• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Nowe studia interdyscyplinarne w Trójmieście

04.01.2016 06:31 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Nowe studia interdyscyplinarne w Trójmieście

Partnerzy portalu

Nowe studia interdyscyplinarne w Trójmieście - GospodarkaMorska.pl

17 grudnia 2015 roku w Politechnice Gdańskiej prorektorzy 3 największych uczelni technicznych trójmiasta (Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG; Akademii Morskiej w Gdyni – dr hab. inż. Mirosław Czechowski prof. AMG; Akademii Marynarki Wojennej w Gdynia – dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW) podpisali porozumienie o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu studiów II stopnia w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego oraz unikatowego w Polsce kierunku o nazwie technologie kosmiczne i satelitarne.

Studia będą realizowane wspólnie przez 7 podstawowych jednostek organizacyjnych wspomnianych uczelni, którymi są: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydział Mechaniczny PG, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, Wydział Nawigacyjny AMG, Wydział Elektryczny AMG, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMG, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskiej AMW. Należy zauważyć, że tak znaczna liczba wydziałów akademickich uczelni wyższych zaangażowanych w kształcenie na jednym kierunku (dotychczas niespotykana w Polsce) wynika z unikatowości tematycznej kształcenia. Ponadto do prowadzenia wykładów zapraszani będą najlepsi specjaliści z Polski jak i z zagranicy.

Sygnatariusze porozumienia postanowili, iż w ciągu kilku najbliższych miesięcy Uczelnie określą wspólny program kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prowadzący do osiągnięcia jednolitych efektów kształcenia wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.

Planuje się, że studia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 i będą trwały 3 semestry. Kierunek łączy ze sobą treści przedmiotów podstawowych (Matematyka, Astrofizyka, Astronomia, Mechanika i in.) z treściami przedmiotów specjalistycznych (Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS, Podstawy mechaniki Nieba, Teledetekcja, Komunikacja Satelitarna, Robotyka i Mechatronika Satelitarna, Analiza i Przetwarzanie Danych Przestrzennych i in.). Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powstających w Kraju i na Pomorzu nowoczesnych firm z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej, jak również powołanej w b.r. w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), na specjalistów zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora.

W przygotowanie programu kształcenia zaangażowana będzie również Polska Agencja Kosmiczna, która odpowiada za identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi. Departament Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej przewiduje, że w ciągu najbliższych lat podobnych inicjatyw – tworzących kierunki studiów dla sektora kosmicznego w Polsce – pojawi się wiele.

Inicjatywa utworzenia nowego kierunku studiów została wysunięta przez prof. Andrzeja Stepnowskiego z PG i przedstawiona na zorganizowanej wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Polską Agencję Kosmiczną pierwszej międzynarodowej konferencji IRMAST 2015 (International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology). Konferencja ta odbyła się w dniach: 23-24 kwietnia 2015 roku, będąc jednocześnie inauguracją działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Następnie w tą inicjatywę, wraz z podjęciem prac nad programem kierunku, włączyli się prof. Edmund Wittbrodt z PG i prof. Cezary Specht z AMG, przy poparciu JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka oraz Prezes POLSA prof. Marka Banaszkiewicza.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.