 $ uncja  -6,20% 20:57
 Złoto 1867,55 $ uncja  -1,93% 20:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.