• <
BOTA_2023

Nowe zasady rejestracji Spółek, a jej skutki dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w branży morskiej i stoczniowej

28.01.2015 06:21 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nowe zasady rejestracji Spółek, a jej skutki dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w branży morskiej i stoczniowej

Partnerzy portalu

Nowe zasady rejestracji Spółek, a jej skutki dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w branży morskiej i stoczniowej - GospodarkaMorska.pl

Z uwagi na fakt, iż dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące rejestracji spółek były bardzo uciążliwe i czasochłonne, co często prowadziło do zablokowania wielu przedsięwzięć gospodarczych m.in. w branży morskiej i stoczniowej polski ustawodawca wprowadził szereg zmian w przepisach od 01.12.2014 roku. Funkcjonująca w obrocie gospodarczym zasada „tzw. jednego okienka” w dotychczas znanym kształcie z końcem listopada przestała obowiązywać. Z dniem 1 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014. Poz. 1161) – dalej tez jako ustawa nowelizująca. Polski ustawodawca zdecydował się wprowadzić bardzo istotne zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwagi na chęć przyspieszenia oraz uproszczenia obecnego procesu rejestracyjnego Spółek prawa handlowego.

Zasady funkcjonujące do 1 grudnia 2014 oraz ocena zasadności wprowadzenia zmian.

W ocenie ustawodawcy, aktualnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa, odnoszące się do zasad funkcjonowania i ewidencjonowania wymagały wprowadzenia szeregu zmian.

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku wskazano, że wprowadzenie obowiązującej dotychczas zasady jednego okienka zostało sprowadzone tylko i wyłącznie do zdefiniowania miejsca składania całości dokumentacji, która konieczna jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wobec powyższego wskazać należy, iż słusznie zauważono konieczność wprowadzenia zmian w przepisach, gdyż ustalenie centralnego miejsca składania dokumentacji w praktyce nie przyczyniło się w żadnej mierze do usprawnienia procesu rozpoczynania czy wykonywania działalności gospodarczej przez Spółki. Ustalenie obligatoryjnego modelu funkcjonowania (narzuconego odgórnie) spowodowało jedynie kumulację i powielanie szeregu tych samych informacji pomiędzy organami administracji publicznej, pomimo że dokumenty (formularze) były składane przez przedsiębiorcę w jednym miejscu. W praktyce dla przedsiębiorców (przede wszystkim Spółek prawa handlowego) dotychczasowy model nie przyspieszył procesu, rejestracji Spółek, a wręcz wydłużył  całą procedurę rejestracyjną. Pomimo szybkiej i sprawnej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółki niekiedy tygodniami oczekiwały na nadanie identyfikatora podatkowego NIP oraz numer indentyfikacyjnego REGON. Taki stan rzeczy w praktyce wiązał się ze znaczącym opóźnieniem podejmowania działalności gospodarczej.

Obowiązująca w dotychczasowym kształcie zasada tzw. „jednego okienka”, przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez Spółki podlegające obowiązkowej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w istocie nie skracała i nie upraszczała postępowania rejestrowego. W rzeczywistości obarczenie Sądu dodatkowymi obowiązkami i dodatkową pracą, doprowadziło do znaczących opóźnień i wydłużenia procesu rejestracji Spółki, na czym ucierpieli przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zostali de facto obarczeni dodatkowymi obowiązkami. Niejednokrotnie przedsiębiorcy, nie znający praktyki sądów gospodarczych (rejestrowych) bez pomocy pełnomocnika profesjonalnego popełniali błędy w wypełnianiu wniosków lub nie załączali odpowiednich załączników. W efekcie nie odnosili oni z funkcjonującej zasady „jednego okienka” żadnych faktycznych korzyści. Co wynikało z wprowadzonego formalizmu nakładającego na nich obowiązek wypełniania szeregu formularzy i powielania w praktyce tych samych informacji.

Podkreślenia wymaga fakt, iż celem wprowadzenia obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku regulacji, jest przede wszystkim odformalizowanie, zautomatyzowanie i uproszczenie dotychczasowego modelu podejmowania działalności gospodarczej. Dalej, poprzez wprowadzenie zmian polski ustawodawca ma na celu zagwarantowanie przedsiębiorcom faktycznej możliwości podjęcia działalności tuż po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym właśnie celu wprowadzono obowiązek nadania odpowiednich numerów identyfikacyjnych łącznie z wpisem do rejestru przedsiębiorców. Odstąpiono zatem od niezrozumiałego obowiązku wielokrotnego podawania tożsamych informacji. Wprowadzona w dniu 1 grudnia 2014 roku ustawa będzie miała w istocie znaczący wpływ na funkcjonowanie w obrocie gospodarczym Spółek prawa handlowego.

Zasady obowiązujące od dnia 1 grudnia 2014 roku

Jak wskazano powyżej, zasadniczym celem wprowadzenia nowych regulacji prawnych jest przyspieszenie procesu rejestracji Spółek. Obecnie, wniosek składany przez przedsiębiorcę o rejestrację nowego podmiotu (spółki) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, będzie również wnioskiem tejże Spółki o nadanie odpowiednich numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego (REGON). W konsekwencji wraz z postanowieniem Sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka otrzyma zaświadczenie o nadaniu NIP oraz REGON. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzone zmiany odniosą również skutek w kontekście Spółek rejestrowanych przez Internet – tzw. Spółek z o.o. w 24 h.  
Co ważne, nowe przepisy zakładają współpracę sądów gospodarczych (rejestrowych) z urzędami skarbowymi i urzędami statystycznymi, w celu wzajemnego udostępniania informacji. Poprzez wprowadzenie szeregu zmian, nastąpiło zintegrowanie systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego z systemami urzędów administracji publicznej (Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników). W efekcie ma nastąpić automatyczne przesyłanie i wymiana informacji na temat przedsiębiorców pomiędzy wyżej wskazanymi systemami.

Co więcej, obecnie brak jest co prawda, obowiązku załączania do wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiednich formularzy do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mniej jednak, na Spółki nałożono obowiązek uzupełnienia odpowiednich danych i informacji do innych właściwych urzędów. Powyższy obowiązek nałożony na przedsiębiorców poprzez nowe przepisy będzie musiał zostać wypełniony w terminie 21 dni od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. Dane przekazane urzędom zostaną przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe wprowadzenie automatycznego mechanizmu przekazywania wszelkich informacji dotyczących Spółki jest istotnym usprawnieniem w procesie jej rejestracji. 

Ponadto, istotnym novum jest także ograniczenie kodów przedmiotu działalności gospodarczej (PKD). W dotychczas funkcjonującym rozwiązaniu przedsiębiorcy wpisywali do Krajowego Rejestru Sądowego znaczącą ilość kodów wykonywanej działalności gospodarczej (w niektórych przypadkach nawet ponad 100). W konsekwencji niemożliwym było stwierdzenie jaką faktycznie działalność wykonuje dana Spółka. Od grudnia 2014 r. Spółki rozpoczynające działalność gospodarczą, zobowiązane są do wskazania maksymalnie 10 kodów wykonywanej działalności (w tym jednego kodu działalności przeważającej), na poziomie podklasy – pięciu znaków. Oczywiście wprowadzone rozwiązanie w żadnym wypadku nie nakłada obowiązku wykonywania faktycznie działalności tylko w oparciu o dziesięć uwidocznionych w rejestrze kodów. Podkreślić trzeba, że nie ograniczono możliwości wykonywania przez Spółkę równolegle innych działalności, bowiem dopuszczalne jest zawarcie w umowie Spółki dowolnej liczby kodów PKD. Jak wskazano powyżej, obowiązek ten dotyczy jedynie nowych Spółek. Spółki które rozpoczęły prowadzenie działalności przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, zobowiązane są do zawiadomienia Sądu rejestrowego w przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, nie później niż w ciągu 5 lat od zmiany przepisów.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zmiana dotychczasowego sposobu rejestracji Spółek doprowadziła do odstąpienia od przekazywania ogromnej ilości dokumentów i formularzy przy składaniu wniosku o rejestrację za pośrednictwem Sądu rejestrowego. Dotychczasowe rozwiązanie przewidywało dołączanie dla organów podatkowych m.in. odpisu umowy spółki, potwierdzenia rachunku bankowego oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z lokalu, w której znajduje się siedziba podmiotu rejestrowanego. Co więcej, obowiązek taki występował również w przypadku każdorazowej zmiany umowy Spółki. W obecnie wprowadzonym rozwiązaniu obowiązek ten został zniesiony. Należy zgodzić się z poglądem, iż nie ma powodu, aby podmiot był obciążany dodatkowo składaniem odpisu umowy Spółki i informowaniem urzędu skarbowego o szczegółach rejestracji. Urząd Skarbowy, gdy będzie zachodziła uzasadniona tego potrzeba może uzyskać kserokopię umowy Spółki za pośrednictwem Centralnej Informacji.

Wnioski oraz podsumowanie

Reasumując, w praktyce nowelizacja omawianej ustawy z pewnością przyczyni się do usprawnienia procesu podejmowania działalności gospodarczej przez Spółki, co znacząco ułatwi realizację różnych przedsięwzięć gospodarczych m.in. w branży stoczniowej i morskiej, gdzie czynnik czasu ma znaczenie kluczowe, a przedsiębiorcy byli niejednokrotnie „blokowani” poprzez np. oczekiwanie na decyzję nadającą NIP spółce. Zmiany w powyższym zakresie należy z pewnością ocenić pozytywnie i mieć nadzieję, iż założenia przyjęte przez ustawodawcę faktycznie zostaną zrealizowane w praktyce.

 

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Aplikant Radcowski Łukasz Pawłuszyński

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu , prawo-korporacyjne.pl
Znajdź nas na facebook

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.