• <
BOTA_2023

Od dnia 30.03.2021 roku - nowe zasady przekroczenia granicy Polski

01.04.2021 06:55 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Od dnia 30.03.2021 roku - nowe zasady przekroczenia granicy Polski

Partnerzy portalu

Od dnia 30.03.2021 roku - nowe zasady przekroczenia granicy Polski - GospodarkaMorska.pl

Od dnia dzisiejszego (30 marca 2021 r.) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 574) wprowadzono zmiany w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a tym samym wprowadzono nowe zasady dotyczące obowiązków związanych z przekroczeniem granicy  Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy wskazywaniu podstawy prawnej użyto ujednoliconego tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r., tj. tekstu zawierającego zmiany wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r.

Aktualnie osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania bądź pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym granica została przekroczona – § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia.

KLUCZOWE ZMIANY W ZAKRESIE POWROTU Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO STREFY SCHENGEN:


1. obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa – test winien być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,

2. zmiany obejmują wszystkie środki transportu – transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy.

Obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy także osób, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), dotyczy przekroczenia granicy niezależnie od środka transportu tj. wszystkich środków transportu (transport indywidualny oraz zbiorowy), jak i pieszego przekroczenia granicy – § 2 ust. 19 Rozporządzenia.

– na mocy § 2 ust. 21 Rozporządzenia obowiązku nie stosuje się do osób, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,3,14, 15 i 19, tj. w przypadku np. marynarzy czy kierowców zawodowych.

Obowiązek legitymowania się negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu sporządzonym w języku polskim albo w języku angielskim, dotyczy:

1.    osób przekraczających morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo – § 2 ust. 20 Rozporządzenia – na mocy § 2 ust. 21 Rozporządzenia obowiązku nie stosuje się do osób, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,3,14, 15 i 19, tj. w przypadku np. marynarzy czy kierowców zawodowych.

2.    osób przekraczających granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), statkiem powietrznym – § 2 ust. 20a Rozporządzenia – na mocy § 2 ust. 21b Rozporządzenia obowiązku nie stosuje się w stosunku do osób , o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,3,14, 15 i 19, tj. w przypadku np. marynarzy czy kierowców zawodowych.

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), statkiem powietrznym, niespełniająca warunków, o których mowa w ust. 20a (nie posiada negatywnego wyniku testu) albo 21a (osoby wyłączone z obowiązku odbycia kwarantanny, w tym także marynarze), jest obowiązana:

1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę
b) numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

POWRÓT SPOZA STREFY SCHENGEN

Jeżeli chodzi o regulacje prawne dotyczące krajów spoza strefy Schengen należy wskazać, iż Rozporządzenie nie zawiera regulacji niejako wprost im dedykowanym – w stosunku do osób powracających spoza strefy Schengen obowiązuje zasada ogólna uregulowana w § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia.

1.    Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.

2.    Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba – regulacje dotyczące zwolnienia z kwarantanny na podstawie wykonanego testu nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy wprost dotyczą powrotu do kraju ze strefy Schengen,

REGULACJE WSPÓLNE DOTYCZĄCE POWROTU ZE STREFY SCHENGEN, JAK I PAŃSTW SPOZA STREFY SCHENGEN:

Podróżni wracający do kraju – zarówno z państw należących do strefy Schengen, jak i państw spoza strefy Schengen mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny na podstawie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego - § 3 ust. 3a Rozporządzenia –

REGULACJE DOTYCZĄCE MARYNARZY


Poza powyższymi nowymi regulacjami, które również wprost odwołują się do brzmienia § 3 ust. 1 Rozporządzenia, dotyczącego m.in. marynarzy, na podstawie których są oni wyłączeni z najnowszych regulacji, zmianie nie uległy przepisy dedykowane marynarzom, którzy NADAL zwolnieni są z obowiązku odbycia kwarantanny.

Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 18 (obowiązki odbycia kwarantanny) nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

1.    rybaków w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 tej ustawy, a także:

a)      marynarzy lub rybaków udających się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracających do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)      osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; - § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia,
2.    członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej - § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia,
3.    załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim - § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia.

WNIOSKI

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż co do zasady ustawodawca, wprowadzając najnowsze zasady dotyczące przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do osób wykonujących zawód związany z częstym oraz nieuniknionym przekraczaniem granic, a tym w stosunku do marynarzy, w dalszym ciągu zastosował zwolnienie z dodatkowych obowiązków oraz ograniczeń.


Radca prawny Mateusz Romowicz

Współautorzy:
Aplikant radcowski Kamil Górczyński
Prawnik Paweł Zboina


Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting-Mateusz Romowicz

www.kancelaria-gdynia.eu
prawo-korporacyjne.pl
www.kancelaria-odszkodowania.eu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.