• <
urząd_morski_gdynia_2021

Parlament Europejski i Komisja Europejska wspólnie przeciwko agresywnej optymalizacji podatkowej

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Parlament Europejski i Komisja Europejska wspólnie przeciwko agresywnej optymalizacji podatkowej
Parlament Europejski i Komisja Europejska wspólnie przeciwko agresywnej optymalizacji podatkowej - GospodarkaMorska.pl
30.05.2016 Źródło: własne

Druga Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. interpretacji prawa podatkowego („Taxe 2”) przedstawiła wstępną wersję raportu podsumowującego swoje dotychczasowe prace („Raport”). Istotą Raportu jest przedstawienie przez Taxe 2 rekomendacji i wytycznych dla Komisji Europejskiej odnośnie zmian w przepisach prawa na szczeblu unijnym, zmierzających do przeciwdziałania praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej.

Jednym z najistotniejszych postulatów podniesionych przez Taxe 2 w Raporcie jest stworzenie przez Komisję Europejską wspólnej, unijnej listy państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową („Raje podatkowe”). Taxe 2 podniosła, iż przedmiotowa lista powinna zostać zatwierdzona przez wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej najpóźniej do końca 2016 r. Co istotne, konsekwencją umieszczenia danego państwa lub terytorium na liście Rajów podatkowych ma być w założeniu wstrzymanie współpracy – w tym finansowej – pomiędzy tymi państwami lub terytoriami, a Unią Europejską oraz zawieszenie zawartych umów międzynarodowych w sprawie wolnego handlu. Co istotne, zawarte w Raporcie wytyczne rekomendują wprowadzenie przepisów nakładających kary finansowe na banki oraz instytucje finansowe, których powiązania z Rajami podatkowymi wykraczałyby poza ramy dopuszczone regulacjami unijnymi.  

Kolejną istotną rekomendacją Taxe 2 jest wprowadzenie na obszarze Unii Europejskiej powszechnego podatku u źródła, gwarantującego opodatkowanie dochodów takich jak należności odsetkowe czy wynagrodzenie za usługi niematerialne, w państwie członkowskim z którego przysporzenia takie są wypłacane.

Pozostałe działania Parlamentu Europejskiego  zmierzające do wyeliminowania praktyk agresywnej optymalizacji podatkowej dotyczącą przede wszystkim rozszerzenia dotychczasowych przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących CIT, a w szczególności wprowadzenie dyrektywy w sprawie wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania CIT, zakładającej m. in. przyjęcie jednolitego w całej Unii Europejskiej katalogu wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów, czy wprowadzenie tzw. „etykiety dobrego podatnika”, która uprawniałaby podatników do korzystania z korzyści podatkowych zagwarantowanych przepisami podatkowymi. Omawiane zmiany miałyby objąć swoim zakresem także wprowadzenie jednolitego na obszarze Unii Europejskiej numeru identyfikacji podatkowej, umożliwiającego organom podatkowym Państw Członkowskich identyfikację unijnych rezydentów podatkowych dla celów procedury automatycznej wymiany informacji podatkowych.

Zmiana obowiązującego w Unii Europejskiej modelu opodatkowania CIT jest także przedmiotem prac Komisji Europejskiej, która w styczniu 2016 r. opracowała przepisy stanowiące tzw. pakiet przeciwko unikaniu opodatkowania („Pakiet”) obejmujący między innymi tzw. „podatek wyjścia” polegający na obciążeniu daniną podatników przenoszących swoje aktywa do krajów, w których obowiązująca stawka podatku dochodowego jest niższa niż w państwie dotychczasowej rezydencji podatkowej. Podstawę opodatkowania w przypadku takich transakcji stanowiłaby wartość rynkowa transferowanych aktywów.

Ograniczeniu miałaby ulec także możliwość zaliczania odsetek w ciężar kosztów podatkowych. W powyższym kontekście wskazać należy, iż projekt Dyrektywy w sprawie unikania opodatkowania (ang. Anti Tax – Avoidance Directive) zakłada, iż dopuszczalna wysokość odsetek uznawanych za koszty podatkowe wynosić ma 30% przychodów osiągniętych przez podatnika w skali roku podatkowego. Pakiet obejmuje także tzw. „klauzulę swich over”, polegającą na wyłączeniu możliwości zwolnienia przez Państwa Członkowskie z opodatkowania takich dochodów osiąganych przez ich rezydentów podatkowych za granicą, które powstały w państwie przewidującym stawkę CIT niższą o 40% od stawki obowiązującej w Państwie Członkowskim, w którym dany podatnik posiada siedzibę.

Co istotne, regulacje Pakietu zostały przyjęte przez Radę Unii Europejskie 25 maja 2016 r.

Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33562,00 $ tona -2,61% 7 maj
 Cynk 2973,00 $ tona 1,82% 7 maj
 Aluminium 2518,00 $ tona 1,70% 7 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.