• <

Nabór na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencja

ew/MGMiŻŚ

10.01.2020 08:28 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nabór na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencja

Partnerzy portalu

Nabór na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencja - GospodarkaMorska.pl

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powołanym na 4 letnią kadencję.

Do zakresu działania Państwowej Rady (art. 363 ustawy Prawo wodne) należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:

1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;

2) opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, 6, 7 oraz 11 i 12 ustawy;

3) opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, o których mowa w art. 240 ust. 9 ustawy;

4) opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;

5) wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zgodnie z Ustawą powołuje 30 członków zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo - badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną.

W celu powołania członków nowej Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V Kadencji na lata 2020 - 2023 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje ekspertów z następujących obszarów: gospodarka wodna (również w lasach), żegluga śródlądowa, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, ochrona wód i obszarów od wód zależnych, wod-kan, energetyka wodna, turystyka wodna, wody morskie, rybołówstwo, wędkarstwo.

Czekamy na zgłoszenia kandydatów wskazanych przez instytucję zgłaszającą na załączonym formularzu do dnia 24 stycznia 2020 r. pod adresem mailowym: prgw@mgm.gov.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.